information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Ordlista

På denna sida hittar du en ordlista med ord och begrepp som används i samband med ESF-rådet, Socialfonden och Fead.

A

Ansökan om förskott

Förskottsutbetalning kan du endast få om du fått ekonomiskt stöd från EFS-rådet för ett Fead-projekt, det vill säga ur fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt.  Läs mer om förskott.

Ansökan om stöd

Du kan söka finansieringsstöd till projekt som arbetar för att fler människor ska få arbete eller förbättra sina möjligheter till arbete. Du kan även söka pengar för projekt som ger stöd till de människor i Sverige som har det sämst ställt. Läs mer om att ansöka.

Ansökan om utbetalning

Att ansöka om utbetalning kan du som projektägare göra för de kostnader du fått beviljat stöd för. När ni ansöker om utbetalning ska ni skicka in lägesrapporter och ekonomisk redovisning. Läs mer om att ansöka om utbetalning.

Ansöka om ändring

Ändringar ska ske i dialog med Svenska ESF-rådet. För oss är det viktigt att ha aktuella kontakt- och adressuppgifter, så uppdatera dem vid alla förändringar. Vissa ändringar kräver en särskild process, bland annat om du vill ändra ansvarig organisation för projektet. Hör av dig till Svenska ESF-rådet.

Ansökningskrav

De krav som ställs på en godkänd ansökan. Läs mer om ansökningskraven.

B

Bedrägeribekämpning

Svenska ESF-rådet tillämpar nolltolerans mot bedrägeri och korruption. Svenska ESF-rådet har därför tagit fram en policy för bedrägeribekämpning. Läs mer om bedrägeribekämpning.

Beviljat projekt

Ett projekt som är beviljat stöd från Socialfonden eller Fead.

C

CFAR-nummer

När du ansöker behöver du ha tillgång till organisationsnumret och CFAR-numret för din arbetsplats. (CFAR-nummer är Statistiska centralbyråns åttasiffriga identifikationsnummer för arbetsställen). Om du är osäker på CFAR-numret kan du söka fram det i Statistiska Centralbyråns företagsregister. Läs mer om CFAR-nummer.

D

Deltagarintyg

Som projektägare är det viktigt att du ser till att alla som deltar i projektet känner till att det är finansierat av Europeiska socialfonden. Alla deltagare i projektet bör få intyg på att de deltagit. Här kan du ladda ner deltagarintyg.

E

Ekologisk hållbar utveckling

Ekologiskt hållbar utveckling är den fjärde av de horisontella principerna. Medan de tre första principerna är obligatoriska ska den här beaktas vid vissa utlysningar. Integrering av ekologisk hållbarhet betyder att verksamheter behöver anpassa sin kärnverksamhet för att bidra till att uppnå olika miljömål.

Enhetskostnader

Svenska ESF-rådet använder sig av olika förenklade kostnadsalternativ vid budgetering och redovisning av kostnader i projekt. En av dem är enhetskostnader för projektpersonalens nedlagda tid i projektet.

EU-flaggan

Projektet som får stöd ska visa upp EU-flaggan och hänvisa till Socialfonden eller Fead i olika projektsammanhang. Projekt som inte synliggör EU-flaggan får inga projektmedel från Svenska ESF-rådet. Läs mer om EU-flaggan.

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är en av de två fonder som Svenska ESF-rådet förvaltar. Från fonden kan du söka pengar till projekt som bidrar till att fler får arbete. Här får du en introduktion till fonden och dess syfte. Läs mer om Europeiska Socialfonden.

EU-fördrag

Ett bindande avtal mellan EU-länderna. Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna. Det senaste fördraget heter Lissabonfördraget.

EU-förordningar

En typ av bindande rättsakt som kan antas Europeiska unionens institutioner. Förordningarna har allmän giltighet och är till alla delar bindande och direkt tillämpliga i alla medlemsstater. Förordningar används för att införa enhetliga och direkt tillämpliga bestämmelser inom unionen. Det finns till exempel EU-förordningar som reglerar ESF-rådets verksamhet som alla medlemsländer måste följa. 

F

Fead –fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt

Fead – fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt – är en av de två fonder som Svenska ESF-rådet förvaltar. Från fonden kan du söka pengar till projekt som bidrar till att ge stöd till dem som har det allra svårast i samhället. Läs mer om Fead.

Förändringsteori

Förändringsteori är ett verktyg för att öka förståelsen för vad verksamheten förväntas åstadkomma och på vilket sätt, där övergripande målsättningar bryts ner till mindre och konkreta delar. Vilka resultat, aktiviteter och resurser krävs för att upp nå de effekter vi vill ha?

H

Horisontella principer

Projekt som får stöd från Svenska ESF-rådet ska aktivt arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbar utveckling. Vi kallar dem för de horisontella principerna. De tre första är obligatoriska medan den fjärde ska beaktas vid vissa utlysningar. Läs mer om horisontella principer.

I

Icke-diskriminering

Principen om icke-diskriminering handlar om att alla ska vara inkluderade i samhället och arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning eller ålder.

Icke-sysselsatta

Individer som varken jobbar eller studerar.

J

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. De svenska nationella jämställdhetsmålen är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kvinnor ska ha samma ekonomiska självständighet som män, samma makt och inflytande, de ska dela arbetet med hem och barn lika, och mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Svenska ESF-rådet har som målsättning att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män. Att integrera jämställdhet i alla projekt och särskilda insatser för jämställdhet är ett sätt att nå målet.

K

Kostnadseffektivitet

Alla projekt som får finansiering av ESF-rådet ska vara kostnadseffektiva. Det innebär att projekten ska vara sparsamma, effektiva och arbeta ändamålsenligt. Läs mer om kostnadseffektivitet.

