Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv

Under 2017–2021 samverkar Svenska ESF-rådet med Forte, forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, i en temaplattform för att bidra till ett hållbart arbetsliv.

Temaplattformen ska bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige genom att samla kunskap från ESF-projekt, relatera denna till befintliga kunskap och forskning, samt bedriva omvärldsbevakning i dialog med berörda aktörer. Därmed skapas förutsättningar för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Temaplattformen finansieras av Svenska ESF-rådet och har sitt kansli på Forte och den syftar till att skapa bättre förutsättningar för Svenska ESF-rådets och Fortes verksamheter. Prioriteringar och val av fokusområden görs i nära samarbete.

Aktiviteter

Temaplattformen genomför kunskapssammanställningar, analyser och utvärderingar av resultat i pågående och avslutade projekt, omvärldsbevakning, lyfter aktuell forskning och utvecklar policyförslag. Temaplattformen skapar också forum för information och dialog om de fokusområden plattformen arbetar med.

Några exempel på områden som Temaplattformen arbetar med är kompetensförsörjning, nyttiggörande av projektresultat, förlängt arbetsliv, fullföljd utbildning, Covid-19:s påverkan på ESF-projekt och ESF-personal. 

Rapporter

 • Rätt stöd i rätt tid – Under programperioden 2014-2020 har ESF satsat stora medel på studieavbrottsförebyggande projekt. En metastudie som beskriver mönster i genomförandet.
  Rätt stöd i rätt tid
  Rätt stöd i rätt tid (kortversion)
 • Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt, sammanställd av Swerea mars 2019.
  Strategisk kompetensförsörjning (kortversion)
 • Förstudie kring könssegregering, sammanställd maj 2019.
 • Svensk gymnasial yrkesutbildning – en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?.
 • Breddad rekrytering sammanställd av Gullers Group.
 • Sociala Innovationer i Europeiska socialfonden, en sammanställning av forskning och projekt skriven 2018 .
Här hittar du rapporter från temaplattformen för hållbart arbetsliv

Innehåll på sidan