information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Våra prioriteringar

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Småland och Öarna har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort.

Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

För att möta utmaningarna och nå framgång i prioriteringarna krävs samverkan, normförändring, hållbarhetsfokus och öppenhet. Nya förmågor behöver utvecklas och kunskapshöjning ske. I Småland och Öarna ska samtliga projekt bidra till målen i respektive regionala utvecklingsstrategi. Projekt som prioriteras ska vara förankrade hos regionalt utvecklingsansvarig aktör. Vidare ska projekt som uppfyller ett eller flera av följande kriterierier värderas högt:

 • Projekt som utvecklar nytänkande lösningar på samhällsutmaningar.
 • Projekt som pekar ut användare av projektresultat efter projektavslut.
 • Projekt som omfattar samverkan över sektorsgränser (idéburen, offentlig och privat) och/eller
  administrativa gränser såsom kommun/län och/eller land.
 • Projekt som bidrar i ett sammanhang med andra insatser, framförallt inom ERUF (Europeiska
  regionala utvecklingsfonden) och andra nationella och regionala initiativ men även med övriga
  EU-program och Östersjöstrategin.
 • Projekt där tänkt målgrupp har varit delaktig i planeringen och där det framgår hur de involveras
  och har god delaktighet under genomförandet.

De övergripande principerna ska lyftas fram i de årliga utlysningsplaner som tas fram. De ska vara vägledande vid regionala samråd och vid strukturfondspartnerskapets prioritering. Med fördel kan de lyftas fram i utlysningstexter. Förutom kravet att samtliga projekt ska bidra till regional utvecklingsstrategi och vara förankrade hos regionalt utvecklingsansvarig aktör finns mellan principerna ingen inbördes ordning. Det är möjligt att i en utlysningsplan lägga vikt vid alla eller att, när det är relevant, lyfta princip/er som vid utlysningar ska värderas högre än övriga.

Regional handlingsplan

Strukturfondspartnerskapet har tagit fram en regional handlingsplan som utgår från regionens förutsättningar. De målsättningar som projekt inom Europeiska socialfonden arbetar med ska passa in i förutsättningarna som beskrivs i den regionala handlingsplanen. Den regionala handlingsplanen tar avstamp i Socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar, vilket är tanken.

Regeringen utser ordföranden i respektive Strukturfondspartnerskap.

Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, intresseorganisationer och föreningar.

Innehåll på sidan