Sök stöd steg för steg

Uppfyller du förutsättningarna och har en utmaning som överensstämmer med de utmaningar kopplat till arbetsmarknad som Europeiska socialfonden finns till för att lösa? Den här sidan innehåller information om vilka krav som finns på ansökningar om stöd och guidar dig att söka stöd – steg för steg.

Hitta en passande utlysning

Utlysningar inom ESF+ bygger på det nationella Socialfondsprogrammet och den nationella, alternativt de regionala, handlingsplanerna.

I utlysningen framkommer vilka utmaningar projekten inom utlysningen ska lösa.

Om er projektidé inte ryms i någon av de öppna utlysningarna kan ni se i utlysningsplanen när nya utlysningar öppnar. Om ni är osäkra på något kring utlysningen kan ni alltid kontakta Svenska ESF-rådets kontor i den region som är ansvarig för utlysningen.

I utlysningen, tillsammans med de allmänna beslutsvillkoren som ligger som bilaga till utlysningen, framkommer de krav som ställs på projektansökningar och som även kommer att ställas på beviljade projekt. Läs utlysningen noga för att säkerställa att du har koll på samtliga krav som ställs.  

Se till att projektidén uppfyller urvalskriterierna

Det som är gemensamt för samtliga ansökningar om stöd är att de ska leva upp till urvalskriterierna för ESF+.

1. Projektidén bygger på en tydlig och relevant problemanalys som leder fram till ett tydligt definierat problem

För att uppfylla kriteriet ska stödsökande definiera vilket problem projektet vill lösa. Stödsökande ska i sin problemanalys visa att projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov. Det ska finnas en analys av problemets orsaker och dess konsekvenser. I problemanalysen ska utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering identifieras. Det ska finnas en relevant analys av vilka aktörer som behöver delta i projektet för att kunna lösa projektets identifierade problem.

Stäng
2. Projektets mål ska ligga i linje med utlysningen, svara mot projektets definierade problem och vara uppföljnings-och utvärderingsbara

För att uppfylla kriteriet ska projektets mål ligga i linje med de mål som finns i utlysningen. Projektmålen ska vara uppföljningsbara. Kravet på utvärderingsbarhet gäller för de ansökningar i utlysningar där det är obligatoriskt med projektutvärdering. Samtliga mål ska vara kopplade till ovanstående definierande problem. Målen ska även utgå från identifierade utmaningar kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Stäng
3. Projektet ska tillämpa eller utveckla en eller flera relevanta metoder och tillvägagångssätt

För att uppfylla kriteriet ska de metoder och tillvägagångssätt som stödsökande planerar att tillämpa eller utveckla vara relevanta utifrån projektets problemanalys samt projektmålen. Det ska finnas en motivering till varför de aktuella metoderna och tillvägagångssätten valts, som bygger på forskning, omvärldsbevakning eller tidigare erfarenheter av metoden. Stödsökande ska beskriva på vilket sätt de valda metoderna och tillvägagångsätten förhåller sig till perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Stäng
4. Projektorganisationen har kapacitet och relevant kompetens för att genomföra projektet. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt

För att uppfylla kriteriet ska det finnas relevant kapacitet och kompetens tillgänglig för projektorganisationen. Det ska finnas en beskrivning av funktionerna som ska finnas i projektorganisationen (hos projektägare, deltagande aktörer och eventuella resurser som ska köpas in) och vilka kompetenser som krävs. Budgeten i sin helhet ska vara relevant och kostnadseffektiv i relation till projektets problemformulering och mål. Stödsökande ska ha ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra projektet.

Stäng
5. Projektet ska vara förankrat, ha ett säkrat ägarskap och tydlig strategi för tillvaratagande av resultat

För att uppfylla kriteriet ska projektet vara förankrat (både hos projektägaren och hos eventuella deltagande aktörer) och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat. Projektet ska ha en relevant styrgrupp. Projektet ska ha identifierat vilka aktörer som behöver vara med i projektet för att kunna lösa identifierade utmaningar och projektet ska vara förankrat hos dessa. Observera att detta inte utgör ett krav på avtal eller utpekande av leverantörer av varor och tjänster. Det ska finnas en tydlig strategi för hur projektets resultat, och lärdomarna av projektet, ska tillvaratas under och efter projektet.

Stäng

Säkra medfinansiering

Projekt och insatser inom ESF+ kan finansieras med pengar från tre olika håll:

  • Genom socialfondsstöd, alltså med medel ur Europeiska socialfonden plus
  • med anslag ur statsbudgeten, som slås fast av riksdagen
  • genom medfinansiering som projekten själva ordnar. Finansiärerna kan vara både offentliga och privata aktörer.

Olika former av medfinansiering

Medfinansieringen kan fungera på tre olika sätt. Det som projekten själva står för kan vara en eller flera av följande:

  • Pengar, kontanta medel
  • icke-kontanta medel som till exempel personal- eller lokalkostnader
  • projektdeltagares tid.

Hur stor andel av ett projekt ska medfinansieras?

Hur stor andel av kostnaderna som projekten ska medfinansiera varierar mellan olika utlysningar. Medfinansieringsgraderna är fastställda för varje specifikt programområde.

Planera för projektekonomin

En budget ska göras för hela projektperioden. Budgetera så realistiskt som möjligt. Se till att alla kostnader som behövs för att driva projektet finns med. Tänk på att ni i projektet även ska ha utrymme för rapportering till Svenska ESF-rådet, både månadsvis och kvartalsvis.

I utlysningen står vilken budgetmodell som används i aktuell utlysning. För er som vill börja planera budgeten kan ni läsa mer i vår handledning i projektekonomi.

Handledning i att söka stöd

Innan du påbörjar din ansökan i Projektrummet+ kan det vara bra att veta vilken information du behöver fylla in i ansökan. Du hittar de frågor som efterfrågas i ansökan samt förklaringar på sidan för Handledning.

Viktigt att känna till

När du söker medel från Socialfonden finns det regler om statsstöd du behöver känna till.
Det finns många olika parter i socialfondsprojekt. I våra projekt har varje part en specifik roll med tillhörande ansvar.
Alla projekt ska även genomsyras av ”de horisontella principerna” som är Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
Hur lever ditt projekt upp till EU-stadgan?

Tips – Gå på informationsträff!

Det är många olika delar att hålla reda på när ni ska skriva, och skicka in, er ansökan till Svenska ESF-rådet. För att ha möjlighet att svara på stödsökandes frågor erbjuder vi regelbundet informationsträffar via något av våra åtta regionkontor. Håll utkik på respektive regions sida för kommande informationstillfällen.

Har ni funderingar och vill komma i kontakt med en samordnare eller ekonom i er region? Kontakta det regionkontor det berör.

 

Se våra kalenderhändelser och informationsträffar Kontakta våra regionkontor

Innehåll på sidan