Socialfondens övervakningskommitté

Övervakningskommittén (ÖK) övervakar och följer upp genomförandet av Europeiska socialfonden+ 2021–2027

Övervakningskommittén består av företrädare för myndigheter, näringslivet och arbetsmarknadens parter samt relevanta organ som företräder civilsamhället, bl.a. organisationer som ansvarar för främjande av social inkludering, grundläggande rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet och icke-diskriminering, forskningsorganisationer och universitet. Regeringen utser ordförande för övervakningskommittén och beslutar om vilka berörda myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i kommittén. Kommissionens företrädare deltar i övervakningskommitténs arbete i egenskap av övervakare och rådgivare.

Övervakningskommitténs uppgifter är bland annat att granska genomförandet av det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ och förvissa sig om att programmet genomförs effektivt och med tillfredsställande kvalitet. I övervakningskommitténs uppgifter ingår även att ansvara för övervakning av slutförandet av det nationella socialfondsprogrammet för tillväxt och sysselsättning 2014–2020.

Utsedda organisationer och ledamöter

Ordförande: Elin Landell

Arbetsmarknadsdepartementet: Åsa Bergqvist

Europeiska Kommissionen: Adelina Dos Reis och Alexandra Kirgios

 

Organisationer och ledamöter i Socialfondens övervakningskommitté 2021-2027

Organisation: Ledamot: Ersättare:
Arbetsförmedlingen Maria Kindahl Emil Johansson
Arbetsgivarverket Emil Lindström (Föräldraledig) Karin Berglind
Coompanion Marita Öberg-Molin Gordon Hahn
DO  Anna Ericsson Ann Frisell
Folkbildningsrådet Anna-Carin Bylund Linda Rosén. Magnus Wetterberg (tjänstledig)
FORTE  Ulla Wallin Anna-Karin Florén
Fremia Patrik Schröder Karin Liljeblad
Funktionsrätt Sverige  Marina Carlsson Nicklas Mårtensson
Försäkringskassan Carina Hagelin Kjällman Sofia Gagnert
IFAU Sara Martinsson Ulrika Vikman
Landsorganisationen i SV. (LO) Mattias Schulstad Linnea Magro
Malmö Universitetet (MAU) Charlotte Ahlgren-Moritz Sara Bjärstorp
Migrationsverket John Gunnarsson Victoria Smedman
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Johan Lycke Emma Hansson
Myndigheten för yrkeshögskolan Sofia Karlsson Carina Wilhelmsson
Region Gävleborg
Ida Thunholm Niclas Cronsell
Region Norrbotten Roger Ylinenpää Kenneth Sjaunja
Riksidrottsförbundet Marie Denitton Mattias Hjelmberg
Rädda barnen Alexandra Fritzon Sakina Sakerwalla
Skolverket Helen Myslek Anders Duvkär
Socialstyrelsen Sofia Lidén Hillevi Andersson
Svenska Röda Korset Johanna Saunders Vakant
Svenskt näringsliv Carina Lindfelt Patrik Karlsson
Sveriges kommuner o regioner (SKR) Gunnar Anderzon Ulrica Runemar
Tillväxtverket Ulf Savbäck Åsa Lövelius Kebert
TCO Håkan Gustavsson Lena Orpana
Universitets- och högskolerådet (UHR) Malin Jönsson Nichlas Malmdahl

 

Stäng

Arbetsutskott

Arbetsutskottets roll, uppgift och sammansättning regleras av ÖK:s arbetsordning 4.1.

Arbetsutskott

Arbetsutskottets roll, uppgift och sammansättning regleras av ÖK:s arbetsordning 4.1

Ledamöter i ÖK:s arbetsutskott

Paul Andersson, Arbetsförmedlingen

Marita Öberg Molin, Coompanion

Anna Ericsson, DO

Marina Carlsson, Funktionsrätt Sverige

Isabella Öhqvist, Försäkringskassan

Mattias Schulstad, LO

Alexandra Fritzon, Rädda barnen

Gunnar Anderzon, SKR

Håkan Gustavsson, TCO

Sara Martinsson, IFAU (adjungerad i utvärderingsfrågor)

Åsa Bergqvist, Arbetsmarknadsdepartementet (adjungerad)

Jenny Glumoff, Svenska ESF-rådet (adjungerad

Stäng

Roll och uppgifter

Övervakningskommitténs roll och uppgifter regleras av förordning nr 2021/1060, samt det nationella socialfondsprogrammet. ÖK beslutar om arbetsordning som styr kommitténs beslutsförfaranden, mötesformalia, med mera. 

Möten

Övervakningskommittén sammanträder normalt en heldag 4 ggr/år.

Under 2024 kommer övervakningskommittén att sammanträda på följande datum:

  • 7 mars
  • 21 maj
  • 8 oktober
  • 3 december

ÖK:s arbetsutskott har sina möten ca 4 veckor innan nästkommande ÖK-möte. Under 2024 kommer arbetsutskottet ha möten på följande datum:

  • 8 februari
  • 22 april
  • 9 september
  • 4 november

Kansli / sekretariat

Uppgiften att bistå övervakningskommittén (ÖK), är en av Svenska ESF-rådets kärnuppgifter enligt regeringens instruktion till myndigheten, Förordning (2007:907). Det sköts via en kanslifunktion på myndigheten som också kallas ÖK-sekretariatet.

Enligt ÖK:s arbetsordning ska sekretariatet bland annat svara för att i samråd med ordföranden utarbeta möteshandlingar, dagordning, protokoll samt rapporter till kommittén.

ÖK-sekretariatet: overvakningskommitten@esf.se

Insyn i ÖK:s arbete

Protokoll och dagordning är exempel på allmänna handlingar som talar om vad som ska behandlas på ÖK-möten och vad som har beslutats av Övervakningskommittén.

Begäran om allmän handling kan med fördel ställas till esf@esf.se

Styrande dokument

De styrande dokumenten som till största del är beslutade av EU-kommissionen och Sveriges regering, ställer krav på strukturfondsprogrammen .

Innehåll på sidan