Integrationsfonden 2007-2013

Integrationsfonden gav stöd till projekt som förbättrade systemen för mottagning och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige, det vill säga medborgare från länder utanför EU.

Integrationsfondens programperiod pågick till och med 2013. Stöd kommer inte att beviljas för nya projekt.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden ersätter Europeiska Integrationsfonden samt de två fonderna Flyktingfonden och Återvändarfonden. Den nya fonden förvaltas av Migrationsverket.

Integrationsfonden och EU

Integrationsfonden ingick i EU:s ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, det så kallade SOLID-programmet, tillsammans med Flyktingfonden III, Återvändandefonden (Migrationsverket) och Gränsfonden (Rikskriminalpolisen).

Integrationsfonden i Sverige

Integrationsfonden i Sverige förvaltades av Svenska ESF-rådet. Integrationsfonden disponerade i Sverige 20-30 miljoner kronor om året i projektmedel som medfinansierades med lika mycket av projekten. Specifika prioriteringar medförde 75 procent i medfinansiering av fonden. År 2011 hade cirka 24 miljoner kronor fördelats. ESF-rådet fattade beslut om stöd.

Övergripande mål

Ett centralt mål var att bidra till att EU:s 11 gemensamma grundprinciper för integration skulle introduceras, vidareutvecklas och tillämpas i Sverige. Programmet hade huvudfokus på frågor om kulturmöten, religion, egenmakt, social integration och värdegrund och fungerade därmed som ett viktigt komplement till Europeiska socialfonden och Europeiska flyktingfonden.  

Syfte

Syftet med Integrationsfonden var att förbättra systemen för mottagning och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige, det vill säga medborgare från land utanför EU.

Målgrupp

Målgrupp var i huvudsak de som nyligen kommit till Sverige genom anhöriginvandring, och inte asylsökande eller kvotflyktingar. 
Mer specifik var det:

  • anhöriginvandrare (dock inte anhöriga till flyktingar eller skyddsbehövande inom den sk två-årsramen
  • personer som fått uppehållstillstånd av så kallade synnerligen ömmande omständigheter (och anhöriga till dessa)
  • arbetskraftsinvandrare (dock inte säsongsarbetare, forskare och sk experter).

Programmet

Det fleråriga programmet för fonden satte ramarna för inom vilka områden projekten kunde arbeta inom och de årliga programmet bröts ned det till konkreta åtgärder. Utlysningarna följde det fleråriga programmet och aktuellt årligt program.  

I programförslaget för integrationsfonden valde Sverige följande prioriteringar:

  • Genomförande av åtgärder som syftar till att praktiskt tillämpa grundprinciperna för integrationspolitiken för invandrare i EU. Exempel: Åtgärder för att göra nyanlända bekanta med Sverige och ge grundläggande kunskaper om landet.
  • Utveckling av indikatorer och utvärderingsmetoder för att bedöma framsteg, anpassa politik och åtgärder samt främja samordning av komparativt lärande Exempel: Mätmetoder och opinions- och värderingsundersökningar.
  • Utbyte av erfarenheter, god praxis och information om integration mellan medlemsstaterna. Exempel: Samarbete mellan regionala och lokala myndigheter från olika medlemsstater samt icke-statliga intressenter.

Innehåll på sidan