Handledning för synliggörande

Så här ska du som projektägare informera om medfinansiering från Europeiska unionen och Europeiska socialfonden.

Information om medfinansiering från EU

Europeiska unionen ställer krav på att det ska synas att EU är med och finansierar olika projekt i Sverige. Som projektägare ska du därför informera om att projektet du driver har fått medfinansiering från EU. Det gör du genom att i allt kommunikations- och informations-material visa EU-flaggan med texten ”Medfinansieras av Europeiska unionen”.

Du riskerar att gå miste om delar av det beviljade EU-stödet om du inte informerar om medfinansieringen och inte följer kraven för synliggörandet om medfinansieringen från EU.

Den här handledningen är skriven utifrån de givna riktlinjer som Europeiska kommissionen har angett i sina förordningar (EU) 2021/1060, artikel 46 – 50 och bilaga IX och (EU) 2021/1057.

Krav på EU-flaggan

Vid alla externa informations- och kommunikationsaktiviteter som projektet genomför ska du visa upp EU-flaggan tillsammans med texten ”Medfinansieras av Europeiska unionen” (se bild nedan). Logotypen ska användas i allt material som ni tar fram för att informera om och marknadsföra projektets verksamhet. Det kan till exempel vara på webbplatsen, i sociala kanaler och i material till konferenser, seminarier och utbildningar. Det kan också handla om filmer, annonser, Power point-presentationer och affischer.

Socialfondens logotyp består av:

  • Europeiska unionens flagga.
  • Texten “Medfinansieras av Europeiska unionen”.

Det finns två olika varianter av logotypen

  • Flagga till vänster med text till höger.
  • Flagga med centrerad text under.

Här kan du ladda ner logotyper

Både den vänsterställda och den centrerade versionen av logotypen finns i färg och i svartvitt samt med svensk och engelsk text.

Båda varianterna, som också uppfyller de krav som anges i kommissionens förordningar, finns att ladda ned.

Logotypens färger

Logotypen ska publiceras i färg på projektets webbsidor. Logotypen ska alltid kontrastera mot bakgrunden och en ljus bakgrundsfärg är att föredra. En enfärgad version får användas om det inte är möjligt att använda logotypen i färg. Det finns tre enfärgade version versioner; svart, blå eller vit. Använd den vita om bakgrunden måste vara mörk.

Placera logotypen väl synligt

Ni ska placera logotypen på en framträdande plats på materialet. På webbplatsen ska logotypen vara väl synlig utan att besökaren behöver skrolla ner på sidan.

Hur stor ska logotypen vara?

Logotypen får inte var mindre än att texten i logotypen går att läsa i det sammanhang där den förekommer. Om en skylt exempelvis placeras vid en gång- och cykelväg ska logotypen vara anpassad i storlek så att texten går att läsa från vägen.

Som rekommendation bör bredden på flaggan inte vara mindre än 16 millimeter för vänsterställd logotyp och 30 millimeter för centrerad logotyp. För att logotypen ska synas tydligt bör inte heller något annat element eller text placeras närmare logotypen än en yta motsvarande emblemets halva höjd.

Om det förekommer flera logotyper på en produkt ska flaggan i EU-logotypen vara minst lika stor, till höjd eller bredd, som den största av övriga logotyper.

Färgkoder

Här är färgkoderna för logotypen (CMYK, RGB och HEX för webben).

Blå

  • CMYK = 97/71/0/0
  • RGB = 3/78/162
  • Webbfärg = #034ea2

Gul

  • CMYK = 0/0/100/0
  • RGB = 255/237/0
  • Webbfärg = #ffed00

Deltagare i projektet

Som projektägare är det viktigt att du ser till att alla som deltar i projektet känner till Europeiska unionens roll i sammanhanget. Alla handlingar som rör projektet, såsom närvarointyg och andra intyg, ska visa att projektet har fått stöd från Europeiska unionen. Alla deltagare i projektet bör få intyg på att de deltagit.

Platser där projektet bedrivs

På de platser där projektet bedrivs ska du sätta upp affischer och dekaler med EU-logotypen tillsammans med texten ”Medfinansieras av Europeiska unionen”. Du ska sätta upp minst en affisch som informerar om att du driver ett projekt och som innehåller information om unionens ekonomiska stöd. Affischen ska sitta på en plats som är tydligt synlig i den eller de lokaler där projektet bedrivs, exempelvis i anslutning till entrén. Affischen ska vara minst i format A3 och kan beställas i vår webbshop. Affischen finns både som dekal och affisch. Affischen kan ersättas av en motsvarande elektronisk bildskärm med information om projektet, där stödet från Europeiska unionen framhävs.

För socialfondsprojekt som gör fysiska investeringar eller inköp av fysisk utrustning för mer än 100 000 euro, ska projektet dessutom sätta upp hållbara skyltar eller anslagstavlor som är tydligt synbara för allmänheten och som visar unionens emblem.

Om det till exempel är IT-utrustning projektet köper in kan skylten/anslagstavlan placeras i den lokal där utrustningen är installerad. Om projektet upprättar en renodlad digital plattform, gäller inte skylt eller anslagstavla, eftersom investeringen inte är fysisk. Oavsett budget. Om det inte finns någon fysisk plats för projektaktiviteterna, utan endast digital, bör logga och text visas på själva plattformen eller på webbplatsen där deltagaren kommer att ha omedelbar tillgång till projektverksamheten.

