Om socialfonden 2014-2020

Det nationella programmet för Europeiska socialfonden 2014–2020 ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Insatserna ska både förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Programmet har delats in på tre olika områden, som motsvarar olika fokus och vägar till ökad sysselsättning

Programmet är till stora delar avslutat och inga nya utlysningar görs inom programmet. 2025 beräknas programmet som helhet vara avslutat.

Programområden och mål

Insatserna i socialfondsprogrammet är uppdelade på tre olika programområden. Dessa är:

 • kompetensförsörjning
 • ökade övergångar till arbete
 • sysselsättning för unga.

De kan kopplas till tre tematiska mål för socialfondsprogrammet: Dessa är att:

 • främja varaktig sysselsättning och rörlighet
 • främja social integration, bekämpa fattigdom och diskriminering
 • investera i utbildning och yrkesutbildning för livslångt lärande.

Programområde 1 – Kompetensförsörjning

Att befolkning har utbildning och rätt kompetens är en förutsättning för att alla i Sverige ska ha en sysselsättning. Projekten som får ekonomiskt stöd ska bidra till at deltagarnas ställning på arbetsmarknaden stärks och/eller se till att fler får arbete eller annan sysselsättning samt att deltagarnas kompetens ökar. Målgrupperna för programområde 1 är alla sysselsatta personer i Sverige, arbetslösa personer och arbetsgivare.

Fördjupad information om programområde 1

Kompetensförsörjning för en stärkt arbetsmarknad

Inom programområde 1 kan du söka ekonomiskt stöd för projekt som genomför kompetensutveckling och utbildning. Projektets insatser kan vara riktade mot både arbetslösa som personer som har arbete, samt till arbetsgivare och organisationer.

Det övergripande målet för insatser inom programområde 1 är att förbättra kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden – det vill säga se till att det finns personer som är utbildade för de jobb som finns att söka. Insatserna ska antingen öka kompetensen hos redan sysselsatta personer eller underlätta övergången från utbildning till arbetsmarknaden.

Programområdet motsvarar Socialfondens delmål att investera i utbildning och yrkesutbildning för livslångt lärande.

Insatser som kan få stöd

De projekt som får stöd inom programområde 1 ska dels bidra till att deltagarna blir mer attraktiva på arbetsmarknaden, dels se till möta arbetsmarknadens behov av kompetens och arbetskraft. I bedömningen av ansökningar utgår Svenska ESF-rådet från hur väl projektet motsvarar två av fondens fem prioriteringar.

Dessa är att

 • möjliggöra livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper, färdigheter och kompetens, samt främja flexibla utbildningsvägar
 • underlätta övergången från utbildning till arbete, till exempel genom att förbättra utbildningarnas relevans för arbetsmarknaden och förstärka yrkesutbildningarna och deras kvalitet.

Det finns alltså två typer av insatser som kan få stöd inom programområde 1. Dels kompetensutvecklande insatser och dels insatser som stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Projekten kan läggas upp och se ut på många olika sätt.

Kompetensutvecklande insatser

En viktig del av programområde 1 är att förnya och utveckla kompetensen hos personer i programmets målgrupper. Kompetens är ett brett begrepp. Varje organisation behöver se över vad som stärker dess verksamhet och dess medarbetare.

Insatserna kan till exempel leda till att deltagarna blir bättre förberedda inför framtida karriärväxling, omställning eller arbetsbefordran. Det kan också handla om att förebygga sjukskrivningar, eller att utveckla likabehandlingsarbetet. Andra insatser kan vara att ge personer utan sysselsättning tillgång till ny kunskap och nätverk som är relevanta för arbetslivet.

Det är viktigt att både anställda och ledning är engagerade genom hela projektet.

