Horisontella principerna

ESF+ och de horisontella principerna

Den Europeiska socialfonden+ ska bidra till en inkluderande och hållbar arbetsmarknad. Detta förutsätter att de insatser som beviljas medel på olika sätt bidrar till en ökad jämställdhet, en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och en minskad diskriminering på arbetsmarknaden.

I genomförandet av det svenska socialfondsprogrammet ESF+, 2021–2027, finns därför tre horisontella principer som samtliga projekt behöver beakta.

Dessa tre principer är:

  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Att projekten beaktar jämställdhetsperspektivet i projektet kan bidra till regeringens mål om ekonomisk jämställdhet.

Projekt som arbetar med utbildningsfrågor och som beaktar jämställdhetsperspektivet kan även bidra till regeringens mål om jämställd utbildning. 

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i utbildning och i arbetslivet på likvärdiga villkor.

Icke-diskriminering

Att arbeta med icke-diskriminering handlar om att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Agenda 2030

Arbetet med de tre horisontella principerna kan kopplas till följande mål i Agenda 2030:

Mål 1 – Ingen fattigdom

Mål 4 – God utbildning för alla

Mål 5 – Jämställdhet

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Svenska ESF-rådets krav på de horisontella principerna

Att arbeta med de horisontella principerna i Socialfondsprojekt säkrar ett rättighetsperspektiv där individer kan delta i projekten utifrån sina förutsättningar. Arbetet med principerna är även ett redskap för att nå projektets mål och i förlängningen målen för ESF+.

Det finns en stor risk att projekt som inte beaktar de horisontella principerna kommer att få svårt att nå projektmålen eller riskerar att exkludera vissa grupper från att delta i projektets insatser, om målgruppens förutsättningar inte synliggörs.    

I Svenska ESF-rådets urvalskriterier ställs följande krav på de horisontella principerna:

  • Stödsökande ska i problemanalysen identifiera utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
  • Projektmålen ska utgå från identifierade utmaningar kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
  • Stödsökande ska beskriva på vilket sätt de valda metoderna och tillvägagångsätten förhåller sig till perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Även om det är krav på att projekten ska beakta samtliga horisontella principer innebär det inte per automatik att alla projekt under programperioden kommer att identifiera utmaningar utifrån samtliga principer. Däremot ska ni som stödsökande beakta de tre principerna när ni gör er problemanalys. Beaktandet av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering säkrar att ni kan identifiera relevanta utmaningar för just ert projekt. Dessa identifierade utmaningar lägger grunden för att ni ska få till en röd tråd genom projektet när det gäller de horisontella principerna. Ni ska utgå från de identifierade utmaningarna när ni formulerar era projektmål och väljer metoder och tillvägagångssätt. 

Exempel på problemformuleringar kopplat till de horisontella principerna

En utmaning med ESF+ är att programmet spänner över många olika områden. Därför kommer inte alla projekt att kunna arbeta med de horisontella principerna på samma sätt. Det är därför viktigt att respektive projekt hittar sitt sätt att bidra till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering genom att beakta dessa perspektiv i problemformuleringen utifrån exempelvis projektets målgrupp.

Nedan följer några exempel på olika typer av projekt och hur ni kan tänka när det gäller de horisontella principerna.

Exempel 1:

Ni ska arbeta med kompetensutveckling inom Vård och omsorg. Arbetsplatsen är kvinnodominerad och har höga sjukskrivningstal. Ni ser kompetensutveckling inom ett visst område som nödvändig för att stärka dessa kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Ni kommer då kunna beskriva på vilket sätt jämställdhetsperspektivet är en del av er problemformulering och att projektet har möjlighet att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad. Men för att visa att ni beaktar perspektiven tillgänglighet och icke-diskriminering behöver ni göra en analys av problemet och målgruppen även utifrån dessa perspektiv. Vilka behov eller utmaningar kan finnas när det gäller tillgänglighet och icke-diskriminering? Finns det exempelvis anställda som har behov av ett anpassat stöd utifrån tillgänglighetsperspektivet? Finns det en risk att endast de yngre i organisationen deltar i kompetensutvecklingen?

Exempel 2:

Ni ska arbeta med ett projekt som handlar om att möta behoven hos elever med NPF-diagnos i skola för att de ska kunna fullfölja sina studier. Här behöver ni dock i er problemanalys visa att ni även har gjort en analys utifrån perspektiven jämställdhet och icke-diskriminering, även om ni redan identifierat en tydlig utmaning kopplat till tillgänglighet. Finns det olika utmaningar för de unga som kan kopplas till kön som projektet behöver ta hänsyn till? Finns det andra former av diskriminering som målgruppen utsätts för och som projektet behöver beakta för att nå resultat?

Exempel 3:

Ni ska arbeta med kompetensutveckling för små och medelstora företag inom privat sektor. Problemanalysen visar att företagen har en jämn könsfördelning och att kvinnor och män har samma förutsättningar på arbetsplatserna. Men finns det faktorer som gör att kompetensutveckling som företagen genomför inte når ut till alla anställda? Är det i högre utsträckning yngre personer eller svenskfödda personer som tar del av kompetensutvecklingen? Kan de anställda ha olika förutsättning utifrån tillgänglighetsperspektivet när det gäller att delta i projektets insatser? Då bör projektet ta sikte på att nå dem som i vanliga fall inte deltar i kompetensutvecklingsinsatser.