På EU-kommissionens hemsida finns en Online generator, med mallar för skyltar/anslagstavlor (billboards/plaques) där ni som projekt kan välja storlek, lägga in önskad text och logotyper och sedan ladda ner en tryckfärdig mall. Tänk på att ta höjd i projektbudgeten för tryck och framställning av dessa skyltar.

Svenska ESF-rådet skickar ut ett informationspaket med synliggörandeprodukter i samband med projektstart. Där ingår även ett antal dekaler:

A3 dekalaffisch – Ska du som projektägare ha minst ett exemplar av, uppsatt på en plats som är tydligt synlig i den eller de lokaler där projektet bedrivs, exempelvis i anslutning till entrén. (Det är valfritt om du vill använda A3 dekalaffisch eller A3 pappersaffisch)

A4 dekal – Kan till exempel användas på utsidan av en entrédörr eller på ett fönster, eftersom materialet tål väder och vind.

Dekal 200 x 60 mm – Kan till exempel användas på dörrposter, väskor eller liknande.

Dekalark A4, små socialfondslogotyper – Kan användas efter tycke och smak.

Insatser av strategisk betydelse

Projekt av strategisk betydelse, eller projekt med en total projektbudget som överstiger 10 000 000 euro, ska anordna ett kommunikationsevenemang eller en kommunikationsinsats någon gång under tiden projektet pågår. ESF-rådet ska involveras i god tid och tar ansvar för att föra dialog med EU-kommissionen. Projekt av strategisk betydelse utses av ESF-rådet.

Muntlig information

Det är viktigt att du vid olika sammankomster även muntligt informerar om Europeiska unionens finansiering av projektet.

Webbplats

Detsamma gäller även för projektets webbsida eller webbplats, om sådan finns. Där ska projektet tillhandahålla en kort beskrivning av verksamheten, inklusive dess syfte, mål och resultat, samt information om unionens ekonomiska stöd.

Exempel på textformulering:

”Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen”

”Vi driver ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen”

EU-logga på webbplats

Om projektet har en egen logga eller om det förekommer flera logotyper på hemsidan ska flaggan i EU-logotypen vara i samma storlek som övriga logotyper och vara väl synlig på skärmen, utan att man behöver scrolla ner på sidan. Logotypen ska även publiceras i färg på projektets webbsidor. En enfärgad version får användas om det inte är möjligt att använda logotypen i färg.

Sociala medier

Om projektet har sociala medier ska det även där tydligt framgå att projektet är finansierat av Europeiska unionen. Där ska projektet tillhandahålla en kort beskrivning av verksamheten, inklusive dess syfte, mål och resultat, samt information om unionens ekonomiska stöd. Det kan göras genom att exempelvis lägga in EU-emblemet i omslagsbilden på kanalen. Det kan även göras genom att lägga till texten i avsnittet ovan vid varje inlägg som beror projektet som är finansierat via Europeiska unionen. Notera att det inte räcker med att endast tagga Svenska ESF-rådets kanal. Det måste framgå att finansieringen kommer från Europeiska unionen.

Exempel på textformulering:

”Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen”

”Vi driver ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen”

Exempel på hur synliggörandet kan se ut på en LinkedIn-sida:

Tagga gärna ESF-rådet och använd våra hashtags

Tagga gärna ESF-rådet i inläggen ni gör på sociala kanaler. På så vis kan vi hjälpa till att dela dom och öka spridningen av ert material. Det ger oss också en chans att fånga upp vad som är på gång i ert projekt. Projekten uppmanas att använda hashtags #socialfonden och #europaiminregion i inläggen som görs på sociala medier.

Press- och mediekontakter

Tillsammans med medlemsstaten Sverige och Svenska ESF-rådet ska du som projektägare ge information till och kommunicera med allmänheten om att projektet får stöd från Europeiska unionen. Ett bra sätt att göra det är via press- och mediekontakter. I regional media är det vanligare än i nationell media att journalister vill berätta om Socialfonden och att EU-stöd går till regionen. Genom att vara aktiv i kontakterna med medier når informationen snabbare ut och risken för missförstånd och felaktigheter minskar. I det sammanhanget är det viktigt att du informerar om att projektet får stöd från EU och är en del av Europeiska socialfonden, ESF+ och säkerställer att det kommer fram skriftligen och/eller muntligen i medieinslaget.

Film

Även när du producerar filmer om projektet ska EU-logotypen finnas med för att visa att projektet har fått stöd från Europeiska unionen, tillsammans med texten om unionens med- finansiering (se textexemplen ovan). Logotypen kan till exempel placeras i inledningen av filmen eller i slutet. Skicka era färdiga filmer till Svenska ESF-rådet i samband med övrig redovisning av projektet, så kan vi ge dem ytterligare spridning via www.esf.se/resultat/filmer/ och andra kanaler.

Kampanjen Europa i min region

Varje år genomförs kampanjen ”Europa i min region”.  Kampanjen genomförs i hela EU men varje land bestämmer när den ska bedrivas nationellt. För Sverige brukar den vanligtvis vara på våren runt Europadagen.

Kampanjen är en årlig EU-gemensam informationskampanj för att berätta om vad EU-fondernas pengar går till och vilken nytta de gör på hemmaplan.

Ni kommer ges möjlighet att delta, kanske hinner ni inte vara med det året ert projekt startar, men kanske året därefter? Mer information om årets kampanj brukar publiceras i mars.

Innehåll på sidan