Våra prioriteringar

Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län

Vilka typer av projekt som får bidrag från ESF-rådet skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Det beror på vilka utmaningar och behov den enskilda regionen har. Här kan du läsa om vilka prioriteringar region Norra Mellansverige, Gävleborg, Dalarna och Värmlands län har gjort. Du kan också ta del av vår regionala handlingsplan som är grunden för vilka prioriteringar vi gjort. Du kan även läsa om strukturfondspartnerskapet som finns för att öka vår lokala förankring och ta rätt beslut då vi prioriterar om satsningar och om vilka projekt som ska få bidrag.

Prioriterade områden

Det finns ett antal regionala mål som den regionala handlingsplanen ska utgå ifrån. Handlingsplanen
och utlysningsplanen anger vilka insatser som ska prioriteras samt processer för arbetet. Den regionala handlingsplanen ger en ram för samarbetet mellan regionalt utvecklingsansvariga, de stödjande aktörerna, Svenska ESF-rådet och Strukturfondspartnerskapet.

För att säkerställa att relevanta insatser genomförs och att målen i programmet för ESF+ uppfylls samt för att svara upp mot Europeiska kommissionens budgetfördelning till Norra Mellansverige som övergångsregion används följande prioritering vid bedömning av utlysningar, ansökningar och genomförande av projekt:

  • Insatser ska bidra till att uppfylla målen i RUS och ESF+ programmet

Satsningar ska utgå från de utmaningar och behov som beskrivs i den socioekonomiska analysen för Norra Mellansverige, respektive regions regionala utvecklingsstrategi samt de prioriteringar som ESF+ anger i programområde A i det nationella programmet.

  • Insatserna ska bidra till hållbart arbetsliv och livslångt lärande

Utvecklingsarbetet inom ramen för ESF+ ska leda till långsiktiga, hållbara insatser. Det nationella
programmet för ESF+ lyfter tre perspektiv som organisationerna behöver arbeta med.
Dessa tre perspektiv är:

  1. Ett individperspektiv
  2. Ett organisations-/systemperspektiv
  3. Ett strukturförändrande perspektiv

De prioriterade projekten ska bygga på analys, förslag på insatser och ett förväntat resultat inom ett eller flera perspektiv. Insatserna ska leda till specifika resultat och ge tydliga effekter för den enskilda individen på sikt. Gemensamt för de tre nivåerna är att de kräver samverkande aktörer, som alla tar ansvar för genomförandet och resultatet.

  • Insatserna ska bidra till hållbar samverkan

Inkluderingen på arbetsmarknaden och kompetensförsörjningsarbetet spänner över ett stort fält av politikområden. En samverkan krävs mellan ansvariga statliga myndigheter, region, kommun, näringsliv och idéburen sektor. För att utvecklingsarbetet utifrån handlingsplanen ska få genomslag, krävs engagemang och samverkan mellan alla dessa aktörer.

  • Insatserna ska bidra till jämlika levnadsvillkor

Ojämlikhet, i form av systematiska skillnader mellan olika grupper riskerar att påverka den regionala utvecklingen negativt. Ett socialt hållbart och jämlikt samhälle finns när alla människor, utifrån sina behov och förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter i samhället. Därför ska alla insatser främja en mer inkluderande och mer jämställd arbetsmarknad. Projekt inom ramen för ESF+ ska säkerställa jämställdhet mellan kvinnor och män samt lika möjligheter för alla, utan diskriminering på grund av kön eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning.

Regional handlingsplan

Strukturfondspartnerskapet har tagit fram en regional handlingsplan som utgår från regionens förutsättningar. De målsättningar som projekt inom Europeiska socialfonden arbetar med ska passa in i förutsättningarna som beskrivs i den regionala handlingsplanen. Den regionala handlingsplanen tar avstamp i Socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar.

Strukturfondspartnerskapen prioriterar mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet. För att ge Strukturfondspartnerskapen en legal grund antogs en lag den 1 juli 2007.

Regeringen har utsett Birgitta Sacrédeus från Dalarna till ordförande i Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige, Partnerskapen är sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, arbetsförmedlingar, intresseorganisationer och föreningar.

Utsedda Ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige (extern hemsida)  

Region Dalarna ansvarar för Strukturfondspartnerskapets sekretariat. För mer information om Strukturfondspartnerskapet och nyheter, besök gärna deras hemsida:

Till SFP Norra Mellansverige (extern hemsida)

Kontaktperson för strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige

Huvudsekreterare för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige:
Åsa Norrman
E-post: asa.norrman@regiondalarna.se 

Innehåll på sidan