L

Likviditet

Likviditet är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga. I de flesta fall behöver projekt ha en betalningsförmåga som är tillräcklig för att betala projektets kostnader medan ni väntar på att stödet ska betalas ut. Läs mer om likviditet.

Lägesrapport

Den rapport som i ett socialfondsprojekt bifogas ansökan om utbetalning av stöd. Lägesrapporten ska beskriva hur verksamheten har förlöpt under redovisningsperioden samt hur projektets resurser har använts för att uppnå de resultat som projektet förväntar sig.

M

Medfinansiering

Medfinansiering innebär att du som ska sätta igång ett projekt själv måste stå för en del av kostnaderna. Medfinansieringen är ett sätt att se till att det finns regionalt och nationellt stöd och intresse för projekten. Läs mer om medfinansiering.

Medfinansieringsgrad

Söker du stöd till ditt projekt inom Socialfondens programområde 1 och 2 ställs ofta krav på medfinansiering. Det innebär att företaget/organisationen själv ska kunna finansiera en del av projektets kostnader. Hur stor del varierar, därför är det viktigt att läsa utlysningarna noga. Medfinansieringen behöver inte bara vara i form av pengar. Läs mer om medfinansieringsgrad.

P

Programområde

Insatserna i socialfondsprogrammet är uppdelade på fem olika programområden. Läs mer om de olika programområdena.

Projektbudget

En budget ska göras för hela projekttiden. Den är alltså inte årsvis utan omfattar hela projektperioden. Läs mer om projektbudget.

Projektorganisation

Det gäller att organisera projektet så att det finns förutsättningar att så bra som möjligt nå projektets mål. Precis som alla projekt behövs en styrfunktion i projektet, olika arbetsgrupper eller referensgrupper. Samverkan är viktig i alla projekt som finansieras av Svenska ESF-rådet. Se till att bygga bra strukturer för samverkan.

Projektrummet

Projektrummet är en e-tjänst för aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor som ansöker om EU-medel från Europeiska Socialfonden. Gå till projektrummet. eller kika i FAQ projektrummet

Projektutvärdering

En projektutvärdering ska ta reda på:

  • vilka resultat projektet har uppnått
  • vad som går bra
  • varför det går bra
  • varför en viss verksamhet inte fungerat som tänkt.

R

Regional plan

Regional plan, för vart och ett av de 8 regionerna, för genomförande av Europeiska socialfonden

Resultatbaserat arbetssätt

Alla projekt som får ekonomiskt stöd från Svenska ESF-rådet ska arbeta resultatbaserat. När du arbetar resultatbaserat ska du definiera vilka förändringar du vill uppnå med projektet. 

S

Slutrapport

Vid projektets slut ska alla projekt skriva en slutrapport. Slutrapporten ska omfatta hela projektperioden. Den ska inte innehålla samma information som lägesrapporten. Det innebär att båda måste finnas med vid sista ansökan om utbetalning. Läs mer om slutrapporten.

Strukturfondspartnerskapen

Partnerskap som är regionalt och gemensamt för Europeiska socialfonden och Europeiska regionalfonden, som prioriterar ansökningarna (efter att Svenska ESF-rådet har prövat ansökningarna).

Stödsökande

En aktör som för egen räkning eller för egen och annans räkning eller endast för annans räkning ansöker om stöd samt leder administrerar och samordnar det projekt som beslutet om stöd omfattar.

Synliggöra projekt

Projekt som medfinansieras av Socialfonden eller Fead ska informera om och synliggöra att det medfinansieras från EU. Det betyder i första hand att projektet ska visa upp EU-flaggan och hänvisa till Socialfonden eller Fead i olika projektsammanhang. Projekt som inte synliggör EU-flaggan får inga projektmedel från Svenska ESF-rådet. Läs mer om att synliggöra projekt.

Söka stöd – steg för steg

En guide i hur du ansöker om stöd från Socialfonden. Söka stöd – steg för steg.

T

Tillgänglighet

Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning. Det gäller lokalers fysiska konstruktion. Det innebär också att få tillgång till information och kommunikation samt att kunna använda produkter och tjänster. Målet är att alla insatser och arbetstillfällen som skapas med stöd från ESF-rådet ska vara tillgängliga för alla. Läs mer om tillgänglighet.

U

Upphandling

Svenska ESF-rådet lyder under lagen om offentlig upphandling. Vilket innebär att vi som myndighet är tvungen att upphandla varor och tjänster vi köper. Här kan du se våra pågående upphandlingar.

Utlysning

En utlysning är en bestämd summa pengar som blir tillgänglig att söka ur någon av våra två fonder. Se våra utlysningar.

Utlysningsprocessen

Den process som sker när Svenska ESF-rådet gått ut med en utlysning. Utlysningsprocessen börjar med att organisationer söker pengar från Europeiska socialfonden till olika utvecklingsprojekt. ESF-rådet gör en bedömning av ansökningarna och beslutar efter en styrande prioritering av strukturfondspartnerskapen vilka projekt som ska få finansiering. Läs mer om utlysningsprocessen.

Uppföljning

En funktion på myndigheten som kontinuerligt och systematiskt samlar in data i syfte att ge ledning och huvudintressenter indikationer på framsteg, grad av måluppfyllelse, och resursanvändning. Uppföljning görs även av finansiella uppgifter och andra uppgifter som beskriver hur projekten och programmet fortskrider.

W

Webbshoppen

Här kan du beställa produkter för att synliggöra ditt projekt.

Innehåll på sidan