Exempel 4:

Ni ska arbeta med ett projekt som stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv i glesbygd, på strukturnivå. Projektet ska utveckla former för att möta behoven på arbetsmarknaden genom att koppla samman olika aktörer. Ni behöver då analysera det problem som projektet ska lösa utifrån de horisontella principerna. Finns det exempelvis könsskillnader i arbetslöshetsstatistik i området eller tenderar män och kvinnor att jobba inom olika branscher? Finns det exkluderande strukturer som gör att grupper inte inkluderas på den lokala och regionala arbetsmarknaden? Vilka normer kring studier och arbete råder utifrån exempelvis kön, funktion, etnicitet och ålder och vilka effekter får det? Finns det mönster utifrån kön, funktion, etnicitet eller ålder kopplat till exempelvis utbildningsnivå som gör att vissa inte har en utbildningsnivå som matchar behoven på den lokala arbetsmarknaden, medan andra har en utbildningsnivå som matchar behoven men som väljer att inte stanna kvar i regionen då den inte erbjuder attraktiva möjligheter?

Horisontella principer i projektmålen

Vissa projekt kommer att identifiera utmaningar utifrån samtliga horisontella principer, medan andra projekt kommer att identifiera utmaningar utifrån en eller två principer. Det viktiga är att samtliga principer har beaktats i problemanalysen. Det är alltså möjligt att landa i att det inte finns någon relevant utmaning kopplat till en specifik princip, men detta ska framgå av analysen. Det är utifrån de identifierade utmaningarna som ni som stödsökande ska sätta era projektmål. 

I exempel 1, som handlade om kompetensutveckling inom Vård och omsorg, skulle ett projektmål kunna vara att den kvinnodominerade arbetsplatsen har lägre sjukskrivningstal i slutet av projektet än i början. Till exempel genom att de anställda får mer varierade arbetsuppgifter. Ett annat mål skulle kunna vara att kvinnorna som har deltagit i projektet i högre utsträckning går vidare till nya uppdrag där de får användning för sin nya kompetens och en positiv löneutveckling. Dessa mål har bäring på jämställdhetsperspektivet. Om analysen även har visat på att det finns utmaningar utifrån exempelvis tillgänglighetsperspektivet, sett till hur kompetentensutveckling på arbetsplatsen brukar genomföras, kan ett mål vara att samtliga deltagare uppger att erbjudits en anpassad kompetensutvecklingsinsats utifrån sina behov.   

I exempel 2, som handlade om att möta behoven hos elever med NPF-diagnoser i skola, kan ett projektmål vara att deltagarna i projektet fullföljer sina studier. Detta mål går att koppla till tillgänglighetsperspektivet utifrån att målgruppen för insatserna är elever med NPF-diagnos. Om ni i er problemanalys har konstaterat att det skiljer sig åt mellan pojkar och flickor när det kommer till varför de har hoppat av eller är frånvarande från skolan kan projektet ha som mål att tjejer och killar fullföljer studierna i samma utsträckning genom att insatserna anpassas till båda grupperna. Då har projektmålen även täckt in jämställdhetsperspektivet.

I exempel 3, som handlade om kompetensutveckling, skulle ett mål kunna vara att de som genomgår kompetensutvecklingen ska spegla sammansättningen på arbetsplatsen utifrån till exempel ålder och etnicitet, eller att samtliga deltagare uppger att de fått kompetensutvecklingsinsatser som har anpassats efter deras behov.

I exempel 4, som handlade om att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv i glesbygd på en strukturnivå skulle ett mål kunna vara att projektet har testat ett antal beprövade metoder och utifrån det identifierat vilka metoder som aktörerna bör arbeta vidare med för att bidra till en ökad jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt minskad diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.   Tänk på att målen ska vara uppföljningsbara och att det ska finnas indikatorer kopplade till målen.

När ni väljer metoder och tillvägagångssätt

När ni väljer metoder och tillvägagångssätt för att nå era mål behöver ni beskriva på vilket sätt de ska bidra till att lösa era identifierade utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering och nå projektmålen.

I exempel 1, där ni konstaterat att jämställdhetsperspektivet finns med utifrån att det är en kvinnodominerad yrkesgrupp som ska ta del av kompetensutvecklingsinsatserna, kommer målen kopplade till jämställdhet kunna nås endast genom att deltagarna faktiskt genomgår utbildning. Om ni även har mål utifrån tillgänglighetsperspektivet behöver ni beskriva på vilket sätt utbildningen utformas utifrån olika behov kopplat till eventuella funktionsnedsättningar.   

I exempel 2, där ni konstaterat att tillgänglighetsperspektivet finns med utifrån att målgruppen är elever med NPF-diagnos behöver ni förklara hur vald metod är utformad utifrån den målgruppens behov. Om ni även har mål kopplat till att flickor och pojkar ska fullfölja sina studier i lika hög utsträckning behöver ni förklara hur valda metoder kan användas för att nå det målet. Fungerar projektets huvudsakliga metod även ur ett jämställdhetsperspektiv eller behöver ni komplettera med andra metoder för att möta både flickor och pojkars behov?

I exempel 3, där ett mål är att deltagarna som genomgår kompetensutvecklingen ska spegla sammansättningen på arbetsplatsen, kan projektet behöva fokusera på att välja metoder kopplat till rekrytering av deltagare för att kunna nå ut till olika grupper och för att få dem att vilja och kunna delta i insatserna. Ni behöver även beskriva hur metoderna för kompetensutvecklingsinsatserna ska möta de olika gruppernas behov.

I exempel 4, där målen handlade om att testa och identifiera gångbara metoder, behöver ni beskriva på vilket sätt dessa metoder bidrar till en ökad jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt minskad diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.  

Projektets mål och vilka metoder och tillvägagångssätt som ska användas kommer kanske i vissa fall att vara tydligt kopplade till de horisontella principerna och i vissa fall ha en mer indirekt påverkan på dessa. Här är problemanalysen nyckeln till att hitta på vilket sätt just ert projekt kan bidra till en mer jämställd och tillgänglig arbetsmarknad fri från diskriminering – vilket är syftet med Socialfonden.

Innehåll på sidan