FAQ Projektrummet+

Hur ser tidplanen ut för utvecklingen av Projektrummet+?

Följande funktionaliteter återstår att implementera i Projektrummet+:

  • Digital tidredovisning för deltagare – Planeras att vara i drift hösten 2023
  • Ansökan om ändring – Planeras att vara på plats våren 2024.
  • Kvartalsrapport – Planeras att vara i drift våren 2024
  • Slutrapport – Planeras att vara i drift våren 2024
Stäng
Hur fungerar signering och verifiering av personalens tid?

I ESF+ 2021-2027 sker signering endast av den person som rapporterat tid och inte av överordnad chef. Vid signering av ansökan om utbetalning bekräftas den signerade tiden.

Stäng
Är digital redovisning av personal obligatorisk?

Ja. Se de allmänna beslutsvillkoren för projekt inom ESF+.

Stäng
Ska personal rapportera och signera en tidrapport med noll timmar?

Nej, en tidrapport med noll timmar ska varken rapporteras eller signeras.

Stäng
Vilka bilagor ska skickas in i samband med ansökan om stöd?

I samband med ansökan om stöd ska endast de bilagor skickas med som framkommer av utlysningstexten. Det är endast dessa bilagor som Svenska ESF-rådet kommer att ta hänsyn till vid beredning av inkommen ansökan.

Stäng