Våra prioriteringar

Jämtlands och Västernorrlands län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Mellersta Norrland har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort. Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

Fyra prioriteringar har ringats in som centrala för att adressera komplexiteten i utmaningarna i Mellersta
Norrland. Prioriteringarna går i mångt och mycket in i varandra, för att adressera utmaningar
finns anledning att parallellt jobba med insatser från flera av prioriteringarna.

  • Prioritering 1: Förbättra flexibel tillgång till livslångt lärande
  • Prioritering 2: Rätt kompetens på en föränderlig arbetsmarknad
  • Prioritering 3: Förbättrade förutsättningar för en långsiktigt hållbar och inkluderande arbetsmarknad
  • Prioritering 4: Digital kompetens och medborgardriven lokal utveckling

Mot bakgrund av att inga förstudier genomförts i Mellersta Norrland vare sig inför den nya programperioden eller under föregående programperiod finns ett eftersatt behov av förstudier och
samverkansmobilisering för att stärka förutsättningarna för bra genomförande som ger beständiga
effekter.

Regional handlingsplan

Strukturfondspartnerskapet har tagit fram en regional handlingsplan som utgår från regionens förutsättningar. De målsättningar som projekt inom Europeiska socialfonden arbetar med ska passa in i förutsättningarna som beskrivs i den regionala handlingsplanen. Den regionala handlingsplanen tar avstamp i Socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar. Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.

Regeringen utser ordföranden i respektive Strukturfondspartnerskap.

Strukturfondspartnerskapen kommer att prioritera mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet. För att ge Strukturfondspartnerskapen en legal grund antogs en lag den 1 juli 2007.

Huvudsekreterare för strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

Mia Patino Stålgren
E-post: anna-maria.patino.stalgren@rvn.se

Innehåll på sidan