Kom igång med projektet

Här hittar du som är projektägare och projektmedarbetare information om att driva projekt som finansieras inom Europeiska socialfonden+.

Gå igenom beslutet

Om projektet beviljas stöd för får ni ett beslut skickat till er. Ett villkor för att projektet ska få stöd är att ni följer det som framkommer i beslutet. Det är därför viktigt att ni går igenom beslutet .

Om beslutsvillkoren inte följs

Om ni inte följer det som står i beslutet kan beslutet komma att hävas, antingen helt eller delvis. Det kan innebära att projektet avbryts och att ni blir tvungna att betala tillbaka pengarna ni fått.

Förankra beslutsvillkoren

Det är viktigt att beslutet för projektet är väl förankrat hos alla som är inblandade i projektet, såväl hos stödmottagare som hos medfinansiärer och i styrgruppen. Ett tips är att hålla i en workshop eller liknande där alla som är inblandande tillsammans går igenom beslutet, ansvarsfördelning och rutiner.

Vid avslag

Om ni har fått avslag på er ansökan om stöd är ni alltid välkomna att söka igen när en ny utlysning öppnar. I beslutet finns en motivering som förklarar varför ni fått avslag på er ansökan.

Beslutet om stöd kan inte överklagas enligt 4 kap. 11 § Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder.

Viktigt att tänka på i samband med projektstart

Säkerställande av resurser

Säkerställ att ni har de resurser och den personal som behövs för att genomföra projektet. Finns de redan i er organisation eller behöver ni rekrytera? Ni behöver även säkerställa att ni har representation i styrgruppen från de aktörer som ska ingå där.

Stäng
Delta i uppstartsmöte

Ni som beviljas stöd kommer att bjudas in till ett uppstartsmöte. Mötet kan vara ett individuellt möte mellan Svenska ESF-rådet och projektet eller hållas samlat för ett flertal projekt som startar ungefär samtidigt.

Uppstartsmötets syfte är att ge er nödvändig information och bästa förutsättningar att driva projektet utifrån de regler som gäller för socialfondsprojekt.

Vid uppstartsmötet är det bra om projektledare samt de som ansvarar för ekonomi och administration i projektet deltar. Om det är flera aktörer som är stödmottagare i projektet kan det vara bra om representanter från samtliga aktörer deltar i uppstartsmötet.

Stäng
Ta fram rutiner för projektet

Det är viktigt att det finns rutiner för projektets genomförande när det gäller exempelvis rapportering till Svenska ESF-rådet. Detta underlättar genomförandet för samtliga parter. Tydliggör vilka roller och personer projektet består av samt hur projektet ska organiseras för rapportering och redovisning.

Svenska ESF-rådet kommer att behöva säkerställa exempelvis deltagares ersättning och då är det viktigt att det finns en samsyn i projektorganisationen kring hur deltagares uppgifter ska inhämtas och delas med ESF-rådet eller andra myndigheter och aktörer.

Stäng
Synliggör projektet

Europeiska unionen ställer krav på att ni som stödmottagare ska informera om medfinansieringen från EU. Det gör ni bland annat genom att i allt kommunikations- och informationsmaterial visa EU-flaggan med hänvisning till Europeiska unionen. Observera att Svenska ESF-rådet kan återkräva hela eller delar av stödet om ni inte uppfyller informationskraven.

Läs mer här om hur ni kan synliggöra projektet

Stäng
Förbered upphandlingar

Om ni ska genomföra upphandlingar och inköp i projektet behöver ni förbereda dessa i god tid då de kan vara tidskrävande att genomföra. Se till att ni har tillgång till den kompetens som behövs för att kunna genomföra upphandlingarna på ett korrekt sätt.

Stäng
Vägledning projektutvärdering

Om ert projekt ska ha en löpande utvärdering bör ni upphandla tjänsten i god tid, så att den som genomför den löpande utvärderingen blir delaktig i projektet så tidigt som möjligt.

Vägledning projektutvärdering

Stäng

Bedrägeribekämpning

Svenska ESF-rådet tillämpar nolltolerans mot bedrägeri och korruption.

Innehåll på sidan