Våra prioriteringar

Vilka typer av projekt som får stöd från ESF-rådet skiljer sig åt. Alla nationella utlysningar ska ha en nationell påverkan. Det kan bygga på regionala utlysningar som vi vill ge en spridning över landet eller satsningar som på annat vis ger nationella effekter. Det beror på vilka utmaningar och behov som föreligger nationellt.

Här kan du läsa om vilka prioriteringar ESF Nationellt har gjort. Du kan också ta del av vår nationella handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort.

Prioriterade områden

Under programperioden 2014-2020 ska 25 procent av de totala ESF-medlen gå till nationella satsningar. Detta motsvarar ungefär 1,5 miljarder kronor.

Socialfondens nationella medel ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till en jämställd arbetsmarknad med en ökad social delaktighet. Alla satsningar ska bidra till att stärka kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden, öka övergångarna till arbete samt förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad.

Skillnaden mellan regionala och nationella medel är att de nationella avgränsas till satsningar som är väl motiverade för ett nationellt genomförande, det vill säga där lösningen kräver insatser eller åtgärder på en sammanhållen nivå och därmed förstärka ESF:s regionala medel. Genomförandet ska ske på såväl lokal, regional som nationell nivå.  

Utöver metodutvecklingsprojekt och tillämpningsprojekt ska de nationella medlen finansiera:

  • Socialfondsprogrammets övergripande utvärderingar, analyser och insatser för spridning av resultat
  • Arbetsförmedlingens socialfondsfinansierade Eures-verksamhet

Nationell handlingsplan

Socialfondsprogrammet ska genomföras i projekt på nationell, regional och lokal nivå. För att använda Socialfondens nationella fondmedel effektivt ska satsningar göras med utgångspunkt i handlingsplanerna nedan. De är styrande dokument med prioriteringar.

Innehåll på sidan