Om EaSI

Nationell kontaktpunkt för programdelen för Sysselsättning och social innovation (EaSI)

I nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2021–2027 (ESF+) finns en del som kallas Employment and Social Innovation (EaSI). EaSI är ett program som intresserade aktörer söker stöd från direkt hos EU-kommissionen och Svenska ESF-rådet är nationell kontaktpunkt för programmet i Sverige. Det innebär att vi på ESF-rådet ska informera om Kommissionens utlysningar, stödja ansökare och andra intressenter samt publicera och sprida resultat från projekten.  För detta kommer vi använda vår hemsida, anordna webbinarier samt ha tillgänglig telefonsupport.

Programdelen för sysselsättning och social innovation (EaSI) har en budget på 762 miljoner euro under 2021-2027. EaSI ska främja högkvalitativa och hållbara jobb. Programmet ska också garantera ett fullgott och skäligt socialt skydd och bekämpa social utestängning och fattigdom. Dessutom ska det bidra till bättre arbetsvillkor. Fokus är nyskapande sociala projekt, stöd till rörlighet i arbetsliv och verksamheter med anknytning till en tidigare programdel för Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap. EaSI-delen bygger vidare på det tidigare EaSI-programmet 2014–2020.

EaSI-delen har samma policymål som ESF+ och utgår främst från den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

EaSI har följande prioriteringar:

  1. Sysselsättning och kompetens
  2. Arbetsmarknader och arbetskraftens rörlighet
  3. Socialt skydd och aktiv inkludering
  4. Arbetsvillkor

EaSI ska stödja analysverksamhet för att främja evidensbaserat beslutsfattande inom sysselsättning och socialpolitik. Olika insatser för nätverk och kapacitetsuppbyggnad för berörda parter.

För att motverka brister på arbetsmarknaden och utveckla en integrerad arbetsmarknad i EU finansieras partnerskap mellan länder, s.k. transnationellt samarbete, tjänster i gränsregioner och program för rörlighet i arbetslivet för att tillsätta lediga jobb där det finns obalanser på arbetsmarknaderna.

Kommunikations- och spridningsverksamhet är också en viktig del av programmet, särskilt ömsesidigt lärande genom utbyte av praxis, innovativa metoder, inbördes utvärderingar och jämförelser, men även riktlinjer för evenemang, rapporter, informationsmaterial och mediebevakning.

EaSI-delen har nio operativa mål. För att nå dessa använder sig Kommissionen både av utlysningar av projektmedel och upphandlingar.

För mer information om EaSI hänvisar vi också till Kommissionens hemsida EaSI-delen av ESF+ | European Social Fund Plus (europa.eu)

Definition av sociala innovationer

Det finns några olika definitioner av sociala innovationer.

Sociala innovationer är innovationer som är sociala i både sina mål och medel. Mer specifikt definierar vi sociala innovationer som nya idéer (produkter, tjänster och modeller) som simultant möter sociala behov (mer effektivt än alternativen) och skapar nya relationer och samarbeten.

Ovanstående definition av social innovation är hämtad från rapporten ”Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union” av Bureau of European Policy Advisers,

EU-kommissionens definition i förordningen om ESF+ (EU) 2021/1057: Verksamhet som är social både till sitt ändamål och sina medel, särskilt sådan verksamhet som avser utveckling och genomförande av nya idéer och som samtidigt tillgodoser sociala behov och skapar nya sociala relationer eller samarbeten mellan offentliga organisationer, civilsamhällesorganisationer eller privata organisationer, varigenom samhället gynnas och dess förmåga att agera förstärks.

Innehåll på sidan