Information om behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Svenska ESF-rådet att säkerställa integriteten för dem som använder våra tjänster och vi vill säkerställa att dina personuppgifter är skyddade på bästa sätt. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. Vi vill med denna information förklara vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad de kan komma att användas till för att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvarig

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (202100–5224) (vanligen benämnt Svenska ESF-rådet), Drottninggatan 9, 803 20 Gävle, är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter om inte annat framgår av beskrivningen av den specifika behandlingen.

Generell information om vår behandling av dina personuppgifter

Som myndighet följer vi även den svenska offentlighetsprincipen. Meddelanden som skickas till oss blir därför som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Så länge det inte har en avgörande betydelse för sekretessbedömningen har vi ingen rätt att efterforska till vem uppgifterna lämnas ut.

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Svenska ESF-rådets system har organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Det finns till exempel åtkomstskydd genom att dataservrar är placerade i särskilda låsta utrymmen samt att enskilda anställda enbart har tillgång till de uppgifter som krävs för tjänsten. Samtliga system har skydd mot obehörig åtkomst via Internet. Arbetet med skydd för information inklusive personuppgifter baseras på internationella standard för informationssäkerhet.

Frågor, dina rättigheter och klagomål

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på telefon 020-33 33 90 eller e-post esf@esf.se. Det går också bra att kontakta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@esf.se. Du kan också kontakta oss genom adressuppgifterna som framgår under rubriken Personuppgiftsansvarig. Angående de rättigheter du har, se avsnittet Dina rättigheter.

Om du har synpunkter på vår behandling eller inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se

Om du vill begära ett registerutdrag så kontakta oss på någon av ovan kontaktvägar.

När du fyller i formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter endast för att hantera din begäran. Dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre behövs för hanteringen, som längst ett år.  Om du vill få regelbundna nyheter från Svenska ESF-rådet eller inbjudan till liknande event, anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev på länken ”Nyhetsbrev” i sidfoten nedan.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Exempel: Namn Kalle Andersson
Exempel: kalle.andersson@xxx.se
Vill begära registerutdrag
När du fyller i formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter endast för att hantera din begäran.

Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna utgår från dataskyddsförordningen och de framgår nedan. När du vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter ovan.

När du utnyttjar dina rättigheter är vår utgångspunkt att följa din begäran och återkoppla till dig senast inom en månad från att du kontaktat oss. Hanteringen kan dröja upp till tre månader om ärendets volym eller komplexitet kräver det. I så fall kommer vi meddela dig det. Vi kommer alltid att besvara din begäran skriftligen.

Nedan beskrivs de olika rättigheter du kan ha när vi behandlar personuppgifter om dig.

Beroende på vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på och ändamålet med behandlingen kan det finnas undantag eller begränsningar till din möjlighet att utöva dina rättigheter.

Om begäran är uppenbart orimlig eller ogrundad, särskilt med tanke på om den sker på ett återkommande sätt, får vi antingen ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran. Vi ska i så fall kunna visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

  • Tillgång till dina personuppgifter, registerutdrag

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Mer information hittar du på IMY:s hemsida Rätt till information om hur dina personuppgifter hanteras

  • Begära rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära att få uppgifter rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att komplettera med relevanta personuppgifter som saknas hos den personuppgiftsansvariga.

Mer information hittar du på IMY:s hemsida Rätt att få dina felaktiga uppgifter rättade

  • Begära att få sina uppgifter raderade

Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Vid en sådan begäran raderar vi uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla eller behålla för det ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in. Vi raderar även dina uppgifter om du återkallar ditt samtycke för en behandling. I vissa fall har vi ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det ändamål för vilket de blev insamlade, att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem.

Mer information hittar du på IMY:s hemsida Rätt till radering av personuppgifter

  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter begränsas.

