information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Våra prioriteringar

Västerbottens och Norrbottens län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Övre Norrland har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort.

Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

Övre Norrland är ett av Europas, till ytan, största regioner och består av nära 40 procent av Sveriges yta. Inom regionen finns såväl växande städer med en ung befolkning, som mindre orter med en mycket hög snittålder samt en geografi som spänner mellan kust och fjäll. Övre Norrland består av två län; Norrbotten och Västerbotten.

Regionens utvecklingsbehov och Socialfondens inriktningar är:

Geografi och befolkning

Regionen präglas av stora geografiska befolkningsskillnader med en relativt tätbefolkad kuststräcka och ett bitvis mycket glest befolkat inland. Den demografiska obalansen omfattar också åldersstrukturen i regionen, där både andelen individer över 65 och andelen medelålders ökar snabbare jämfört med övriga Sverige.

För att möta den framtida demografiska verkligheten behöver Övre Norrland ta tillvara hela den potentiella arbetskraften. Detta innebär åtgärder för att få fler i arbete, för att förlänga arbetslivet under flexibla former och för att fler ska kunna etablera sig tidigare på arbetsmarknaden.

Utmaningar och möjligheter kopplat till Socialfonden för inriktningen är att verka för större arbetsmarknadsområden och ökad samverkan över nations- och länsgränser. Att ta tillvara Övre Norrlands goda möjligheter för digitalisering och öka kvinnor och mäns digitala kompetens samt att tillvarata den idéburna sektorns kraft och potential som genomförare och samverkanspartner i insatser för ökade övergångar till arbete och kompetensutveckling.

Det handlar även om att säkerställa goda utvecklingsmöjligheter för individer inom nationella minoriteter, öka förutsättningarna för samisk näringslivsutveckling samt motverka ohälsa inom den samiska befolkningen.

Främja kompetensutveckling, ökad mångfald och lärande på arbetsplatser

Med ett högt omvandlingstryck i ekonomin ställs stora krav på arbetsmarknadens omställningsförmåga. Flera branscher uttrycker en oro för den framtida kompetensförsörjningen samtidigt som många inom Socialfondens prioriterade målgrupper har svårt att komma ut i arbete.

Detta signalerar ett matchningsproblem mellan arbetsgivare och arbetssökande samt mellan val av utbildning och efterfrågad kompetens. Det finns behov att höja den grundläggande kunskapsnivån på arbetsplatser och rusta för ett föränderligt arbetsliv. Att öka omställningsförmågan och konkurrenskraften på arbetsplatser, underlätta generationsväxling samt stärka entreprenörskap och bidra till en mångfald av företagande.

Det handlar även om att minska könssegregeringen och diskriminering på arbetsplatser samt motverka könsbundna studie- och yrkesval.

Öka mångfalden på arbetsplatserna

För att öka övergångar till arbete för Socialfondens prioriterade målgrupper och öka mångfalden på arbetsplatser handlar det dels om att arbeta med ungdomar. Ungdomsarbetslösheten i Övre Norrland är högre än i riket som helhet, främst bland unga män. Unga i Övre Norrland är även i högre utsträckning delaktiga i aktivitetsstödsprogram, jämfört med riket. Utmaningen är att minska andelen unga som lämnar gymnasieskolan i förtid eller utan fullständiga betyg och befinner sig i arbetslöshet, genom att förenkla insteget på arbetsmarknaden.

I flera kommuner i regionen är invandrade det absolut största tillskottet av inflyttare, även om många individer också lämnar kommunerna efter en tid, främst på grund av svårigheter att få arbete. Många kommuner tar emot ett stort antal nyanlända invandrare i förhållande till sin befolkning, vilket avspeglas i att andelen av befolkningen som är födda utanför Norden ökar.

Nyanländas etablering i samhället behöver förbättras, det handlar även om att ta tillvara nyanländas kompetens och arbeta med validering av utländsk kompetens mot bristyrken. Utmaningen kopplat till inriktningen handlar även om att öka kunskapen om, och förändra attityden på arbetsmarknaden till kvinnor och män med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt att minska antalet långtidsarbetslösa, i synnerhet antalet långtidsarbetslösa män.

Det handlar även om att vända trenden med ökande sjuktal och ökande sjukfall bland anställda samt i synnerhet minska ohälsa bland kvinnor.

Vidareutveckla strukturer för kompetensförsörjning

Det finns behov att säkerställa kompetensförsörjningen i regionen eftersom det är fler personer som lämnar arbetsmarknaden än som tillträder, rekryteringsbehoven är stora i flera branscher och det sker snabba förändringar i omvärlden.

Hållbara samverkansformer mellan de myndigheter och organisationer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor behöver utvecklas för att skapa helhetssyn och ge stöd till kvinnor och män. Flexibel och tillgänglig infrastruktur för livslångt lärande som möter såväl kvinnors och mäns som arbetsmarknadens förutsättningar och behov behöver tillhandahållas.

Det handlar även om att skapa samsyn kring arbetet med kompetensförsörjning där olika myndigheters och organisationers roller synliggörs samt resurser tas tillvara.

Regional handlingsplan

De målsättningar som projekt inom Europeiska socialfonden arbetar med ska passa in i förutsättningarna som beskrivs i den regionala handlingsplanen. Den regionala handlingsplanen tar avstamp i Socialfondsprogrammet 2014-2020, övriga regioners handlingsplaner samt den socioekonomiska analys som gjorts av region Övre Norrland.

Strukturfondspartnerskapet

För att öka Socialfondens lokala förankring finns åtta regionala strukturfondspartnerskap i Sverige. Partnerskapen består av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting och företrädare för arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, Arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och föreningar. I de två nordligaste regionerna ingår även representanter för Sametinget.

Varje partnerskap har enats om regionala ESF-planer för hur Socialfondsmedlen ska användas. Planerna är styrande dokument och bygger på en analys av de regionala förhållandena. Varje regional plan omfattar Socialfondens båda programområden och har fokus på de problem, behov och möjligheter som den regionala analysen visar är mest angelägna.

Kontaktpersoner för strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland

Anna Lindberg
anna.lindberg@norrbotten.se
Telefon: 070-368 81 41

Kenneth Sjaunja
kenneth.sjaunja@norrbotten.se
Telefon: 0920-846 60

Innehåll på sidan