Roller och ansvar

De projekt som finansieras av Europeiska socialfonden involverar många olika parter. Där varje part har en specifik roll i våra projekt. På den här sidan presenterar vi de olika rollerna och vilket ansvar de har i ett projekt.

Projektägare/stödsökande

Projektägare/stödsökande äger och samordnar projektet samt ansvarar för att genomföra det. Det är även projektägaren/stödsökanden som står för ansökan om stöd. De har även kontakten med Svenska ESF-rådet för att till exempel ansöka om utbetalningar och ändringar. För att få vara projektägare måste hen uppfylla de villkor som framgår av beslutet om stöd.

Vid samverkansprojekt ska projektägaren:

  • Ha behörighet att företräda övriga stödmottagare i förhållande till Svenska ESF-rådet.
  • Ansvara för att informera samverkansparterna om beslut samt annan relevant kommunikation från Svenska ESF-rådet.
  • Förmedla stödet vidare till samverkansparterna.

Samverkanspart

En samverkanspart är någon som en projektägare/stödsökande samverkar med i ett så kallat samverkansprojekt och tar direkt del av stödet. Samverkansparterna ska på samma sätt som projektägaren uppfylla de villkor som framgår av beslutet om stöd.

Stödmottagare (Projektägare och samverkanspart)

Stödmottagare är de aktörer som ansvarar för att inleda eller för att både inleda och genomföra projekt. I ESF+ är både projektägaren och samverkansparterna stödmottagare. Alla stödmottagarna tar direkt del av stödet och deras kostnader tas upp både i ansökan om stöd och i ansökan om utbetalning under olika delbudgetar.

Samtliga stödmottagare ska underteckna ett så kallat projektåtagande som Svenska ESF-rådet skickar ut till stödmottagarna efter beslut om stöd.

Svenska ESF-rådet kommer i denna programperiod inte att kräva in samverkansavtal.

I utlysningar inom A1 ger Svenska ESF-rådet inte stöd för drift/ordinarie verksamhet till företag. Ett utbildningsföretag måste, för att kunna beviljas medel för att utbilda andra organisationer, köpa utbildningen av extern part genom ett konkurrensutsatt förfarande.

Samverkansprojekt

Samverkansprojekt är ett projekt som bedrivs av flera stödmottagare under ledning av en projektägare.

Samverkansprojekt får endast bedrivas om de är förenliga med lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LoU) och regelverket om statligt stöd.

Samarbetspart

En samarbetspart är en aktör som projektägaren samarbetar med på olika sätt i projektet. Det kan till exempel vara en kommun som vill delta i projektet utan att vara stödmottagare.

Deltagande aktör

En deltagande aktör har anställda som ska delta i kompetensutvecklingsinsatser. Den tid som deltagaren lägger ner i projektet för kompetensutveckling kan vara medfinansiering i projekt. Deltagande aktörer får endast kompetensutvecklingsinsatser.

Medfinansiär

Medfinansiären är en aktör som, förutom Socialfonden, bidrar till att finansiera ett projekt. Medfinansiering kan ske i följande former:

– Kontanta medel

– Tillförande av resurser i projektet

– Ersättning till deltagare.

En medfinansiär kan vara en offentlig eller en privat aktör.

Leverantör

En aktör som levererar varor eller tjänster mot betalning.

En aktör kan ha flera roller i samma projekt, men rollen som leverantör kan inte kombineras med de andra rollerna.

Samverkan

I socialfondsprogrammet nämns samverkan mellan olika typer av organisationer som en framgångsfaktor för att uppnå resultat i projekt som bedrivs med socialfondsmedel. Det är viktigt att betona att den typ av samverkan som nämns i programmet syftar på samarbeten mellan olika parter i generell bemärkelse.

Ett samverkansprojekt genomförs av flera parter gemensamt och ska skapa förutsättningar för nya nätverk och samarbeten. En av parterna, projektägaren, har huvudansvaret för att genomföra projektet. En grundförutsättning för att vara part i ett samverkansprojekt är att varje enskild part ska uppfylla de grundkrav som ställs för att vara stödmottagare. Samverkansprojekt som projektform, ska bara användas om det bidrar till ett mervärde som inte kan nås genom flera separata projekt och att det finns ett ömsesidigt beroende mellan delprojekten.

Syftet med samverkan får inte vara främst kommersiellt. Samverkan får alltså inte användas för att komma runt regler om upphandling och konkurrensutsättning.

Under beredningen av en ansökan prövar Svenska ESF-rådet om samverkansprojektet är förenligt med gällande regelverk.

Upphandling i samverkansprojekt

Vid upphandling och köp av varor och tjänster av samma slag i samverkansprojekt beräknas direktupphandlingsbeloppet och tröskelvärden samman för samtliga parter i projektet. Samverkansparterna får alltså inte var för sig köpa eller handla varor av samma slag för direktupphandlingsbeloppet utan samtliga upphandlingar och köp i projektet ska läggas samman.

Innehåll på sidan