EU:s temaår 2010, mot fattigdom

Fattigdom och social utestängning

Europeiska unionen har sedan 1983 anordnat särskilda temaår för att belysa viktiga politiska och samhälleliga frågor. År 2010 var utsett till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning och uppmärksammades i samtliga medlemsstater med en rad aktiviteter, kampanjer och projekt.

Svenska ESF-rådet hade regeringens uppdrag att genomföra temaåret i Sverige.

Sensus studieförbund koordinerade de delprojekt som beviljades stöd i Sverige för att bekämpa fattigdom och social utestängning under temaåret.

Frivilligorganisationer mobiliserade

Intresset för det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning var mycket stort bland Sveriges frivilligorganisationer. 

Ett stort antal intresseanmälningar för att bedriva verksamheter under året kom in. 16 delprojekt beviljades och genomförde aktiviteter runt om i landet.

Svenska ESF-rådet hade det övergripande ansvaret för att genomföra temaåret i Sverige. Sensus studieförbund samordnade de olika delprojekten och deras aktiviteter. Kopplat till temaåret var också projektet ”Kompetensutveckling för processförare under Fattigdomsåret 2010” som var finansierat genom Socialfonden och drevs av ABF.

Det svenska programmet under temaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning hade följande huvudmål och all verksamhet som bedrevs under året faller under något av dessa mål:

  • Kunskaps- och opinionsbildning för att medvetandegöra allmänhet, politiker och beslutsfattare, lokalt, regionalt och nationellt om fattigdom och social utestängning.
  • Mobilisering av och stöd till bland annat frivilligorganisationer och det civila samhället i kampen mot fattigdom och social utestängning i syfte att påvisa allas ansvar i den här frågan.
  • Ge de berörda människorna röst och möjlighet att ta sig ur fattigdom och utanförskap.

Innehåll på sidan