Våra prioriteringar

Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Östra Mellansverige har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort.

Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

För att möta utmaningarna som presenteras i den socioekonomiska analysen samt de fem länens regionala utvecklingsstrategier är följande övergripande insatser prioriterade. Där så är lämpligt och där regionerna väljer att prioritera, kommer mobilisering och insatser ske för att nyttja ESF nationella resurser inom programområde C och E. Dessa kan ses som fristående alternativ som komplement till nedan nämnda prioriterade insatser kopplade till denna handlingsplan och programområde A. I utformningen av handlingsplanens insatser har erfarenheter från tidigare programperiod beaktats utifrån projektens bidrag till en strukturomvandling. Erfarenheterna är uttryckta i fem insatsområden, från a-e.

De övergripande behov som ska bidra till en inkluderande arbetsmarknad och stärkta förutsättningar
för en fungerande kompetensförsörjning i Östra Mellansverige är:

a. Stödstrukturer för inkludering på arbetsmarknaden
b. Aktörssamverkan för effektivare individstöd
c. Strategisk kompetensförsörjning för bredd och spets utifrån arbetsgivarnas behov
d. Arenor för matchning av utbud och efterfrågan på kompetens
e. Säkerställa ungdomars kompetens

ÖMS avser att sträva efter sammanhållna insatser som omfattar tre typer av perspektiv i olika kombinationer och med olika omfattning; stärkta individer, utvecklade organisationer och påverkade system. Alla insatser som görs på de olika nivåerna är till för att långsiktigt stärka den enskilde individens möjligheter på arbetsmarknaden och samtidigt arbetsgivarnas förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning.

Regional handlingsplan

Strukturfondspartnerskapet har tagit fram en regional handlingsplan som utgår från regionens förutsättningar. De målsättningar som projekt inom Europeiska socialfonden arbetar med ska passa in i förutsättningarna som beskrivs i den regionala handlingsplanen. Den regionala handlingsplanen tar avstamp i Socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar, vilket är tanken.

Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.

Strukturfondspartnerskapen prioriterar mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet.

Utsedda ledamöter Östra Mellansverige

Ordförande

Irén Lejegren (S), Region Örebro län

Huvudsekreterare

Jonas Eriksson, Region Örebro län

Kommuner och Regioner

 • Jenny Landernäs, Regionråd, Region Västmanland
 • Mikael Peterson (S), Region Västmanland
 • Hans Wennberg, Region Uppsala
 • Unn Harsem (C), Region Uppsala
 • Lina Eriksson (L), Region Västmanland/SKR
 • Jan Heiniö (M), Region Sörmland
 • Anders Härnbro (S), Region Sörmland
 • Andreas Brorsson (S), Region Örebro län
 • Agneta Blomqvist (S), Region Örebro län
 • Jan Owe-Larsson (M), Östra Mellansverige gemensamt
 • Eva C Andersson (S), Region Östergötland
 • Per Larsson (KD), Region Östergötland

Arbetsmarknadens organisationer

 • Koorosh Khosravi, TCO/Uppsala
 • Eric Erjeby, LRF

Länsstyrelser

 • Madeleine Söderstedt, Länsstyrelserna

Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan

 • Victoria Axberg, Arbetsförmedlingen
 • Melul Sevim, Försäkringskassan

Intresseorganisationer och Föreningar

 • Camilla Carlsson, Coompanion
 • Sladana Pasalic, IF Metall

Universitet/Högskola

Helena Jerregård, Mälardalens Universitet

Sekretariat

Ett sekretariat för att sköta det löpande arbetet i strukturfondspartnerskapet återfinns på Region Örebro län med huvudsekreterare Jonas Eriksson.


Jonas Eriksson
Telefon: 019-602 72 66  
E-post: jonas.eriksson@regionorebrolan.se

Innehåll på sidan