information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Våra prioriteringar

Hallands och Västra Götalands län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Västsverige har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort.

Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

I de regionala tillväxt- och utvecklingsstrategierna för Västra Götaland och Halland har regionerna pekat ut vilka utmaningar som är särskilt prioriterade kommande år. Strategierna ska bidra till utvecklingen i Västsverige.

Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi (RUS) 2021–2030 är en övergripande strategi för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter och utmaningar samt vad det gemensamt prioriteras att kraftsamla kring. Fyra långsiktiga prioriteringar har identifierats vilka kräver gemensamma insatser för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. De två prioriteringarna

 • Bygga kompetens – för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande

samt

 • Öka inkluderingen – för stärkt tillit och sammanhållning

ligger i linje med de insatser som kan finansieras av ESF+. RUSen lyfter också fyra tvärsektoriella kraftsamlingar: cirkulär ekonomi, elektrifiering, digitalisering och fullföljda studier. Syftet med kraftsamlingarna är att höja den regionala kompetensen samt stärka arbetet inom de långsiktiga prioriteringarna vilket kopplar väl an till ESF+.

Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 syftar till att skapa en gemensam riktning för att nå målet om en hållbar tillväxt genom hållbarhetsdriven konkurrenskraft, attraktivitet och inkludering med fokus på grön omställning. Strategin innehåller ett antal strategiska områden och prioriteringar. Två strategiska områden Utbildning, kompetens och jämlik hälsa samt Förnyelseförmåga och konkurrenskraft ligger i linje med insatser som kan finansieras av ESF+.

Det nationella programmet för ESF+ är ett av flera verktyg för att bemöta de västsvenska utmaningarna beskrivna i den socioekonomiska analysen samt operationalisera de regionala utvecklingsstrategierna. Den regionala handlingsplanen strävar därför efter att spegla dessa dokument.

Regional handlingsplan

Strukturfondspartnerskapet har tagit fram en regional handlingsplan som utgår från regionens förutsättningar. De målsättningar som projekt inom Europeiska socialfonden arbetar med ska passa in i förutsättningarna som beskrivs i den regionala handlingsplanen. Den regionala handlingsplanen tar avstamp i Socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet

Västsveriges strukturfondspartnerskap (partnerskapet) har uppgiften att prioritera bland inkomna regionala projektansökningar inom socialfonden respektive regionalfonden.

De förvaltande myndigheterna för det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige och Västsveriges regionala handlingsplan för socialfonden är Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet. De gör först en laglighetsprövning av alla inkomna projektansökningar.

De ansökningar som uppfyller de formella kraven går vidare till partnerskapet. Västra Götalandsregionen är värdorganisation för strukturfondspartnerskapet och dess sekretariat.

Partnerskapet gör en prioriteringsordning bland projekten. För Socialfondsprogrammet och Regionala strukturfondsprogrammet har partnerskapet antagit riktlinjer för prioritering av projekt.

Ledamöter SFP

Ordförande

 • Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen
 • Ersättare: Dag Hultefors, Region Halland

Kommuner och regioner

 • GunMarie Stenström, Region Halland
 • Helene Andersson, Region Halland
 • Stina Isaksson, Region Halland
 • Therese Stoltz, Region Halland
 • Eva Borg, Kungsbacka kommun
 • Lars Holmin, Västra Götalandsregionen
 • Alex Bergström, Västra Götalandsregionen
 • Bengt Forsling, Västra Götalandsregionen
 • Martin Carling, Kommunalförbundet Fyrbodal
 • Marina Johansson, Göteborgs stad
 • Arbetsmarknadens organisationer
 • Gabor Hajdu Rafis, Unionen
 • Catarina Eng, Kommunal
 • Jan Landström, LRF
 • Tina Ehn, SKR

Länsstyrelser

 • Cecilia Engström, Länsstyrelsen Halland
 • Lisbeth Schultze, Länsstyrelsen Västra Götaland

Försäkringskassan

Sofia Lantz, Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Helene Centerhorn, Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskola

Anders Nelson, Högskolan Halmstad

Näringsliv

Jakob Eriksson Saternus, Företagarna

Intresseorganisationer och föreningar

Lotta Åberg, Coompanion

Innehåll på sidan