Grön omställning

Frågan om grön omställning kommer att vara aktuell under hela programperioden 2021-2027, och projektet kan ses som ett sätt att lyfta klimatfrågorna i socialfondssammanhang i Sverige. Med stöd av den kunskap projektet genererar, kommer temaplattformen att föra dialog om hur socialfonden kan användas för att förebygga negativa sociala konsekvenser av grön omställning, samt hur fonden på ett proaktivt sätt kan bidra till omställningen. Genom att ha förståelse för kompetensbehoven hos näringsliv och offentlig sektor kan ESF till exempel bidra till en väl fungerande arbetsmarknad genom att förebygga matchningsproblem och utslagning från arbetsmarknaden.

Begreppet grön omställning avser den tekniska men också sociala och ekonomiska omställning som världen redan har påbörjat för att nå fossiloberoende. Arbetet för fossiloberoende sker samtidigt som, och sammanflätat med, den snabba utvecklingen av digital teknik. Ett exempel på det är framväxten av en elektrifierad och självstyrande fordonsflotta som reducerar koldioxidutsläppen och samtidigt är beroende av etableringen av 5G, AI och IoT (Internet of Things) för att fungera. Därav följer en kompetensförskjutning när det snarare är programmerare än experter på förbränningsmotorer, som efterfrågas av fordonsindustrin. Också underleverantörer påverkas när resurseffektiva batterier ska tillverkas på ett sätt som är hållbart för både miljö och människor, även i andra delar av världen.

Världen har tagit sig igenom omvälvande tekniksprång tidigare (t.ex. industrialiseringen), men inte sällan har vissa grupper fått betala ett högt pris. Sedan tidigare vet vi att det är människor som har låg utbildning, svag förankring på arbetsmarknaden eller en socioekonomiskt utsatt situation, som har svårare att leva upp till, eller ställa om till, nya kompetenskrav och därmed riskerar att hamna utanför. På vilket sätt vill vi, och kan vi, genomföra den förestående omställningen? 

När både näringslivet och offentlig sektor ställer om parallellt med förändrade konsumtionsmönster kommer arbetsmarknaden att påverkas – men hur? Hur kommer behovet av arbetskraft och kompetens att förändras inom en tioårsperiod? Vilka konsekvenser får utvecklingen för arbetsmiljön? Att många kan arbeta hemma medan andra måste befinna sig på en fysisk arbetsplats, kan det leda det till att öka sociala och ekonomiska klyftor?

Målgrupp

(Temaplattformens målgrupp) Alla som på olika sätt berörs av ESF i Sverige, Fortes nationella program för hållbart arbetsliv.

Studiens omfattning

Att genom en sammanställning av befintlig forskning och dialogmöten, få en bild av hur framtidens arbetsmarknad, arbetssätt och kompetenskrav sannolikt kommer att förändras till följd av grön omställning ur ett svenskt perspektiv. Projektet genomförs i samverkan med Forte och Formas som har uppdragit åt IVL/svenska miljöinstitutet att genomföra en studie omfattande:

• konceptualisering av området och beskrivning av nyckelbegrepp exempelvis cirkulär ekonomi, teknikskiften och elektrifiering och relationen med arbetsliv och arbetsmarknad

• övergripande sammanställning och beskrivning av forskning som finns inom området

• kartläggning av forskningsbehov: vilken forskning som behövs för att öka förståelsen för den gröna omställningens effekter för arbetslivet 

I uppdraget ska särskilt beaktas:

• branscher som kan särskilt påverkas av en grön omställning

• jämlikhetsperspektiv, det vill säga i möjligaste mån ta hänsyn till skillnader mellan kön, socio-ekonomisk status, utbildningsnivå och födelseland (etnicitet) samt funktionshinder men även olika förutsättningar i olika geografiska delar av landet

• potentiella målkonflikter 

• policyimplikationerna av forskningen

Temaplattformen avser att komplettera analysen med en intervjustudie där 20 projektägare intervjuas om grön omställning: intresse, förutsättningar, pågående arbete mm. Projektet ska också medverka till en transnationell dialog om frågor kring ESI-fondernas betydelse för en fungerande arbetsmarknad i samband med en grön omställning och hur det kan omvandlas till praktik.

Leverans

Studien som genomförs av IVL/Svenska miljöinstitutet levereras i form av en rapport. Resultaten av temaplattformens intervjuer och olika dialoger kommer att sammanfattas och dokumenteras.

Projektet pågår till: Studierna genomförs under 2020, dialogerna pågår under hela 2021 minst.

Projektledare: Anna-Karin Florén, anna-karin.floren@forte.se
Utförare: Peter Bjerkesjö IVL/ Svenska miljöinstitutet, peter.bjerkesjo@ivl.se
Kontaktperson på ESF: Jonna Källström-Böresson, jonna.kallstrom-Boresson@esf.se

Innehåll på sidan