Rapporter

Innehåll på sidan

Europeiska Socialfonden ska ge ett mervärde till den nationella och regionala politiken genom att ge förutsättningar för utvecklingsarbete och nya idéer. Socialfondsprojekt ska också sträva efter att utveckla och föra vidare sina resultat efter projektens slut. 

Vi följer våra fonder ur många olika parametrar för att kunna bedöma nyttan och värdet av fonderna. Dessa uppföljningar bidrar det till en fortsatt utveckling av socialfonden.  

Här kan du ta del av rapporter och publikationer som bland annat beskriver de resultat och mervärden som fonderna har bidragit till under programperioden 2014-2020.

Socialfondsrapporter

I socialfondsrapporterna beskriver vi utvecklingen i det nationella Socialfondsprogrammet, hur långt vi har kommit i genomförandet och vilka resultat som nåtts, bland annat med utgångspunkt i aktivitets- och resultatindikatorer.

Socialfondsrapport 2020-03-27

Under 2019 genomfördes en ändring i valutakursförordningen (ändring SFS 2019:475) vilken innebar att myndigheten vid beräkning av finansiella ramar och för åtgärder i det operativa programmet ska använda kursen 9,30 kronor per euro istället för som tidigare 8,39. Denna justering har inneburit att den finansiella planen för programmet räknats upp med drygt 1 400 miljoner i kronor räknat inklusive medfinansiering.

Årlig genomförande rapport

De förvaltande myndigheterna ska en gång per år skicka en genomföranderapport till Kommissionen. 

Temaplattformen för hållbart arbetsliv

Under 2017–2022 samverkar Svenska ESF-rådet med Forte, forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, i en temaplattform för att bidra till ett hållbart arbetsliv. Här hittar rapporterna från temaplattformen

Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv

I denna rapport presenteras resultaten av ett projekt som studerat strategisk kompetens-försörjning med utgångspunkt i Svenska ESF-rådets och Fortes temaplattform ”Hållbart arbetsliv”. Projektet har genomförts i samverkan mellan Swerea IVF och HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet.

Utvärdering

Effektutvärdering Socialfondsprogrammet – delrapport

Utvärdering av Socialfondsprogrammet under programperioden 2014-2020. Socialfonden ska utvärderas två gånger under denna programperiod. Den första utvärderingen som genomfördes 2017 var processorienterad och avsåg genomförandeorganisationen för samtliga ESI-fonder. Detta är den andra utvärderingen och den är inriktad på att undersöka programmets resultat och effekter. Detta är den första delrapporten från Sweco, där fokus ligger på programmets struktur och implementering.

Utvärdering av Sysselsättningsinitiativet för unga

Under 2018 genomfördes en programutvärdering av sysselsättningsinitiativet, resultatet av den rapporterades i december 2018. Utvärderingen fokuserade på de övergripande områdena måluppfyllelse, effektivitet och effekt. Utvärderingen genomfördes av Strategirådet och Damvad Analytics på uppdrag av Svenska ESF-rådet.

Utvärdering av ESI-fondernas genomförandeorganisationer i Sverige

Den svenska arbetsmarknaden under tre decennier

Fead

Rapporter från tidigare programperioder

Söker du en rapport från en tidigare programperiod? De finns i diariet, ta kontakt med esf@esf.se