information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Filmer och webbinarium

Lanseringskonferens ESF+

Den 31 maj 2022 lanserade vi det nya socialfondsprogrammet ESF+. Under en eftermiddag berättade vi om det nya programmet, vilka medel som finns att söka och vad som är nytt från föregående programperiod.

Under dagen medverkade bland annat Svenska ESF-rådets generaldirektör Håkan Forsberg, Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Adelina Moreira Dos Reis, enhetschef på generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, EU-kommissionen.

Filmer

Seminariet programområde A

Seminariet programområde C

Seminariet programområde D

Seminariet programområde E

ESF+

Socialfondsprogrammet ESF+ (2021 – 2027)

Programområde D – Öka kapaciteten i den glesa geografin

Socialfonden 2014-2020

Sju år med socialfonden – ett axplock från perioden 2014-2020

Webbinarium

De webbinarium som myndigheten har arrangerat hittar du här.

Programområde E – Vad innebär sociala innovationer och hur har Socialfonden finansierat det tidigare?

I april 2022 sände ESF-rådet ett seminarium som handlade om programområde E, Sociala innovationer. I genomförandet av Socialfondsprogrammet 2021–2027 (ESF+) finns ett tydligt fokus på social innovation, både som eget programområde (E) och som en princip som ska genomsyra hela programmet. Vad innebär social innovation, hur kan det förstås i ESF-projekt och programgenomförande och vilka projekt har Socialfonden finansierat tidigare?

Medverkande: Risto Raivio, senior expert på EU-kommissionens Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet och Anna Tengqvist, samordnare Mötesplats Social Innovation. Svenska ESF-rådets chef för nationella enheten, Jens Löf, samt tre projekt som hittills har finansierats med socialfondsmedel och letts av Svenska kyrkan, Yalla Trappan samt Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Moderator: Nedjma Chaouche.

Programområde A – Framgångsrika kompetensinsatser för ett hållbart arbetsliv- Hur och för vem?

I mars 2022 sände ESF-rådet det andra inspirationswebbinariet av fem, inför den nya programperioden ESF+. Syftet med webbinarierna är att fokusera på något av de nya programområdena, lyfta goda exempel och inspirera till nya tankar och projekt ute i landet.

Här låg fokus på programområde A – ”Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla”.

I inspirationstimmen medverkade Kajsa Rosén från Strategirådet, Emma Linnman från socialfondprojektet Ett kompetenslyft för Sverige.

Från ESF-rådet medverkade Åza Rydén, regionchef Sydnoden och Carl Axelsson, nationell samordnare. Moderator var Nedjma Chaouche.

Programområde D – Norrland behöver arbetskraft men hur ökar vi förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv?

I februari 2022 höll ESF-rådet ett inspirationswebbinarium.  Syftet var att berätta om det nya socialfondsprogrammet ESF+, vilka medel som finns att söka, samt få i gång en dialog kring hur dessa gör mest nytta.

Ett av programområdena (D) fokuserar på Mellersta- och Övre Norrland. Målet med medlen är att öka förutsättningarna att bo och verka i Norrland. Då behövs insatser som främjar en socialt hållbar utveckling. Genom Europeiska socialfonden finns nu nya möjligheter till insatser, men vad ska prioriteras?

Medverkande: Lotta Svensson, sociolog och forskare vid FoU Hälsingland, Po Tidholm (journalist), Malin Ylinenpää (programansvarig Övre Norrland, Tillväxtverket) och moderator Nedjma Chaouche.

Avslutande konferens för socialfondsprogrammet 2014-2020

7 december 2021

Svenska ESF-rådets/Feads öppna event 2021 – ekonomisk utsatthet och fattigdom

Feads årliga event 2020- Fattigdom i dagens Sverige

Feads årliga event 2019

Almedalen 2019

Skapar AI och automatisering ett nytt utanförskap?

Hur skapas ett livslångt lärande?

Hur ska den gymnasiala yrkesutbildningen komma på rätt köl igen?

Projektfilmer

Framtidssäkrad industri

Svensk industri står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Den tekniska och digitala utvecklingen går mycket snabbt. Det skapar förändrade krav på de anställdas kompetens samt hur företagsledningar arbetar med strategisk kompetensförsörjning. Samtidigt har industrin under en lång tid haft svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens i takt med de behov som finns. Utmaningarna är desamma oavsett bransch och storlek på företag vilket gör att det finns mycket att vinna på samverkan inom detta område.

