Våra prioriteringar

Västerbottens och Norrbottens län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Övre Norrland har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort.

Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

Det finns tre övergripande områden för Övre Norrland. Insatserna ska bidra till inkluderande sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv och samhälle i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen.

 1. Ökat arbetskraftsutbud och minskat utanförskap
 2. Kompetensutveckling och livslångt lärande
 3. Lokal och regional attraktionskraft

De principer för prioritering som presenteras nedan baseras på den socioekonomiska analysen samt tidigare erfarenheter och utvärderingar av Socialfondsprojekt i Övre Norrland. Principerna är del av Strukturfondspartnerskapets (SFP) sammanvägda bedömning för prioritering av projekt. De syftar till att bidra till att ESF+ genererar goda resultat, effekter och mervärden utifrån de regionala behoven i Övre Norrland.

Principerna nedan har ingen inbördes prioritetsordning. Projekt som uppfyller flera av principerna värderas generellt högre, jämfört med projekt som uppfyller färre principer. I utlysningar kan ett urval av prioritetshöjande principer väljas ut, vilket möjliggör en bred projektpalett med både större och mindre projekt som riktar sig till individer eller strukturer, utöver att förutsättningar skapas för en inomregional balans av satsningar i regionen.

 • Projekt ska bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning samt kunna härledas till prioriteringar och mål i Region Norrbottens och/eller Region Västerbottens regionala utvecklingsstrategier.
 • Projekt som har ansatsen att tillämpa, pröva eller utveckla metoder och arbetssätt. Projekt bör därför uppvisa en god omvärldsanalys som beaktar tidigare erfarenheter inom aktuellt område och därmed möjliggör nyttjande av evidensbaserade metoder.
 • Projekt som bygger på en hög grad av bred samverkan i partnerskap mellan aktörer från olika geografier, sektorer, branscher och politikområden. Samverkan bör utformas så att den omfattar olika nivåer inom berörda organisationer. Det bör tydligt framgå hur projekt är förankrade i organisationernas innovations- och verksamhetsutveckling samt berörda medarbetare och ledning.
 • Projekt som ökar förutsättningarna att nå geografier, sektorer eller branscher där behoven är som störst, oavsett aktör. Detta bidrar till att handlingsplanens insatser gör nytta i hela Övre Norrland under programperioden och skapar därmed förutsättningar för inomregional balans i regionen och möjliggör både större och mindre projektsatsningar.
 • Projekt som syftar till långsiktig struktur- och systempåverkan på lokal, regional eller nationell nivå. Projekt bör ha särskilt avsatta resurser för detta samt en tydlig, realistisk och väl förankrad plan, inkluderat organisatoriskt lärande, samt spridning av resultat och metoder.
 • Projekt som kan visa på en tydlig koppling till ett påbörjat eller planerat utvecklingsarbete, antingen för den egna organisationen eller som en del i ett större sammanhang, nationellt eller transnationellt. Detta kan exempelvis innebära synergier med andra projekt eller andra EU-program.
 • Projekt som via projektlogik som innehåller ett nuläge/problem ett mål samt aktiviteter för att kunna uppnå målet beskriver hur sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter har integrerats i hela förändringslogiken av projektet. Hållbarhetsaspekterna blir på så sätt en hävstång för utveckling.
 • Projekt som tydligt bidrar till att långsiktigt stärka Övre Norrlands globala innovationskonkurrens- och attraktionskraft. Det kan ske genom att prioritera insatser som främjar kompetensförsörjning kopplat till digitalisering, automatisering och den gröna omställningen.
 • Projekt som stärker förutsättningarna för regional kompetensförsörjning och som leder till en ökad tillgång till en mångfald av individer med kompetenser och erfarenheter som möter arbetsmarknadens behov. Insatser som på olika sätt stärker Övre Norrlands attraktionskraft leder till att fler individer vill leva, verka och bo i regionen och har en positiv effekt på såväl arbetsmarknaden som samhället i stort.

Regional handlingsplan

Strukturfondspartnerskapet har tagit fram en regional handlingsplan som utgår från regionens förutsättningar. De målsättningar som projekt inom Europeiska socialfonden arbetar med ska passa in i förutsättningarna som beskrivs i den regionala handlingsplanen. Den regionala handlingsplanen tar avstamp i Socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet

För att öka Socialfondens lokala förankring finns åtta regionala strukturfondspartnerskap i Sverige. Partnerskapen består av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting och företrädare för arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, Arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och föreningar. I de två nordligaste regionerna ingår även representanter för Sametinget.

Varje partnerskap har enats om regionala ESF-planer för hur Socialfondsmedlen ska användas. Planerna är styrande dokument och bygger på en analys av de regionala förhållandena. Varje regional plan omfattar Socialfondens båda programområden och har fokus på de problem, behov och möjligheter som den regionala analysen visar är mest angelägna.

Kontaktpersoner för strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland

Katarina Molin
Katarina.molin@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-342 72 34

Innehåll på sidan