information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Våra prioriteringar

Jämtlands och Västernorrlands län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Mellersta Norrland har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort. Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

Mellersta Norrland är den region i landet som har störst andel av befolkningen boende utanför tätorter. Näringslivet är sedan länge en blandning av små företag i varierande branscher och av stora skogs- och tillverkningsindustrier. De större industriernas behov av arbetskraft har sedan årtionden tillbaka minskat till följd av strukturomvandling och rationaliseringar. Samtidigt har arbetskraftsbehoven ökat inom både den privata och den offentliga tjänstesektorn. Mellersta Norrland består av två län; Jämtland och Västernorrland.

Regionens utvecklingsbehov och inriktning för Socialfonden:

Stärkt livslångt lärande och långsiktig kompetensförsörjning

För att uppnå en långsiktig kompetensförsörjning är det viktigt att minska avhoppen från gymnasieskolan samt att motivera fler till att gå utbildning. Det handlar även om att validera utrikes föddas kompetens och ev. komplettera med relevant utbildning. 

I regionen efterfrågas arbetskraft med högre utbildning. Om dessa tjänster inte kan tillsättas kan konsekvensen blir att organisationer och företag tvingas flytta eller lägga ned sin verksamhet, med ytterligare arbetslöshet som följd. Åtgärder som att höja kompetensen bland befintlig personal med kortare eller längre yrkesinriktade utbildningar och kurser är nödvändiga – likväl som att utbilda fler.

För att kunna förbättra överensstämmelsen mellan arbetslivets behov och regionens utbildningar och för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden finns även ett behov av en förbättrad samverkan mellan utbildningar och arbetsliv

Inkludera fler i arbetslivet/ öka deltagandet i arbetslivet

För att öka övergången till arbete för Socialfondens prioriterade målgrupper handlar det om att få fler unga i sysselsättning samt att minska arbetslöshet med fokus på långtidsarbetslöshet. Det är framför allt den höga andelen arbetslösa unga män i inlandskommunerna som kraftigt höjer arbetslöshetsnivån i regionen. Denna grupp är därför särskilt angelägen för insatser inom socialfonden.

Det handlar även om att få fler utrikesfödda i sysselsättning och arbete. Många utrikesfödda väljer att starta företag. Regionen har en särskilt hög andel företagare bland utrikesfödda kvinnor och män. Det faktum att många utrikesfödda har hög utbildning eller gymnasial utbildning ställer frågan om validering av utbildning på sin spets. Det handlar även om attityder och kunskap i privat och i offentlig sektor, samt hur mottagandet av nyanlända sker.

Mellersta Norrland har höga sjuktal i jämförelse med rikssnittet och sjukfallen ökar kraftigt bland kvinnor från 30 år och uppåt. Att förstå orsakerna bakom dessa skillnader mellan kön är väsentligt. Arbetsmiljöansvaret är ett viktigt led för att åstadkomma förändringar.

Asylsökande

Sedan 2012 har antalet asylsökande i regionen ökat och under hösten 2015 ökade antalet markant, både bland vuxna, familjer och ensamkommande barn och ungdomar. Förutom insatser som ökar asylsökandes möjligheter att komma in i samhället och ut på arbetsmarknaden finns behov av kompetensutveckling hos de yrkesgrupper som möter målgruppen.

Det kan vara anställda inom berörda kommuner, myndigheter eller folkbildningsaktörer. Det finns behov av nya arbetssätt vad gäller arbetsförberedande insatser som språk, samhällsinformation, validering eller liknande. Det i sin tur kan vara avgörande både för de asylsökandes välmående och för deras möjlighet att snabbt komma i arbete eller sysselsättning när uppehållstillstånd beviljats.

Regional handlingsplan

Strukturfondspartnerskapet har tagit fram en regional handlingsplan som utgår från regionens förutsättningar. Den regionala handlingsplanen ligger till grund för den verksamhet som ESF-rådet genomför regionalt.

Socialfondens övervakningskommitté har godkänt den regionala handlingsplanen och den har reviderades den 21 juni 2017.

Handlingsplanen tar avstamp ur förslaget till nytt Socialfondsprogram 2014-2020, regionernas regionala handlingsplaner samt den socioekonomiska analys som gjorts av region Mellersta Norrland.

Strukturfondspartnerskapet

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar. Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.

Regeringen utser ordföranden i respektive Strukturfondspartnerskap.

Strukturfondspartnerskapen kommer att prioritera mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet. För att ge Strukturfondspartnerskapen en legal grund antogs en lag den 1 juli 2007.

Kontaktperson för strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

Maria Jonasson
E-post: maria.jonasson@regionjh.se
Telefon: 063-14 65 67

Innehåll på sidan