Projektet Framtidssäkrad industri syftar till att genom branschvalidering och kompetenskartläggning synliggöra kompetensbehov gentemot industrins kompetenskriterier, etablera strukturerad handledning kring företagets arbetssätt med strategisk kompetensförsörjning samt kompetensutveckla anställda som leder till erkända kompetensbevis eller certifikat. Företagens arbetssätt med kompetensfrågan behöver utvecklas till att blir mer strukturerat och strategiskt så att anställda inte stannar upp i sin yrkesutveckling och företaget får kraft att vara konkurrenskraftig över tid.

Mer information om projektet 2020/00317 – Framtidssäkrad industri hittar du här

Projekt 14 45 87 Vägar till egenförsörjning 

Region Jämtland driver projektet 14 45 87 vägar till egenförsörjning i samarbete med länets kommuner. Projektet vill bidra till att utveckla nya arbetssätt och metoder inom kommunerna så att personer som idag står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete eller på annat sätt ökar sitt deltagande i arbetslivet.

Det kan handla om att arbeta individorienterat med kartläggning, att erbjuda möjlighet att få arbetsträna eller praktisera eller att matcha till anpassade och tillgängliga anställningar. Projektet avslutades nyligen och har gjort en film för att sammanfatta arbetet och berätta om sina erfarenheter och lärdomar.

Mer information om projektet 2019/00419 – 144587Vägartillegenförsörjning

Spången (2018/00143)

Syftet med Spången var att utbilda Stockholms stads medarbetare utan formell kompetens inom vård och omsorg samt förskola och parallellt erbjuda vikarieanställningar för personer i utanförskap.

Det visade sig dock att en större andel av såväl vikarierna som den ordinarie personalen saknade den kunskapsnivå i det svenska språket som är avgörande för att kunna genomföra de gymnasiala studier som projektet erbjöd. Det visade sig också att många behövde utveckla sin studieteknik då ett stort antal av såväl medarbetarna som vikarierna hade kort studiebakgrund eller var ovana med den förhållandevis självständiga studieprocess som en samtida svensk gymnasieutbildning innebär. Många saknade också kunskap om digitalisering och dokumentation.

Utifrån de insikterna fick projektet ställa om och har också genomfört kurser i yrkessvenska. Det framkom att de medarbetare som fick chansen att gå dessa kurser inledningsvis var oroliga för att klara kursen. Men efteråt visade det sig att det gick över förväntan, och att flertalet beskriver att de genom kursen motiverats att studera vidare. Även en ”hybridkurs i yrkessvenska” har genomförts med gott resultat som syftar till att utveckla kursdeltagarnas kunskap i yrkessvenska, dokumentation, kommunikation och digitalisering.

Utvärderaren Sweco konstaterar att projekt som Spången är ett exempel på en insats där medarbetare förändrats i samband med utbildningsinsatsen. Det är alltså inte bara frågan om att förmedla kunskap i det svenska språket, digitalisering eller dokumentation. Det handlar lika mycket om att genom utbildningsinsatsen förändra en människas förhållande till andra människor och till det som vi ibland beskriver som samhället.

Då det saknas personer inom dessa bristyrken över hela landet och behovet av kompetensutveckling är skriande så kan projekt Spången säkert ge inspiration och lärdomar till andra. Se gärna filmerna om Spången här:

Här kommer länkarna till övriga filmer (med möjlighet att välja till textning på svenska eller engelska):

Mer information om projektet 2018/00143 – Spången

Arbetsspår

Arbetsspår är ett projekt delfinansierat av EU och Europeiska socialfonden. Projektets övergripande mål är att utveckla metoder och strukturer för stöd till elever med sammansatt problematik på Introduktionsprogrammets “individuellt alternativ”. Projektets samarbetsparter ska under projekttiden utveckla ett “arbetsspår” för kvinnor och män på introduktionsprogrammet i Örebro län med en tydlig koppling mot den lokala och regionala arbetsmarknaden och med ändamålsenlig stödstruktur.

Se nedan film och läs mer om projektet Arbetsspår här

ESF-projektet VI får unga som varken arbetar eller studerar att äga sin egen framtid. Se deras film Vägen framåt (kortversion)

En växande andel av Västra Götalands unga står utanför arbete och studier. Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna har ett stort ansvar för dessa individer. VI, ett tvåårigt projekt som ägs av Folkhögskoleförvaltningen på VGR, och medfinansieras av Europeiska socialfonden, startade i augusti 2020. Projektets mål är att unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier.

