information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Våra prioriteringar

Skåne och Blekinge län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Sydsverige har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort. Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

I Skåne-Blekinge är den långsiktiga trenden att sysselsättningen inom tillverkningsindustri och jordbruk minskar, medan antalet sysselsatta inom byggnadsindustri och tjänstesektorer som företagstjänster, handel och hotell- och restaurang ökar. Arbetsmarknaden för män och kvinnor är starkt könsuppdelad.

Utbildningsnivåerna i Skåne-Blekinge ligger relativt nära rikets med ett markant undantag: sydvästra Skåne har avsevärt högre andel i befolkningen mellan 20 – 64 år med en lång eftergymnasial utbildning eller forskarutbildning. Blekinge och sydöstra Skåne har en avsevärt högre andel med endast grundskoleutbildning.

Trots att regionen har goda förutsättningar finns det två övergripande utmaningar som kan sammanfattas med låg produktivitet och låg sysselsättningsgrad. Dessa faktorer påverkar utanförskapet, den ekonomiska tillväxten och utvecklingen av skatteunderlaget, vilket i sin tur ger negativa effekter på förutsättningar för att öka välfärden och minska utanförskapet.

De inomregionala skillnaderna i regionen är stora. Det finns framför allt stora skillnader mellan den expansiva västra delen av regionen, vilken präglas av ökande sysselsättning och befolkning, och den östra delen med en befolknings- och sysselsättningsökning som ligger under riksgenomsnittet.

De områden som är särskilt relevanta för Socialfonden i regionen är:

Kompetensförsörjning

Global konkurrens, teknologisk utveckling, sociala och ekologiska utmaningar ställer allt högre krav på förnyelse, omställningsförmåga och lärande i företag och organisationer inom både privat, offentlig och idéburen sektor. Kunskapskraven ökar i både varu- och tjänsteproduktionen. För att stärka konkurrenskraften och produktiviteten krävs insatser för kompetensutveckling och för att utveckla ett lärande i arbetslivet. Insatser för ökad produktivitet, konkurrenskraft och förbättrade servicenivåer måste ske på ett sätt som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Socialfonden i Skåne-Blekinge ska bidra till en positiv strukturomvandling samtidigt som individernas ställning på arbetsmarknaden stärks.

Ökade övergångar till arbete

Skåne-Blekinges sysselsättningsgrad är lägst i landet vilket är en stor utmaning både ur ett tillväxt- och välfärdsperspektiv. Precis som i riket i stort finns ett antal grupper som idag står långt från arbetsmarknaden och redan befinner sig i ett utanförskap. Skillnader i sysselsättningstillväxt, arbetslöshet och utbildningsnivåer är påtagliga mellan kommuner och regiondelar i Skåne-Blekinge. Arbetslösa unga är en stor utmaning samtidigt som det ses det som stor fördel och en god förutsättning för en arbetsmarknad med en stor andel unga i arbetskraften, vilket man har i Skåne och Blekinge. Problematiken är mångfacetterad varför det är viktigt att skapa nya och bredare vägar till jobb för unga. Genom insatser som inbegriper samverkan mellan samhällets olika sektorer och utgår från ett potentialorienterat förhållningsätt finns stora möjligheter att öka ungas inträde på arbetsmarknaden.

De regionala kvalitativa målen för projekt inom Europeiska Socialfonden är bland annat höjd sysselsättningsgrad, höjd utbildningsnivå, ökad social inkludering för att tillvarata potential och bryta könsstereotypa val av utbildningar och yrken.

Sysselsättningsinitiativet för unga

Ett programområde som genomfördes 2015 – 2019 för unga mellan 16 och 24 år. Projekten fokuserade främst på beprövade metoder och ett genomförande inom befintliga strukturer. En gemensam programområdesutvärdering har publicerats 2019:

För mer utförlig information om regionens behov och utmaningar se den regionala handlingsplanen.

Regional handlingsplan

Den regionala handlingsplanen för Sydsverige:

Handlingsplanen har följande bilaga:

Handlingsplanen utgår från Socialfondsprogrammet 2014 – 2020, regionernas utvecklings- och innovationsstrategier samt den socioekonomiska analysen.

Region Skåne hade huvudansvaret för programskrivningsarbetet och ledde en arbetsgrupp bestående av Region Skåne, Region Blekinge, Svenska ESF-rådet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsens sakkunnig i jämställdhetsfrågor deltog i arbetsgruppen.

Förslaget till handlingsplan har diskuterats vid fyra tillfällen i referensgrupper bestående av representanter för kommunerna, lärosätena, idéburen sektor samt andra potentiella projektägare samt vid två kompetensforum i juni 2014.

Strukturfondspartnerskapet

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar.

Strukturfondspartnerskapen prioriterar mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet. För att ge Strukturfondspartnerskapen en legal grund antogs en lag den 1 juli 2007.

Regeringen har utsett Anna Jähnke från Region Skåne till ordförande i Strukturfondspartnerskapet för Sydsverige. Partnerskapen är sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och regioner, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och föreningar.

Region Skåne ansvarar för Strukturfondspartnerskapets sekretariat. För mer information om Strukturfondspartnerskapet och nyheter, besök gärna deras hemsida:

Kontaktperson för strukturfondspartnerskapet i Sydsverige

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge

Stefan Elmroth, Region Blekinge
stefan.elmroth@regionblekinge.se
Tel: 0455-73 71 32

Johanna Haward, Region Skåne
johanna.haward@skane.se
Tel: 040-675 32 65

Innehåll på sidan