Socialfonden stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

Kompetensförsörjning kan också säkras genom att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv, till exempel genom praktik eller yrkesintroduktionsanställningar. Insatserna kan till exempel handla om att utveckla samverkan mellan olika branscher, utbildningsanordnare och myndigheter. Andra tänkbara satsningar kan handla om att bredda unga människors yrkesval, så att det blir en större spridning som bättre kan möta arbetsmarknadens behov.

Målgrupper för insatserna

Målgruppen för insatser inom programområde 1 är bred: den omfattar både sysselsatta personer och arbetslösa, samt arbetsgivare, organisationer och myndigheter. Kompetensutvecklande insatser kan beröra såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform. Insatserna kan ske inom privat, offentlig eller ideell sektor.

Bra att tänka på när du utformar ditt projekt:

 • Projekt i Socialfonden är paraply- och samverkansprojekt: det innebär att det ska finnas flera aktörer med i projektet men en enda administrativt ansvarig organisation.
 • Läs igenom de krav som ställs i utlysningarna. Där står det om vilka branscher eller utmaningar som gäller för programområde 1.
 • Delta på informationsträffar, bygg allianser, tänk “multi” när det gäller sektorer, aktörer och geografi.
 • Koppla tydligt verksamhetsutvecklingen till behovet av kompetens och aktuella utmaningar.
 • Ett aktivt deltagande i kartläggningen och analysen av kompetens är a och o.
 • Säkra medfinansieringen tidigt! Samtliga projekt finansieras med högst 50 procent från Socialfonden. Resten ska komma från projektaktörerna i form av löner, lokaler, deltagarersättning från exempelvis kommuner och Arbetsförmedlingen eller kontanta medel.
Stäng

Programområde 2 – Ökade övergångar till arbete

Att se till att personer utvecklas och får ett arbete eller åtminstone kommer närmre ett arbete är ett viktigt mål för att öka sysselsättningen. Det gäller att undvika långvarig arbetslöshet. Att ungdomar i åldern 15 till 24 år deltar i utbildning är också viktigt för att fler ska få arbete.

Projekt som får stöd enligt programområde 2 behöver inte leda till ökad sysselsättning utan kan även vara inriktade på att utveckla metoder för att underlätta övergångar till arbete. Målgruppen för programområde 2 är personer som är arbetslösa eller står långt utanför arbetsmarknaden. Dessutom ska personen uppfylla något av dessa kriterier; att de är i åldern 15-24 år, nyanlända, långtidsarbetslösa, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, är eller har varit sjukskrivna.

Fördjupad information programområde 2

Nya vägar in på arbetsmarknaden

Insatserna inom programområde 2 ska skapa nya vägar in på arbetsmarknaden genom att utveckla nya sätt att arbeta med integration och inkludering. Målet är att fler människor ska få arbete och att undvika långvarig arbetslöshet. Ett annat mål är att främja social integration och bekämpa fattigdom och diskriminering.

Insatserna inom programområdet ska främja övergångar till arbete, genom att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att utvecklas så att de lättare kan få anställning. Programområde 2 har flera beröringspunkter med programområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga. En viktig skillnad är att i programområde 3 ska pengarna användas direkt till enskilda personer, medan fokus i programområde 2 är att utveckla metoder och strukturer. Insatserna här behöver alltså inte ge ökad sysselsättning direkt, utan kan också innebära att utveckla metoder på området.

Insatser som kan få stöd

De projekt som får stöd inom programområde 2 ska antingen tillämpa, pröva eller utveckla metoder för att fler ska få arbete. Alla insatser ska ligga i linje med den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Urval av projekt

När ESF-rådet ska bedöma vilka som projekt som ska få stöd styrs urvalet av tre av programmets fem prioriteringar. Dessa är att

 • skapa vägar till sysselsättning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande
 • aktivt inkludera utsatta grupper på arbetsmarknaden och göra det lättare för dem att få anställning
 • få till en varaktig integration av ungdomar på arbetsmarknaden.

