Covid-19 – hur har Svenska ESF-rådets personal och ESF-projekten påverkats?

Svenska ESF-rådets ekonomer och samordnare har mycket kontakt med projekten med anledning av covid-19, och pandemin visar att nya situationer behöver hanteras på nya sätt. Med samlad kunskap om hur projekten hanterar pandemin kan ESF-rådets förutsättningar att stötta projekten på ett ännu bättre sätt öka. Kunskapen kan även vara intressant för myndigheten inför kommande programperiod för att uppmuntra projektägare till att öka flexibiliteten i projekten. Forskningsprojekt som Forte finansierar kan också behöva parera pandemin och således kan en kunskapskartläggning inom området vara intressant även för Forte.

Många projektägare och projektledare vänder sig till Svenska ESF-rådets ekonomer och samordnare för att tillsammans hitta vägar att hantera den nya situationen. Det finns ett behov av att samla, strukturera, analysera och kommunicera den kunskap som projekten förmedlar i den nyuppkomna situationen. Resultatet ska kunna användas för att stödja projekt framöver i att parera pandemin på ett ännu mer träffsäkert sätt än idag.

Målgrupp

Samordnare och ekonomer på Svenska ESF-rådet, projektägare, projektledare inom Socialfonden, forskningssekreterare på Forte.

Studiens omfattning

Projektet ska kartlägga hur utvalda socialfondsprojekt i genomförandefas påverkas av covid-19, kartlägga vilka strategier som projekten har valt för att möta de nya förutsättningarna och identifiera eventuella strukturella hinder (regelverk) som försvårar snabb hantering av förändrade förutsättningar för projekten att verka i.

Projektet ska på kort sikt utveckla ett träffsäkert stöd främst till ESF-rådets medarbetare och projektledare i socialfondsprojekt, som i sin tur ska stödja projektgenomförande i rådande pandemi. På längre sikt ska projektet producera ett kunskapsunderlag för samordnare som kan användas när utlysningstexter ska formuleras i nästa programperiod med syfte att öka projektens flexibilitet i genomförandet.

Leverans

En kort rapport med samlade erfarenheter kring utmaningar och lärdomar om vad som har förändrats och hur förändringar har hanterats samt en PowerPoint presentation. Presentationen ska kunna föras vidare till relevanta projekt via regionerna där goda exempel på hantering av de nya förutsättningarna kan fungera som projektstöd.

Projektet pågår till januari 2021.

Projektledare: Ulrika Hektor, ulrika.hektor@forte.se
Utförare: Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv
Kontaktperson på ESF: Jonna Källström-Böresson, jonna.kallstrom-Boresson@esf.se

Innehåll på sidan