Våra prioriteringar

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Småland och Öarna har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort.

Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

För att möta utmaningarna och nå framgång i prioriteringarna krävs samverkan, normförändring, hållbarhetsfokus och öppenhet. Nya förmågor behöver utvecklas och kunskapshöjning ske. I Småland och Öarna ska samtliga projekt bidra till målen i respektive regionala utvecklingsstrategi. Projekt som prioriteras ska vara förankrade hos regionalt utvecklingsansvarig aktör. Vidare ska projekt som uppfyller ett eller flera av följande kriterierier värderas högt:

 • Projekt som utvecklar nytänkande lösningar på samhällsutmaningar.
 • Projekt som pekar ut användare av projektresultat efter projektavslut.
 • Projekt som omfattar samverkan över sektorsgränser (idéburen, offentlig och privat) och/eller
  administrativa gränser såsom kommun/län och/eller land.
 • Projekt som bidrar i ett sammanhang med andra insatser, framförallt inom ERUF (Europeiska
  regionala utvecklingsfonden) och andra nationella och regionala initiativ men även med övriga
  EU-program och Östersjöstrategin.
 • Projekt där tänkt målgrupp har varit delaktig i planeringen och där det framgår hur de involveras
  och har god delaktighet under genomförandet.

De övergripande principerna ska lyftas fram i de årliga utlysningsplaner som tas fram. De ska vara vägledande vid regionala samråd och vid strukturfondspartnerskapets prioritering. Med fördel kan de lyftas fram i utlysningstexter. Förutom kravet att samtliga projekt ska bidra till regional utvecklingsstrategi och vara förankrade hos regionalt utvecklingsansvarig aktör finns mellan principerna ingen inbördes ordning. Det är möjligt att i en utlysningsplan lägga vikt vid alla eller att, när det är relevant, lyfta princip/er som vid utlysningar ska värderas högre än övriga.

Regional handlingsplan

Strukturfondspartnerskapet har tagit fram en regional handlingsplan som utgår från regionens förutsättningar. De målsättningar som projekt inom Europeiska socialfonden arbetar med ska passa in i förutsättningarna som beskrivs i den regionala handlingsplanen. Den regionala handlingsplanen tar avstamp i Socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar, vilket är tanken.

Regeringen utser ordföranden i respektive Strukturfondspartnerskap.

Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, intresseorganisationer och föreningar.

PRIORITERNGSGRUNDER

Den 28 mars 2023 beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och öarna att godkänna prioriteringsgrunder för utlysningar inom regionalfondsprogrammet och socialfondsprogrammet i Småland och öarna. Detta innebär att fr.o.m. utlysningen 2023:2 för regionalfondsprogrammet och 2023:1 för socialfondsprogrammet ska Strukturfondspartnerskapet Småland och öarna vid prioritering använda följande riktlinjer:

 1. Förvaltande myndighets bedömning (max 5 poäng). Tillväxtverkets kvalitetskriterier och ESF-rådets urvalskriterier vägs in i den samlande bedömningen av projektet.
 2. Koppling till regionalt utvecklingsarbete (max 10 poäng). Bedömningen görs utifrån vilken grad projekten bidrar till att uppfylla regionala utvecklingsstrategier och/eller andra strategier eller viktiga satsningar i respektive län.
 3. Gränsöverskridande samarbete (max 5 poäng). Här bedöms hur projekt kommer att gynna utvecklingen av fler geografiska delar i programområdet och/eller mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. Länsöverskridande projekt ska prioriteras. Gäller även om samverkan mellan olika sektorer och branscher.
 4. Mervärde (max 5 poäng). Här prioriteras projekt med insatser och resultat som inte kan uppnås med ordinarie resurser. Strukturfondspartnerskapet bedömer till vilken grad projekt har tydligt arbetssätt för implementering av projektets resultat och metoder i ordinarie verksamhet och även om projekt ska bidra till utveckling av relevanta strukturer och system.

Innehåll på sidan