Möjligheten till begränsning gäller om:

  1. a) den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet;
  2. b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
  3. c) den personuppgiftsansvarige behöver inte längre uppgifterna men den registrerade behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller
  4. d) den registrerade har invänt mot behandlingen i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Mer information hittar du på IMY:s hemsida Rätt till begränsning

  • Begära rätten till dataportabilitet

När vi behandlar personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig eller baserat på ditt samtycke har du rätt att begära att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Mer information hittar du på IMY:s hemsida Rätt att flytta dina personuppgifter

  • Rätt att invända mot behandling

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1(e) i dataskyddsförordningen, allmänt intresse eller myndighetsutövning. Rätten till invändning gäller bland annat behandling som innebär profilering.

Mer information om rätten att invända mot behandling hittar du på IMY:s hemsida Rätt att göra invändningar

Stäng

Personuppgiftsbehandling i ESF-projekt

Behandling av personuppgifter i projekt

Den som driver ett projekt med medel från Europeiska socialfonden+ och med stöd av Svenska ESF-rådet är i enlighet med dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter inom projektet. Det kan till exempel röra sig om personuppgifter angående projektdeltagare eller anställda i projektet. Varje projektägare är skyldig att utforma behandlingen av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. För mer information, besök IMY Personuppgifts­ansvariga och personuppgifts­biträden | IMY  Vid frågor om behandlingen av personuppgifter inom ett specifikt projekt hänvisas till den som driver projektet.

Behandling av personuppgifter i deltagarportal

Om projektägaren väljer att använda Svenska ESF-rådets deltagarportal är denne projektets personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter i deltagarportalen. Svenska ESF-rådet tillhandhåller deltagarportalen och är personuppgiftsbiträde. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter i deltagarportalen hänvisas till den som driver projektet.

Stäng

Personuppgiftsbehandling i samband med socialfonden+

Svenska ESF-rådet behandlar de personuppgifter som lämnas till eller upprättas hos oss enligt följande.

Personuppgifter som behandlas hos en projektägare eller någon samverkande part, kan även komma att behandlas av Svenska ESF-rådet som ett led i vår myndighetsutövning eller som en del av fullgörande av ett allmänt intresse för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Uppgifterna behandlas både elektroniskt och genom inhämtade handlingar. Svenska ESF-rådet lämnar även personuppgifter till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning eller nationellt regelverk. Svenska ESF-rådet kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering och annan tillämplig EU-lagstiftning och nationellt regelverk.

Svenska ESF-rådet har inte rätt att sälja personuppgifter ur registren men lämnar uppgifterna till andra myndigheter i enlighet med vad som följer at lag eller förordning. Uppgifter överförs inte till utlandet om det inte är i enlighet med förordningar, direktiv eller beslut från EU samt överenskommelser med andra stater eller internationella organisationer.

 

Projektansökan

Ändamål med behandlingen

De personuppgifter som lämnas i projektansökan eller annars tillförs ärendet av myndighet eller annan tredje part behandlas för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Rättslig grund för behandlingen

Myndighetsutövning i enlighet med artikel 6 p 1 e förordning (EU) 2016/679.

Mottagare av personuppgifter

Svenska ESF-rådet lämnar uppgifterna till projektägare, eventuella underleverantörer, andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål, i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Vidare lämnas uppgifterna ut vid begäran om utlämnande av allmän handling.

Lagring och gallring

I enlighet med flera av Europaparlamentets och rådets förordningar om fastställande av gemensamma bestämmelser för bl.a. socialfonden+ samt arkivlag (1990:782). Utöver detta även myndighetens tillämpningsbeslut i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

Ansökan om utbetalning

Ändamål med behandlingen

De personuppgifter som lämnas i projektansökan eller annars tillförs ärendet av myndighet eller annan tredje part behandlas för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Rättslig grund för behandlingen

Myndighetsutövning i enlighet med artikel 6 p 1 e förordning (EU) 2016/679.

