Fead

Fead är en ny fond under programperioden 2014-2020. Precis som Socialfonden är den en del av Europa 2020-strategin i syfte att minska fattigdom och social utslagning md 20 miljoner individer.

Europeiska Unionen: Fead - fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt (FUND FOR EUROPEAN AID TO THE MOST DEPRIVED)

Fead – fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt – är en av de två fonder som Svenska ESF-rådet förvaltar. Från fonden kan du söka pengar till projekt som bidrar till att ge stöd till dem som har det allra svårast i samhället. Här får du en introduktion till fonden och dess syfte. Djupare information finns i Feads operativa program.

Under pågående programperiod 2014-2020 kommer det inte att utlysas några mer medel ur Fead. I kommande programperiod 2021-2027 kommer Fead att vara en integrerad del av Socialfonden i Socialfondsprogrammet ESF+. Fead kommer inte längre att finnas kvar som en egen fond.

För att minska social utslagning

Förkortningen Fead står för Fund for European Aid to the Most Deprived. Fead är, precis som Socialfonden, en del av Europa 2020-strategin som har som syfte att minska fattigdom och social utslagning. EU-budgeten för Fead ligger på cirka 3,8 miljarder euro under perioden. Sveriges tilldelning från EU är cirka 7,9 miljoner euro, med svensk medfinansiering hamnar fonden på cirka 10 miljoner kronor per år 2014-2020.

För människor som inte får stöd

Utgångspunkten i programmet är insatser för personer som inte har möjlighet eller rättighet att få stöd från kommuner eller Migrationsverket. Det är personer som inte täcks av socialtjänstlagen. Oftast handlar det om EU- eller EES-medborgare som kommer till Sverige och stannar en kortare tid för att återvända till sina hemländer. Oftast kommer de tillbaka för att återvända igen.
Målgruppen finns över hela landet, även om de flesta finns i storstadsregioner. Målgruppens sammansättning varierar. På senare tid har antalet kvinnor, främst yngre men även äldre, ökat. Genom projekt som finansieras genom Fead ska förutsättningarna för dessa människors sociala delaktighet stärkas.

Fokus på social inkludering

Det kräver nära samarbete och starkt engagemang från civilsamhället som möter Fead:s målgrupper. Det svenska programmet arbetar med insatser för social inkludering. Sverige, Holland, Danmark och Tyskland har valt det här spåret. Övriga medlemsländer har valt spåret att dela ut mat och kläder. Sverige fokuserar på två områden – samhällsorientering och hälsofrämjande insatser.

Insatser för samhällsorientering

Samhällsorientering handlar om olika slags information. Informationen kan ges skriftligt och muntligt samt göras tillgänglig på deltagarnas hemspråk. Samhällsorienterande information kan vara till exempel:

• Vägbeskrivning till härbärgen eller dusch och toalettrum.
• Villkor, rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige.

Hälsofrämjande insatser

Hälsofrämjande insatser ska förbättra hälsa eller förebygga ohälsa hos projektdeltagare. Det handlar om att göra det möjligt för deltagare att

• kunna sköta personlig hygien
• ha dagliga rutiner.

Projekten kan informera, samordna eller genomföra insatser för att uppfylla eller förebygga dessa behov. Det kan ske i samverkan med andra aktörer på området.

Feads målsättning

Det svenska Feadprogrammet (LÄNK) är på cirka 20 sidor och tar upp varför Fead behövs, vilken målgrupp fonden har och vad man kan göra för den. Fead ska genom sina projekt nå minst 700 unika personer under programperioden år 2014-2020. Projekten kan självfallet nå fler – 700 är det minsta antalet som ska kunna rapporteras till Svenska ESF-rådet och Europeiska kommissionen. För att nå målet behövs kvinnors och mäns villkor kartläggas och vara en grund för projektverksamheten.

Medfinansiering

Fead har inget krav på medfinansiering. (Länk till text om medfinansiering)

Horisontella principer

De så kallade horisontella principerna ska genomsyra projekt som finansieras av Fead. Principerna ska tas hänsyn till i alla delar – från planering och genomförande till övervakning och utvärdering.

De horisontella principerna är icke-diskriminering, jämställdhet, tillgänglighet och ekologisk hållbarhet. De tre första principerna är obligatoriska medan den sista ska beaktas vid vissa utlysningar.

Erfarenhetsutbyte

ESF-rådet uppmuntrar erfarenhetsutbyte med deltagarnas hemländer i framförallt Rumänien och Bulgarien i projekt som finansieras av Fead. Syftet med detta är att utveckla projektverksamheten och innehållet i aktiviteterna.

Övervakningskommitté

Övervakningskommittén består av Fead:s intressenter och har en bred och relevant sammansättning av aktörer. Beroende på målgruppens sammansättning ingår även företrädare som samlar minoritets- eller andra etniska grupper i övervakningskommittén.

Läs mer om övervakningskommittén.

Beviljade projekt

Nu kan du ta del av vilka de första beslutade Fead-projekten är.

Fördjupad information

Här hittar du viktiga dokument kopplade till Fead såsom programmet för Fead.

EU-kommissionens rapport: Reducing deprivation, supporting inclusion:FEAD case studies 2016 – Fund for European Aid o the Most Deprived

Prognos över beslut och utbetalningar

Utbetalningsplan

Rapporter & resultat

Innehåll på sidan