Care

Den första utlysningen inom Care

Den 6 april 2022 beslutades Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/562 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa. Förordningsändringen syftar till att ge flexibilitet inom programmen för perioden 2014–2020 för att hantera migrationsutmaningarna till följd av kriget i Ukraina. Initiativet, benämns Care.

Svenska ESF-rådet planerar att publicera en utlysning inom ramen för Care den 7 juni. Ingen medfinansiering blir aktuell i denna utlysning. Det blir endast en utlysning där ansökningar kommer att hanteras löpande även under utlysningstiden.

Massflyktsdirektivet

EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor beslutade den 3 mars att aktivera rådets direktiv 2001/55/EG. Detta berör miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta. (massflyktsdirektivet).

Massflyktsdirektivet innebär bland annat att de berörda personerna ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i upp till 12 månader och med möjlighet till förlängning med ytterligare högst 24 månader.

Syfte med insatser i Care

Kvarvarande medel i socialfondsprogrammet mobiliseras nu skyndsamt för att under återstående tid (2022–2023) av genomförandet av socialfondsprogrammet underlätta insatser för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina, i syfte att dessa personer kan komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Målgrupp

Insatserna riktas till kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina i syfte att dessa personer ska komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Antalet nyanmälda lediga jobb i Sverige ligger på en mycket hög nivå. Det finns också stora kompetensförsörjningsbehov med anledning av företagsetableringar bland annat i norra Sverige. De personer som kommer till Sverige och som omfattas av massflyktsdirektivet bedöms generellt sett ha en relativt hög utbildningsnivå.

Insatser som kan påskynda ett arbetsmarknadsinträde

Insatserna bör mot målgruppsbeskrivning inriktas mot insatser som kan underlätta ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. Exempel på insatser kan vara matchande insatser, kartläggning och bedömning av kompetens, komplettering av yrkeskunskaper, validering och språkutbildning i svenska och engelska, samhällsinformation och rådgivning. Särskild hänsyn bör tas till kompetensförsörjningsbehov med anledning av företagsetableringar bland annat i norra Sverige.

Mer information om Care kommer att publiceras här på vår hemsida när uppdateringar sker.

Informationsmöte om utlysningen Care, 21 juni 2022

Innehåll på sidan