Mottagare av personuppgifter

Svenska ESF-rådet lämnar uppgifterna till projektägare, andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål, i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Vidare lämnas uppgifterna ut vid begäran om utlämnande av allmän handling.

Lagring och gallring

I enlighet med flera av Europaparlamentets och rådets förordningar om fastställande av gemensamma bestämmelser för bl.a. socialfonden+ samt arkivlag (1990:782). Utöver detta även myndighetens tillämpningsbeslut i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

Kontroll på plats

Ändamål med behandlingen

De personuppgifter som lämnas i projektansökan eller annars tillförs ärendet av myndighet eller annan tredje part behandlas för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Rättslig grund för behandlingen

Myndighetsutövning i enlighet med artikel 6 p 1 e förordning (EU) 2016/679.

Mottagare av personuppgifter

Svenska ESF-rådet lämnar uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål, i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Vidare lämnas uppgifterna ut vid begäran om utlämnande av allmän handling.

Lagring och gallring

I enlighet med flera av Europaparlamentets och rådets förordningar om fastställande av gemensamma bestämmelser för bl.a. socialfonden+ samt arkivlag (1990:782). Utöver detta även myndighetens tillämpningsbeslut i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

Överklagande

Ändamål med behandlingen

Genomföra överklagandeprocessen och ta tillvara enskilds eller vår egen rätt. De personuppgifter som lämnas eller annars tillförs ärendet behandlas i hanteringen av det överklagade beslutet.

Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Rättslig grund för behandlingen

Myndighetsutövning i enlighet med artikel 6 p 1 e förordning (EU) 2016/679.

Mottagare av personuppgifter

Projektägare och domstol

Lagring och gallring

I enlighet med flera av Europaparlamentets och rådets förordningar om fastställande av gemensamma bestämmelser för bl.a. socialfonden+ samt arkivlag (1990:782). Utöver detta även myndighetens tillämpningsbeslut i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

 

 

Stäng

Övriga kontaktytor

Utbildningar, konferenser, informationsmöten

Ändamål med behandlingen

När Svenska ESF-rådet arrangerar utbildningar, konferenser eller andra typer av kunskapsöverföringar samlar vi in personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter från deltagarna för att kunna hantera arrangemanget och återkomma med information, bekräftelse av deltagande m.m. kopplat till arrangemanget.

När Svenska ESF-rådet arrangerar informationsmöten eller andra typer av intressentmöten samlar vi in personuppgifter från deltagarna för att kunna hantera arrangemanget. Dina uppgifter kommer vi att använda för att kunna bjuda in till liknande tillfällen och för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev.

Du kan när som helst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt kontaktregister.

Rättslig grund för behandlingen

Allmänt intresse i enlighet med artikel 6 p 1 e förordning (EU) 2016/679.

Mottagare av personuppgifter

Svenska ESF-rådet lämnar uppgifterna till eventuella underleverantörer för motsvarande ändamål.

Lagring och gallring

I enlighet med flera av Europaparlamentets och rådets förordningar om fastställande av gemensamma bestämmelser för bl.a. socialfonden+ samt arkivlag (1990:782). Utöver detta även myndighetens tillämpningsbeslut i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

Kontakt med Svenska EFS-rådet via telefon, e-post med mera

Ändamål med behandlingen

Behandling i samband med frågor, begäran om allmän handling och annan kontakt med myndigheten som inte faller under någon annan behandling av personuppgifter beskrivs nedan. Gällande kontakt via hemsidan, se avsnittet Besökare på vår externa hemsida.

Rättslig grund för behandlingen

Myndighetsutövning i enlighet med artikel 6 p 1 e förordning (EU) 2016/679 och viktigt allmänintressen artikel 9 p 2 g gällande begäran av allmän handling.

Allmänt intresse i enlighet med artikel 6 p 1 e förordning (EU) 2016/679 gällande annan typ av kontakt.

