Europeiska socialfonden+ 2021–2027

Två stycken bagare, en tjej och en kille.

Svenska ESF-rådet förvaltar Europeiska socialfonden+ (ESF+) som är ett viktigt verktyg för EU. Fonden skapar möjligheter att utveckla regioner, individer, organisationer och företag i hela Sverige. Det bidrar till att fler människor kan få ett arbete, eller den kompetens som arbetsmarknaden behöver. ESF+ innehåller sex programområden där lokala, regionala och nationella aktörer kan söka pengar för att driva projekt som bidrar till en inkluderande arbetsmarknad.

Vi arbetar för en inkluderande arbetsmarknad. I hela Sverige. Det gör vi genom att finansiera projekt som leder till ökad sysselsättning och kompetensutveckling, vilket skapar tillväxt och stärker alla – även kommande generationer.

De sex programområdena

Under perioden 2021–2027 kan du som lokal, regional och nationell aktör söka pengar för att driva projekt inom något av sex programområden:

Översiktsbild över programområdena för programperioden 2021-2027.

A: Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla

Insatserna inom det här programområdet kan riktas både till arbetslösa och till dem som redan har ett arbete men behöver kompetensutveckling. Med nya metoder eller arbetssätt kan insatserna även riktas till organisationer. Tillsammans kan vi stödja ett livslångt lärande och öka möjligheten till sysselsättning – det bidrar till tillväxt och ett hållbart arbetsliv.

Programområde A beslutas både på nationell och regional nivå.

66,5%
Tilldelning av fond
46%
Krav på medfinansiering*

*För norra Mellansverige är krav på medfinansiering 40% i egenskap av att de är en övergångsregion.

Europeiska socialfonden+ 2021–2027
Kortfilm om programområde A1.
Europeiska socialfonden+ 2021–2027
Kortfilm om programområde A2.

B: Öka möjligheten till arbete

Insatserna inom det här programområdet kan riktas till dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som behöver hjälp med att möta utmaningar och hinder inför ett arbete eller en utbildning. Det kan handla om vägledning, platsförmedling och stöd för jobbsökande. Tillsammans kan vi bidra till att människor få den kompetens som arbetsmarknaden behöver.

Programområde B kan endast sökas av Arbetsförmedlingen och beslutas på nationell nivå.

14%
Tilldelning av fond
60%
Krav på medfinansiering

En tjej på ett lager.

C: Minska risken för ekonomisk utsatthet

Insatserna inom det här programområdet ska bidra till ett inkluderande samhälle. Till vuxna för att de ska kunna närma sig ett arbete, och ha möjlighet att kunna försörja sig själva och sina familjer. Och till barn från sex års ålder för att ge dem en trygg skolgång och minska risken för skolavhopp. Tillsammans kan vi stärka människors möjligheter till arbete och studier, och öka deras möjligheter till social gemenskap.

Programområde C beslutas på nationell nivå.

3%
Tilldelning av fond
0%
Inga krav på medfinansiering

Europeiska socialfonden+ 2021–2027
Kortfilm om programområde C.

D: Öka kapaciteten i den glesa geografin

Det här programområdet riktar sig till de glesbefolkade regionerna Övre och Mellersta Norrland. Insatserna kan bidra till att stärka lokala och regionala strukturer, och till utveckling och samverkan mellan olika organisationer. Men de kan även riktas direkt till individer som behöver utbildning, praktik eller stöd för att komma närmare ett arbete. Tillsammans kan vi bidra till att kompensera för regionens utmaningar med allt från stora avstånd till låg befolkningstäthet och en åldrande befolkning.

Programområde D beslutas på regional nivå, i de aktuella regionerna.

6,5%
Tilldelning av fond
55%
Krav på medfinansiering

Europeiska socialfonden+ 2021–2027
Kortfilm om programområde D.

E: Social innovation

Det här programområdet handlar om att hitta nya lösningar som kan möta de utmaningar som finns inom social inkludering, arbetsmarknad och utbildning. Insatserna kan med fördel genomföras i partnerskap mellan aktörer inom den idéburna, privata eller offentliga sektorn. Tillsamman kan vi leverera samhällstjänster som bidrar till metodutveckling, samarbete över gränser och nya tankesätt.

Programområde E beslutas på nationell nivå.

5%
Tilldelning av fond
5%
Krav på medfinansiering

Europeiska socialfonden+ 2021–2027
Kortfilm om programområde E.

F: Fast-Care – Stöd till ukrainska flyktingar

Insatserna inom det här programområdet riktas till personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Det kan handla om matchning, kartläggning av kompetens, komplettering av yrkeskunskaper, samhällsinformation, rådgivning samtutbildning i svenska och engelska språket. Tillsammans kan vi bidra till att ukrainska flyktingar får ett arbete, och att de blir socialt delaktiga i samhället, under den tid de söker skydd i Sverige.

Programområde F beslutas på nationell nivå.

5%
Tilldelning av fond
0%
Krav på medfinansiering

Fyra personer står runt en dator
Deltagare i Care Connect With Ukraine Göteborg 2022

Horisontella principer

Alla socialfondsprojekt ska utgå från, och följa, tre principer för att nå målet om ett hållbart och inkluderande arbetsliv. De kallas för de horisontella principerna och är:

  • jämställdhet mellan män och kvinnor
  • tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
  • icke-diskriminering.

Här kan du läsa mer om de horisontella principerna

Utlysningar

Svenska ESF-rådet tar emot ansökningar i olika omgångar, i så kallade utlysningar. En utlysning innebär att du under en viss tidsperiod kan lämna in en ansökan om projektfinansiering. Syſtet är att få en ansökningsprocess där alla ansökningar konkurrerar på lika villkor.

Här hittar du aktuella utlysningar

Så här söker du stöd

Läs mer om ansökningsprocessen från utlysning till beslut på sidan Så fungerar det.

Har du bestämt dig för att söka stöd till ett projekt? Sidan Söka stöd steg för steg leder genom ansökan.

Resultatbaserat arbetssätt ökar chansen att nå målen

Det är viktigt att projekten når de mål som fanns vid projektets start. För att öka förutsättningarna för det ska alla projekt ha ett resultatbaserat arbetssätt. Det innebär bland annat att du, under projektets gång, ska följa upp och utvärdera insatserna för att lära av dem. Förenklat kan man säga att ett resultatbaserat arbetssätt handlar om att agera och fatta beslut utifrån tillgänglig information. Det ökar möjligheterna att nå önskade resultat.

Kontakta våra regionkontor

Är du osäker på om ditt projekt kan få finansiering från Europeiska socialfonden?

Innehåll på sidan