Projekt som omfattar samverkan med Arbetsförmedlingen och andra parter på arbetsmarknaden kommer att prioriteras i urvalet. Vilka insatser som behövs bygger dels på deltagarnas behov och dels på de möjligheter som organisationerna har för att få fler människor i arbete. Insatser på individnivå behöver därför gå hand i hand med insatser på organisationsnivå. Det rör exempelvis kompetens¬utveckling i de metoder och verktyg som tas fram i projekten. Insatser som ofta förekommer för deltagare är mentorskap, praktik, kompletterande och förstärkande insatser, entreprenörskap och rehabilitering. Organisationerna kommer att lära sig mer om sig själva och se vilka strukturer som finns som bidrar till att fler får jobb och vilka insatser som kan utveckla organisationens vanliga verksamhet.

Målgrupper för insatserna

Insatserna ska vara riktade till personer som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden, och samtidigt uppfyller något av dessa kriterier

 • är unga (15–24 år)
 • är nyanlända invandrare
 • är långtidsarbetslösa, det vill säga har varit arbetslösa mer än tolv månader
 • har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
 • är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.

Bra att tänka på när du utformar ditt projekt

 • Projekt i Socialfonden är paraply- och samverkansprojekt: det innebär att det ska finnas flera aktörer men en enda administrativ ansvarig organisation.
 • Delta på informationsträffar, bygg allianser, tänk “multi” när det gäller sektorer, aktörer och geografi.
 • Kom ihåg ledordet tillsammans: insatser görs tillsammans med deltagarna och inte för dem. Alla talar med varandra och inte till varandra. Utmaningarna är gemensamma för de som finns i projektet och organisationerna som deltar.
 • Säkra medfinansieringen tidigt! Projekt finansieras med högst 50 procent från Socialfonden, resten ska komma från projektaktörerna. Projektens medfinansiering kan vara i kontanta medel, men också i form av löner, lokaler, deltagarersättning exempelvis kommuner och Arbetsförmedlingen.
Stäng

Programområde 3 – Sysselsättning för unga

Ungdomar är en viktig grupp att prioritera när det gäller insatser för att skapa arbete. Övergången från skola till arbetsliv kan ibland vara svår och det kan ta lång tid innan unga får ett fast arbete. I vissa delar av Sverige är ungdomsarbetslösheten särskilt hög och därför finns programområde 3.

Målgruppen är ungdomar i åldern 15-24 år, särskilt de som har störst risk för långtidsarbetslöshet. Det kan vara ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning, utrikes födda, ungdomar med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Målgruppen för programområde 3 skiljer sig från de övriga eftersom den bara riktar sig till tre regioner. Det är Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland. De här regionerna är utvalda eftersom de år 2012 hade en ungdomsarbetslöshet på över 25 procent.

Fördjupad information programområde 3

Satsning på unga arbetslösa i vissa regioner

I programområde 3 är ungdomar prioriterade, särskilt de som saknar fullföljd gymnasieutbildning. Insatserna ska fånga upp ungdomar som varken arbetar eller studerar och få dem i arbete eller annan sysselsättning. Det är viktigt, eftersom den som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden riskerar långtidsarbetslöshet och social utestängning.

Målet med Sysselsättningsinitiativet är att skapa varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar. Det är en av Socialfondprogrammets fem investeringsprioriteringar. Programområdet är tänkt att komplettera de arbetsmarknadspolitiska insatserna som redan finns för Sveriges unga, till exempel Arbetsförmedlingens insatser eller jobb- och utvecklingsgarantin.

Medlen i programområde 3 är regionalt öronmärkta av EU för de områden där arbetslösheten bland unga är som störst. Ekonomiskt stöd ges till regioner där arbetslösheten bland unga var över 25 procent år 2012. I Sverige har projekt som riktar sig mot tre regioner möjlighet att söka stöd från programområde 3: Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland. Hälften av medlen är avsatta för regionala insatser och hälften är avsatta för nationella insatser. De nationella insatserna genomförs i de tre regionerna av projektet Ung Framtid som drivs av Arbetsförmedlingen.

