Socialfonden 2007-2013

Socialfonden i EU

Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Fonden är lika gammal som EU och instiftades år 1957. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer.

Under perioden 2007-2013 uppgick Socialfondens budget till ungefär 750 miljarder kronor runtom i Europa.

Socialfonden i Sverige

Socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995. Svenska ESF-rådet har haft ansvaret för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Räkenskaperna rymmer hittills över 90 000 projekt och mer än 1 miljon deltagare. Grovt räknat har alltså var sjätte svensk i arbetsför ålder kompetensutvecklat sig inom ramen för ett ESF-projekt. Under perioden 2007–2013 har Sverige tilldelats 6,2 miljarder kronor ur Socialfonden.

Program och urvalskriterier

Förändrat arbetsliv

Global konkurrens och nya tekniska möjligheter förändrar kraven på kunskap och kompetens. Både organisationer och individer måste allt oftare ställa om – byta jobb, lära nytt och lära mer. Ingen kan längre gå igenom arbetslivet och klara sig med den utbildning man en gång skaffade. Förmågan till förändring har i sig blivit en viktig kompetens, både för individen och för arbetsplatsen.

Två programområden

Socialfonden 2007-2013 stödde projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Arbetet är uppdelat i två olika programområden.

Inom programområde 1 kunde man söka stöd för projekt som underlättade för sysselsatta kvinnor och män (egna företagare, medarbetare eller chefer) att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Det innebar kompetensutveckling som bidrog till att individen har den kompetens som efterfrågas vid förändringar på arbetsmarknaden, och därmed löper mindre risk för arbetslöshet.

Inom programområde 2 kunde man söka stöd för projekt som bidrog till ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som stod långt från arbetsmarknaden. Genom att medverka i något av projekten skulle deltagarna öka sina möjligheter att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.

Arbeta med jämställdhet och tillgänglighet

Alla projekt med stöd från Socialfonden förväntades arbeta jämställdhetsintegrerat och med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Samarbeta med projekt i andra EU-länder

Det fanns även möjlighet för projekten att samarbeta med projekt eller organisationer i andra EU-länder.

Läs mer om dessa möjligheter under transnationalitet.

Mervärde och resultat

Socialfonden ska ge ett mervärde till den nationella och regionala politiken genom att ge förutsättningar för utvecklingsarbete och nya idéer. Därmed ska Socialfonden inte finansiera den ordinarie verksamhet som äger rum på nationell, regional eller lokal nivå.

Socialfondsprojekt ska också sträva efter att utveckla och föra vidare sina resultat efter projektens slut. Därför är det bra att tänka på hur projektresultaten ska spridas och förankras redan innan projektet sätter igång.

Innehåll på sidan