EU-stadgan – hur lever ditt projekt upp till den?

EU-stadgan skyddar EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Socialfonden får inte bryta mot dessa regler. 

Av artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 framgår att medlemsstaterna vid EU-fondernas genomförande ska säkerställa att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) efterlevs. Det finns även ett uttryckligt krav formulerat i det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2021–2027 där det framgår att en effektiv tillämpning och genomförande av stadgan inom ramen för programmet ska överensstämma med EU-stadgan 

Alla myndigheter måste följa stadgans bestämmelser, och har skyldighet att rapportera överträdelser av stadgan samt presentera åtgärder för att liknande överträdelser inte ska inträffa igen.