Insatser som kan få stöd

De ekonomiska stöden från programområde 3 ska vidareutveckla, stärka och höja kvaliteten i befintliga satsningar för arbetslösa ungdomar. Det kan till exempel innebära att

 • förstärka Arbetsförmedlingens insatser
 • ge mer kvalitativa insatser till de unga som bedöms riskera att hamna i långtidsarbetslöshet
 • öka aktivitetsgraden och kvaliteten i jobbgarantin för unga och i jobb- och utvecklingsgarantin.

Även insatser som underlättar övergången från skola till arbete är viktiga, inte minst när det gäller ungdomar som har en funktionsnedsättning. Programområde 3 har flera beröringspunkter med programområde 2 – Ökade övergångar till arbete. En viktig skillnad är att där ligger fokus i högre grad på metodutveckling, medan programområde 3 ska hjälpa individer mer direkt. Inom programområde 3 är det särskilt viktigt att insatserna utformas utifrån individen och att insatserna tar tillvara på både formella och informella kunskaper hos deltagarna.

Målgrupper för insatserna

Målgruppen för programområde 3 är personer i åldrarna 15–24 som varken arbetar eller studerar. En särskilt utsatt och därmed viktig del av målgruppen är de ungdomar som löper risk för social utestängning, som till exempel

 • ungdomar som saknar fullföljd gymnasieutbildning
 • ungdomar som är utrikes födda
 • ungdomar som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Deltagarna i insatserna ska vara bosatta i något av följande områden

 • Sydsverige – Skåne och Blekinge län Norra
 • Mellansverige – Gävleborg, Dalarnas och Värmlands län
 • Mellersta Norrland – Jämtlands och Västernorrlands län.

Bra att tänka på när du utformar ditt projekt

 • Projekt i Socialfonden är paraply- och samverkansprojekt: det innebär att det ska finnas flera aktörer men en enda administrativ ansvarig organisation.
 • Delta på informationsträffar, bygg allianser, tänk “multi” när det gäller sektorer, aktörer och geografi.
 • Kom ihåg ledordet tillsammans: insatser görs tillsammans med deltagarna och inte för dem. Alla talar med varandra och inte till varandra. Utmaningarna är gemensamma för de som finns i projektet och organisationerna som deltar.
 • Säkra medfinansieringen tidigt! Projekt finansieras med högst 50 procent från Socialfonden, resten ska komma från projektaktörerna. Projektens medfinansiering kan vara i kontanta medel, men också i form av löner, lokaler, deltagarersättning från exempelvis kommuner och Arbetsförmedlingen.
Stäng

Medfinansiering

Om du söker finansiering för projekt inom programområde 1 och 2 finns ofta krav på medfinansiering. Medfinansiering innebär att du som ska sätta igång ett projekt själv måste stå för en del av kostnaderna. Medfinansieringen är ett sätt att se till att det finns regionalt och nationellt stöd och intresse för projekten. Det är också ett sätt att betona det gemensamma ansvaret mellan EU och medlemsländerna.
Här kan du läsa mer om medfinansiering.

Horisontella principer

Alla Socialfondsprojekt ska genomsyras av fyra övergripande principer. De ska bidra till inkludering och breddad kompetens. De kallas för de horisontella principerna och är:

 • icke-diskriminering
 • jämställdhet
 • tillgänglighet
 • ekologisk hållbarhet.

De tre första principerna är obligatoriska medan den sista ska beaktas vid vissa utlysningar.

De horisontella principerna

Stöd inför ansökan

Vill du direkt sätta dig in i vilka krav som ställs på en ansökan om stöd och hur du kan gå till väga för att göra en ansökan finns det på sidorna om Ansökningskrav och Ansökningsguide.

Fördjupad information

Innehåll på sidan