Visselblåsarfunktion

Anmäl misstankar om missförhållanden inom myndighetens verksamheter. Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att direkt ta upp problem som inte borde förekomma i verksamheten. Men i de fall du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet så kan du anmäla det.

Vi erbjuder en visselblåsarfunktion tillsammans med vår leverantör KPMG och du kan välja att vara helt anonym. Du kan rapportera såväl skriftligt, muntligt som vid ett fysiskt möte.

Anmäl misstankar om missförhållanden inom myndighetens verksamheter här: visselblåsarfunktion

Anmälan om misstankar om bedrägeri och oegentligheter

Alla anmälningar hanteras av Svenska ESF-rådets juridiska funktion.
Mejla din anmälan om misstankar om bedrägeri och oegentligheter till: anmalan@esf.se

Begreppet bedrägeri används vanligen för att beskriva en rad olika allvarliga fel, inklusive stöld, korruption, förskingring, mutor, förfalskningar, oriktiga framställningar, hemliga överenskommelser, penningtvätt och döljande av faktiska omständigheter. Detta görs med uppsåt och för personlig vinning för sig själv, en närstående person eller en tredje part eller kan leda till förlust for en annan person.

Bedrägerier kan inte bara få ekonomiska följder, utan kan även skada anseendet för den organisation som är ansvarig for att förvalta medel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Detta är särskilt relevant för Svenska ESF-rådet som har ansvar för att förvalta EU- medel. Korruption är maktmissbruk för privat vinning. En jävssituation föreligger om en person av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med en sökande av EU-medel sätter en opartisk och objektiv officiell tjänsteutövning på spel.

Vänligen anmäl om:

 • Du misstänker bedrägeri i ett projekt.
 • Du har kännedom om att medel och resurser inte hanteras i enlighet med vad som beslutats.
 • Du har kännedom om att någon i Svenska ESF-rådets eller ett projekts personal har gjort allvarliga fel i tjänsten.
 • Du misstänker eller har kännedom om mutor, jäv och andra oegentligheter inom Svenska ESF-rådet.

Behandling av personuppgifter

Under rubriken ”Information om behandling av personuppgifter” nedan beskrivs hur vi hanterar eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Särskilt för dig som är anställd hos ESF-rådet

Du som är anställd kan använda dig av kontaktuppgifterna nedan (under information om behandling av personuppgifter) för att göra en anmälan, men du kan också ta kontakt med din närmaste chef, en verksjurist, HR-enheten eller din arbetstagarorganisation. Naturligtvis har du också din grundlagsskyddade meddelarfrihet.

Sedan den 1 januari 2016 finns en lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Lag (2016) om särskilt skydd mot repressalier. (Riksdagen öppnas i nytt fönster.)

Anmälan

Svenska ESF-rådet kan aldrig garantera anonymitet, men du kan skydda din identitet genom att använda dig av en e-postadress som inte kan kopplas till anmälaren samt ta bort eventuell signatur som är kopplad till ditt e-postkonto. Alla anmälningar hanteras av Svenska ESF-rådets juridiska funktion. Mejla till anmalan@esf.se.

Information om behandling av personuppgifter

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar. 

 1. Personuppgiftsansvarig
  Svenska ESF-rådet är personuppgiftsansvarig för inkommen anmälan.
  Adress: Svenska ESF rådet, Box 397, 801 05 Gävle
  Telefonnummer: 020-33 33 90
 2. Ändamål med behandlingen
  Personuppgifter i anmälan används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga ekonomiska oegentligheter. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.
 3. Uppgifter som behandlas
  De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om lagöverträdelse.
 4. Mottagare av uppgifterna
  Behörigheten för åtkomst till mailadressen anmalan@esf.se är begränsad av Svenska ESF-rådet så att endast några personer på Svenska ESF-rådet kan ta del av innehållet i brevlådan. Ytterligare personer kan få komma att ta del av uppgifterna för att hantera anmälningar och leda undersökningar och endast om de behöver uppgifterna för att hantera sitt arbete. Uppgifterna kan komma att delas med polismyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten.
 5. Offentlighetsprincipen
  Eftersom Svenska ESF-rådet är en svensk myndighet är en anmälan som inkommit till Svenska ESF-rådet en allmän handling. Om allmänheten begär att få ta del av handlingen ska den därför lämnas ut i den del den inte innehåller information som är belagd med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Således kan Svenska ESF-rådet inte garantera att anmälan hålls hemlig.
 6. Registrerades rättigheter
  De vars personuppgifter vi behandlar (de registrerade) har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dem, och i så fall vilka och bland annat var de kommer ifrån. De registrerade har rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som de har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.

  Om vi använder uppgifterna med stöd av samtycke har de registrerade rätt att ångra sig och återkalla sitt samtycke. Även i vissa andra fall kan de registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade. Får Svenska ESF-rådet in en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.
 7. Kontakt
  Den som har frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda sig av sina rättigheter kan vända sig till Svenska ESF-rådet.

  Dataskyddsombud
  E-post: dataskyddsombud@esf.se

  Svenska ESF-rådet
  E-post: esf@esf.se

  Adress: Svenska ESF rådet, Box 397, 801 05 Gävle
  Telefonnummer: 020-33 33 90

  Den som inte är nöjd med vår behandling av personuppgifter kan vända sig till Integritetskyddsmyndigheten.

Policy för bedrägeribekämpning

Svenska ESF-rådet tillämpar nolltolerans mot bedrägeri och korruption. Svenska ESF-rådet har därför tagit fram en policy för bedrägeribekämpning.

Innehåll på sidan