Strategiska EU-projekt

Inom Europeiska socialfonden+ 2021-2027 finns så kallade strategiskt viktiga projekt. Detta är projekt som bedöms vara särskilt betydelsefulla för att uppnå programmens mål. Ett av projekten är särskilt utpekat i programmet för ESF+. Vissa av projekten räknas som strategiskt viktiga då de fått en betydande summa i stöd från Europeiska Unionen.

Kompetenscenter för Social Innovation

Kompetenscenter för Social Innovation är ett strategiskt viktigt projekt. Projektet är verksamt inom programområde E: Social innovation. Du hittar mer information på projektets hemsida.

Vad är social innovation?

Social innovation handlar om att på nya sätt hitta nya lösningar i syfte att möta komplexa utmaningar inom arbetsmarknad, utbildning, social inkludering och social hållbarhet.

 

Stäng
Varför sociala innovationer?

Enligt EU-kommissionen och andra viktiga samhällsaktörer, både i EU och Sverige, behövs nya innovativa sätt att lösa samhällsproblem som är svåra att komma tillrätta med genom traditionella lösningar. Det kan gälla arbetslöshet, ohälsa och utanförskap.

Stäng
Vad ska projektet göra?

Kompetenscenter för Social Innovation ska stötta projekt som handlar om social innovation inom programområde E, för att bättre kunna möta de behov som finns i samhället inom arbetsmarknad, utbildning, social inkludering och social hållbarhet.

Kompetenscentret ska därför också samla, analysera och sprida resultat och goda exempel från projekt inom programområde E.

På så sätt ska implementering och uppskalning av socialt innovativa satsningar underlättas, och det systematiska stödet för hållbara innovationer stärkas.

Stäng

Onward ESF+

Projektet “Onward ESF+” riktar sig till individer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, som är långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av rustande och matchande insatser. Målgruppen är långtidsarbetslösa, unga, nyanlända, individer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller individer som är sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete. Insatserna förväntas leda till att fler individer får stöd för att möta arbetsmarknadens behov.

Du hittar mer information på Arbetsförmedlingens hemsida.

Innehåll på sidan