 Lagring och gallring

I enlighet med flera av Europaparlamentets och rådets förordningar om fastställande av gemensamma bestämmelser för bl.a. socialfonden+ samt arkivlag (1990:782). Utöver detta även myndighetens tillämpningsbeslut i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

Prenumeranter på nyhetsbrevet

Ändamål med behandlingen

Personuppgifterna samlas in för att möjliggöra utskick av nyhetsbrev till de som prenumererar.

Rättslig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal i enlighet med artikel 6 p 1 b förordning (EU) 2016/679.

Lagring och gallring

 

I enlighet med flera av Europaparlamentets och rådets förordningar om fastställande av gemensamma bestämmelser för bl.a. socialfonden+ samt arkivlag (1990:782). Utöver detta även myndighetens tillämpningsbeslut i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

Besökare på våra sociala medier

Ändamål med behandlingen

Svenska ESF-rådet använder sociala medier för att informera om myndighetens verksamhet och föra dialog med allmänheten.

Svenska ESF-rådet är personuppgiftsansvarig för de inlägg vi publicerar och för andra användares publiceringar på våra sidor via sociala medier. De organisationer som driver aktuell socialt medium kan också behandla personuppgifter och därmed ha ett eget personuppgiftsansvar.

Rättslig grund för behandlingen

Allmänt intresse i enlighet med artikel 6 p 1 e förordning (EU) 2016/679 och myndighetsförordningen 6 §, då det ingår i vårt uppdrag som myndighet att informera om vår verksamhet.

Lagring och gallring

I enlighet med flera av Europaparlamentets och rådets förordningar om fastställande av gemensamma bestämmelser för bl.a. socialfonden+ samt arkivlag (1990:782). Utöver detta även myndighetens tillämpningsbeslut i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

Besökare på vår externa hemsida

Vår hemsida använder sig av cookies som är små textfiler som samlar olika typer av information om hur du som besökare använder vår hemsida. Du kan läsa om vår användning av cookies och vilka cookies vi använder under rubriken Cookies på vår hemsida.

Vi behandlar också dina personuppgifter när du kontaktar oss genom vår hemsida, till exempel om du fyller i ett av våra formulär på hemsidan.

Någon överföring till tredje land görs inte.

Ändamål med behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att vi vill få information om hur vår webbplats används för att kunna utvärdera och förbättra webbplatsen, förstå hur besökare använder den och för att säkerställa funktionaliteten hos webbplatsen.

När du kontaktar oss via webbplatsen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende samt för att kommunicera med dig.

Rättslig grund

Vi stöder oss på den rättsliga grunden berättigat intresse för användandet av strikt nödvändiga cookies eftersom de behövs för att kunna förse dig med en fungerande webbplats. Behandlingen av dina personuppgifter som sker med hjälp av analytiska cookies sker i förekommande fall med stöd av den rättsliga grunden samtycke.  Du är inte skyldig att samtycka till analytiska cookies för tillgång till webbplatsen, men för vissa tjänster och funktioner krävs användning av cookies och de kan vara begränsade eller oåtkomliga utan ditt samtycke.

När du kontaktar oss via webbplatsen behandlar vi dina personuppgifter med stöd av allmänt intresse i enlighet med artikel 6 p 1 e förordning (EU) 2016/679

Mottagare av personuppgifter

Leverantörer av sociala medier och hemsida.

Lagring och gallring

Se om vår användning av cookies under rubriken Cookies.

 

Stäng

Information för dig söker arbete vid Svenska ESF rådet

Rekrytering (kandidater)

Ändamål med behandlingen

De personuppgifter som samlas in används för att administrera rekryteringsprocessen, referenstagning och bedömning av kompetens.

Rättslig grund för behandlingen

Allmänt intresse i enlighet med artikel 6 p 1 e förordning (EU) 2016/679.

Mottagare av personuppgifter

Svenska ESF-rådet.

Lagring och gallring

I enlighet med arkivlag och gallringsbestämmelser.

Stäng

Innehåll på sidan