FAQ Projektrummet+

Hur ser tidplanen ut för utvecklingen av Projektrummet+?

Följande funktionaliteter återstår att implementera i Projektrummet+:

  • Digital tidsredovisning för deltagare
  • Ansökan om ändring
  • Kvartalsrapport
  • Slutrapport
  • När funktionaliteten är på plats i Projektrummet+ kommer det informeras från Svenska ESF-rådet
Stäng
Vilka bilagor ska skickas in i samband med ansökan om stöd?

I samband med ansökan om stöd ska endast de bilagor skickas med som framkommer av utlysningstexten. Det är endast dessa bilagor som Svenska ESF-rådet kommer att ta hänsyn till vid beredning av inkommen ansökan.

Stäng
Hur ska en ansökan om stöd signeras?

Den som är behörig att signera en ansökan om stöd kan välja att göra det antingen digitalt eller manuellt.

Digital signering

Väljer ni digital signering så skickas ett e-postmeddelande automatiskt till behörig företrädare för organisationen som med hjälp av BankID eller alternativ lösning för avancerad elektronisk signatur signerar ansökan. När ansökan är signerad, kontrollera att den kommer in under Dokument i stödärendet. Behöver ni ändra signeringssätt från digitalt till manuellt så går det bra att göra det genom att klicka på knappen Manuell signering.

Manuell signering

Om ni väljer att signera ansökan manuellt så skickas ett e-postmeddelande med instruktioner till behörig företrädare för projektet. Om företrädaren sedan loggar in kan hen ladda ner bekräftelsedokumentet som skrivs ut och undertecknas för hand av behörig företrädare. Dokumentet skannas och laddas sedan upp som bilaga till ansökan under menyfliken Dokument.

Om ni först valt manuell signering så går det ej att ändra till digital.

Det framgår av utlysningen vilken deadline som gäller för signering av ansökan om stöd.

Stäng
Hur fungerar signering och verifiering av personalens tid?

I ESF+ 2021-2027 sker signering endast av den person som rapporterat tid och inte av överordnad chef. Vid signering av ansökan om utbetalning bekräftas den signerade tiden.

Stäng
Är digital redovisning av personal obligatorisk?

Ja. Se de allmänna beslutsvillkoren för projekt inom ESF+.

Stäng
Ska personal rapportera och signera en tidrapport med noll timmar?

Nej, en tidrapport med noll timmar ska varken rapporteras eller signeras.

Stäng