Målet är att nå 1000 unga i åldrarna 15–24 år som är eller riskerar att bli UVAS. Projektet är det största projektet i Västsverige under programperioden 2014-2020 med en budget på nästan 100 miljoner kronor. Samverkanspartners i projektet är kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg, Högskolan Väst, Uppsala universitet samt 19 kommuner.

Projektet erbjuder en palett av vägar till jobb- och utbildningsmöjligheter. Den psykiska ohälsan är utbredd bland målgruppen och en viktig del i projektet är att fler ska få kännedom om vården. Utgångspunkten för VI-projektet är att unga ska ha egenmakt över sin livssituation och vara delaktiga i att forma ett inkluderande samhälle.

Vägen framåt kortversion – The Way Forward (with English subtitles)

Se filmen och läs mera här om projktet VI

Projektet Moves ger ungdomar nya möjligheter

MOVES är ett mobilitetsprojekt delfinansierat av Europeiska Socialfonden, som fokuserar på att ge hållbara redskap för stöd till kvinnor och män i åldern 18-30 år som saknar egen försörjning. Projektets målgrupp är homogen och består av individer i olika situationer och med olika livserfarenheter – ofta saknas fullföljd skolgång, och inte sällan har personerna någon form av funktionsvariation eller psykisk ohälsa. Projektet genomförs på två nivåer – nationellt och lokalt – och deltagarna genomgår ett antal olika faser, varav utlandspraktik är en. På grund av pandemin tvingades projektet ställa om den tänkta utlandspraktiken till inrikes mobilitet, med goda resultat. Allmänt har en systematiserad utlandspraktik utifrån en modell med förberedelse, genomförande och efterarbete har visat sig ge ökade möjligheter till arbete eller utbildning efter projektavslut. Utvärderingar visar också att mobilitetsprojekt stärker deltagarnas självtillit, motivation och handlingskraft.

Mer information om projektet 2019/00418 – MOVES

Affärskraft Värmland 2.0

Affärskraft Värmland 2.0 kompetensutvecklar sysselsatta i värmländska solo- och mikroföretag, företag med upp till 9 anställda, i affärsmannaskap. Projektet skapar förutsättningar för ökat entreprenörskap och företagande, vilket i sin tur leder till regional tillväxt.

Mer om projektet

DigiLitt.kom

Socialfondsprojektet DigiLitt.kom höjde den digiala litteraciteten hos 543 vård- och omsorgsarbetare. Nio sydsvenska kommuner har i nästan två år varit med i projektet. I filmen berättare deltagande kommuner vad de sett för resultat av projektet.

Hässleholms kommun säger att de genom projektet lagt grunden för att skapa modiga och trygga digitala ledare som visar vägen framåt i en värld som snabbt förändras. 

Plugga klart

Elevnära arbetssätt – en framgångsfaktor för 13 kommuner i Dalarna

Socialfondsprojektet Plugga klart tog sikte på 800 elever i riskzonen för att hoppa av gymnasiet. Snabba insatser, mentorskap och alltid eleven i fokus har varit ledorden i projektet.

Ung i Gävleborg

“Det finns människor som tror på mig.”

Tio kommuner deltog i socialfondsprojektet Ung i Gävleborg. Målsättningen var att 30 % av projektdeltagarna skulle gå vidare till studier eller arbete, det blev över 50 %.

En sak projektmedarbetarna tar med sig, var att andelen unga med psykisk ohälsa var större än de först trodde och att steget tillbaka till skola var längre. Men också att problematiken var likartad över regionen och att de nu har en verktygslåda som kan användas här och nu, och framåt.

Projektet Ung i Gävleborg ingick i sysselsättningsinitiativet för unga, som arbetade med att fånga upp unga kvinnor och män som varken jobbade eller studerade.

TRIA – ett framgångskoncept

Filmer 2007-2013

Här hittar du filmer från programperioden 2007-2013

Vill ditt projekt synas här?

Har ni en film från ett socialfondsprojekt i den här programperioden, som presenterar vad ni har gjort eller kommit fram till? Skicka en e-post till webbredaktion@esf.se.

Innehåll på sidan