Våra prioriteringar

Skåne och Blekinge län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Sydsverige har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort. Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

För att möta de utmaningar som den socioekonomiska analysen för Skåne-Blekinge visar på krävs en gemensam kraftsamling där alla länens utvecklingsaktörer bidrar tillsammans. De regionala utvecklingsstrategierna (RUS) anger riktningen för en sådan kraftsamling.

Blekinges RUS är ”Växtplats Blekinge”. Strategin hanterar fyra utvecklingsområden som sätter den strategiska riktningen:

 • Hållbar samhällsplanering
 • Hög livskvalitet
 • God kompetensförsörjning
 • Växande näringsliv

Skånes RUS är ”Det Öppna Skåne 2030”. I strategin lyfts sex visionsmål:

 • Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
 • Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor
 • Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer
 • Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning
 • Skåne ska utveckla framtidens välfärd
 • Skåne ska vara globalt attraktivt

Utifrån de regionala utvecklingsstrategierna och de identifierade utmaningarna kopplade till ESF+ har en målbild och gemensamma, regionala prioriteringar för Skåne-Blekinge formulerats.

Målbilden är att Skåne-Blekinge ska vara en stark, expansiv och hållbar tillväxtmotor, med hög sysselsättning och hög produktivitet på en inkluderande arbetsmarknad.

De regionala prioriteringarna är:

 • Bidra till att framtidssäkra kompetensen på arbetsmarknaden
 • Stärka möjligheterna till ett hållbart arbetsliv
 • Öppna upp och öka deltagandet på arbetsmarknaden
 • Främja att fler fullföljer sina studier

Regional handlingsplan

Strukturfondspartnerskapet har tagit fram en regional handlingsplan som utgår från regionens förutsättningar. De målsättningar som projekt inom Europeiska socialfonden arbetar med ska passa in i förutsättningarna som beskrivs i den regionala handlingsplanen. Den regionala handlingsplanen tar avstamp i Socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar.

Strukturfondspartnerskapen prioriterar mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet. För att ge Strukturfondspartnerskapen en legal grund antogs en lag den 1 juli 2007.

Partnerskapen är sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och regioner, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och föreningar.

Utsedda ledamöter Sydsverige

Ordförande

 • Per Einarsson (KD), Region Skåne

Vice ordförande (ordförandes ersättare)

 • Fredrik Thomasson (SD), Region Blekinge

Kommuner och regioner

 • Ilmar Reepalu (S), Region Skåne
 • Vilmer Andersen (V), Region Skåne
 • Niclas Nilsson (SD), Region Skåne
 • Anna Ekberg (KD), Region Blekinge
 • Ingrid Hermansson (C), Region Blekinge
 • Fredrik Thomasson (SD), Region Blekinge
 • Camilla Karlman (SD), Region Blekinge
 • Anne-Charlotte Fröberg (M), Region Blekinge
 • Per Bengtsson (M), Skånes kommuner
 • Lina Bengtsson (S), Skånes kommuner

Arbetsmarknadens organisationer

 • Anna Nilsson, TCO
 • Marie Nilsson, LO

Länsstyrelser

 • Johanna Christensen, Länsstyrelsen Skåne
 • Doris Nicht, Länsstyrelsen Blekinge

Försäkringskassan

 • Ulrika Thell Mjidema, Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

 • Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskola

 • Mats Viberg, Lärosäten Syd

Näringsliv

 • Pontus Lindberg, Sydsvenska Handels- och Industrikammaren
 • Ingrid Landgren, Forsknings- och Innovationsrådet Skåne (FIRS)

Intresseorganisationer och föreningar

 • Mattias Larsson, NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne
 • Markus Alexandersson, Nätverket idéburet Blekinge

Region Skåne ansvarar för Strukturfondspartnerskapets sekretariat. För mer information om Strukturfondspartnerskapet och nyheter, besök gärna deras hemsida:

Kontaktperson för strukturfondspartnerskapet i Sydsverige

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge

Daniel André, Region Blekinge
daniel.Andre@regionblekinge.se
Telefon: 0455-737132

Johanna Haward, Region Skåne
johanna.haward@skane.se
Telefon: 040-675 32 65

Innehåll på sidan