Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv

Under 2017–2022 samverkar Svenska ESF-rådet med Forte, forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, i en temaplattform för att bidra till ett hållbart arbetsliv.

Innehåll på sidan

Temaplattformen ska bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige genom att samla kunskap från ESF-projekt, relatera denna till befintliga kunskap och forskning, samt bedriva omvärldsbevakning i dialog med berörda aktörer. Därmed skapas förutsättningar för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Temaplattformen finansieras av Svenska ESF-rådet och har sitt kansli på Forte och den syftar till att skapa bättre förutsättningar för Svenska ESF-rådets och Fortes verksamheter. Prioriteringar och val av fokusområden görs i nära samarbete.

Aktiviteter

Temaplattformen genomför kunskapssammanställningar, analyser och utvärderingar av resultat i pågående och avslutade projekt, omvärldsbevakning, lyfter aktuell forskning och utvecklar policyförslag. Temaplattformen skapar också forum för information och dialog om de fokusområden plattformen arbetar med.

Några exempel på områden som Temaplattformen arbetar med är kompetensförsörjning, nyttiggörande av projektresultat, förlängt arbetsliv, fullföljd utbildning, Covid-19s påverkan på ESF-projekt och ESF-personal. 

Pågående insatser

 • Nyttiggörande av projektresultat – Studien ska förbättra förutsättningarna för att ta vara på resultat och metoder från ESF-projekten.
 • Grön omställning – Hur kommer framtidens arbetsmarknad att påverkas av den gröna omställningen? En studie i samverkan mellan Forte, Formas och Temaplattformen.
 • Förlängt arbetsliv  En studie av vilka individer som lämnar arbetsmarknaden i förtid och samhällsekonomiska konsekvenser därav.
 • Covid-19. Hur har ESF-projekten påverkats? Projekt och tjänstemän på ESF har tillsammans hittat vägar för att hantera pandemin. Vad kan vi lära oss av deras erfarenheter?
 • Hur kan vi effektivisera utlysningar? Studie som tar fram rekommendationer kring ESF-rådets utlysningsprocess.
 • Större satsningar eller mindre projekt– Ger ett fåtal stora projekt bättre resultat än många små projekt. Studie om projektkonstruktionens betydelse för utfallet.
 • Forskningsöversikt: Kompetensförsörjning- Forskningsöversikt som ska identifiera kunskapsluckor och frågeställningar samt utgöra ett underlag för att utforma satsningar och utlysningar.
 • Fullföljd utbildning– Under programperioden 2014-2020 har ESF satsat stora medel på studieavbrottsförebyggande projekt. En metastudie ska beskriva mönster i genomförandet.

Avslutade rapporter och evenemang

 • Juli 2019, Seminarium i Almedalenom ”skapar AI och automatisering ett nytt utanförskap?”, ”är jag för gammal för att lära om?”, ”hur skapas ett livalångtlärande” och ”hur ska den gymnasiala yrkesutbildningen komma på rätt köl igen?”
 • Rapporten ”Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt” sammanställd av Swerea mars 2019.
 • Förstudie kring könssegregering, sammanställs av Elisabeth Abiri, Emerga AB, maj 2019.
 • Rapporten ”Svensk gymnasial yrkesutbildning – en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?”. Rapporten är skriven av Alexandru Panacan och Enni Paul.
 • Rapporten ”Breddad rekrytering” sammanställd av Gullers Group.
 • Rapporten ”Sociala Innovationer i Europeiska socialfonden”, en sammanställning av forskning och projekt skriven 2018 av Malin Lindberg, Anna Tengqvist och Vanessa Sevedag.
 • Seminarium kring digitalisering med ESF-projekt som alla fokuserade på digitalisering, maj 2018.
 • Almdalen 2018, seminarium kring gigekonomi ” Gigekonomi är här för att stanna, hur gör vi det till något hållbart och bra för individ såväl som för samhället?” med deltagare från bland annat gigföretag, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Unionen.