Regionala handlingsplaner för ESF+ klara

14 oktober 2022

Nu är handlingsplanerna för Europeiska socialfonden+ 2021–2027 (ESF+) publicerade, de består av åtta regionala samt en nationell plan. Övervakningskommittén för ESF+ fattade beslut om planerna vid sitt sammanträde den 25-26 augusti 2022.

Bakgrund

Det nationella socialfondsprogrammet är till för att förstärka och utveckla arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Programmet innehåller mål och strategier för hur fondmedlen ska användas. Det beskriver även vilka insatser Socialfonden ska finansiera för att uppnå detta. För att det nationella programmet ska genomföras på bästa sätt på regional och lokal nivå, har varje region tagit fram en regional handlingsplan som beskriver hur det nationella socialfondsprogrammet ska genomföras på lokal nivå utifrån de olika regionala förutsättningar som finns. Arbetet med att ta fram de regionala handlingsplanerna har letts av regionerna. Du hittar handlingsplanerna på respektive regions sida på esf.se.