Offentlighet och sekretess

Här kan du läsa om hur Svenska ESF-rådet behandlar offentlighet och sekretess.

Svenska ESF-rådet är en svensk förvaltningsmyndighet som omfattas offentlighetsprincipen. Huvudregel är att allt som skickas eller skapas hos en förvaltningsmyndighet och förvaras hos myndigheten blir en allmän handling.

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar så länge handlingen inte omfattas av sekretess. Eftersom Svenska ESF-rådet omfattas av offentlighetsprincipen tillämpar myndigheten de lagar och regler som finns avseende till exempel diarieföring, arkivering, sekretess och utlämnande av allmänna handlingar.

Allmänna handlingar

Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till eller upprättas av Svenska ESF-rådet är allmänna handlingar. Det kan till exempel vara ett brev eller e-post till Svenska ESF-rådet, ett beslut som Svenska ESF-rådet fattat eller en rapport.

Alla har rätt att vända sig till en myndighet för att få ta del av allmänna handlingar. Om du begär ut en handling behöver du inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Om du önskar ta del av en allmän handling kan du vända dig till Svenska ESF-rådet för att få en kopia av handlingen.

  • För pågående projektärenden kan upplysningar lämnas av respektive regionkontor.
  • För övriga ärenden som diarieförts i myndighetens ärendehanteringssystem tas kontakt med registrator på esf@esf.se.
  • För handlingar i andra system, så som ekonomisystem, personalsystem med flera tas i första hand kontakt med registrator på esf@esf.se.
  • För sökning av handlingar från tidigare programperioder före 2014 och tidigare tas kontakt med arkivarie på esf@esf.se.

Hemliga uppgifter lämnas inte ut

Vissa uppgifter i allmänna handlingar är hemliga och får därför inte lämnas ut. Det kallas att uppgifterna omfattas av sekretess. Uppgifter kan skyddas av sekretess om de exempelvis handlar om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller en myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.

Kostnad för att få ut en allmän handling

Eftersom det medför kostnader att kopiera allmänna handlingar ska Svenska ESF-rådet ta ut en avgift av dig som begär kopior.

Avgiften beräknas på följande sätt:

Upp till nio sidor är avgiftsfritt. Den tionde sidan kostar 50 kronor. Elva sidor eller mer kostar 50 kronor + två kronor per sida från och med sida elva. Om handlingarna ska skickas per post tillkommer även portokostnader. Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Elektroniskt eller på papper?

Myndigheter är inte skyldiga att lämna ut handlingar elektroniskt. Svenska ESF-rådet försöker dock i möjligaste mån tillgodose önskemål om att allmänna handlingar ska skickas elektroniskt.

Läsa handlingar på plats

Du är alltid välkommen att komma till Svenska ESF-rådet och läsa handlingar på plats under våra ordinarie öppettider. Läsning på plats är gratis. Om du hör av dig i förväg och meddelar vilka handlingar du vill ta del av, gör vi vårt bästa för att de ska finnas på plats när du kommer. Då slipper du vänta på att vi letar fram handlingarna och prövar om det föreligger någon sekretess.

Mer information

Mer information om myndighetens arkiv och allmänna handlingar finns i följande dokument:

Kontakta arkivarie på esf@esf.se om du vill ta del av andra delar i arkivredovisningen.

Innehåll på sidan