Europeiska Socialfonden

Europeiska socialfonden förvaltas av Svenska ESF-rådet. Från fonden kan du söka pengar till projekt som bidrar till att fler får arbete. Den här sidan är en till för dig som vill få en introduktion till fonden och dess syfte.

EU:s främsta verktyg för jobb

Europeiska socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och ökar kompetensen hos individer. Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland.

Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder. Fondernas syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska ekonomiska skillnader och olikheter i levnadsstandard mellan länderna.

Nationellt programdokument

Varje land ska skapa ett programdokument. Det är en plan för hur pengarna ska användas, med mål och prioriteringar. Programdokumentet ska vara anpassat efter landets förutsättningar och aktuella utmaningar på arbetsmarknaden. Den nuvarande programperioden Europeiska Socialfonden+ pågår mellan 2021–2027 och har fem programområden.

Regioner och handlingsplaner

Arbetet med det nationella programmet genomförs i åtta regioner i Sverige. Varje region har en egen regional handlingsplan. Den tas fram tillsammans med regionala aktörer och skrivs utifrån de förutsättningar och utmaningar som finns i området.

Strukturfondspartnerskap

För att säkra regionernas inflytande över genomförandet av Socialfondsprogrammet har varje region ett så kallat strukturfondspartnerskap. I det finns regionala intressenter och politiker representerade. Strukturfondpartnerskapets uppgift är att prioritera mellan ansökningar utifrån regionens behov.

När tiden för en utlysning har gått ut bedömer först svenska ESF-rådet vilka projektansökningar som uppfyller kraven. De tar sedan fram ett underlag till strukturfondspartnerskapet som gör en prioritering mellan ansökningarna. Prioriteringen blir sedan grunden för svenska ESF-rådets beslut om vilka projekt som ska få stöd. Strukturfondspartnerskapen prioriterar endast regionala projekt. Projekt på nationell nivå beslutas och prioriteras av svenska ESF-rådet.

Övervakningskommitté

Socialfonden har en nationell övervakningskommitté. Den har till uppgift att följa upp genomförandet av programmet, se till att kvalitén och effektiviteten är hög.

Transnationellt samarbete

Transnationellt samarbetet innebär att insatser finns för målgruppen i minst ytterligare en medlemsstat. Genom det bidrar fonden till att bygga ett gemensamt Europa genom att ge förutsättningar för sektors- och gränsöverskridande utbyte. I det transnationella samarbetet, Insatserna ska bidra till att lösa gemensamma utmaningar och användas som ett verktyg för innovation, lärande och spridning av resultat.

Innehåll på sidan