23-040-S01 - Förstudie Industriell kompetensutv. Örebro län

Diarienummer:
23-040-S01
Namn:
Förstudie Industriell kompetensutv. Örebro län
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2024-10-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5593982225
Projektägare:
IUC Industrihubb AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
70342
Stödmottagare ort:
ÖREBRO
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Industrin i Örebro län är en för regionen viktig bransch som är pressad av stora kompetensförsörjningsbehov och av global konkurrens. Att stärka individer som arbetar i industrin med t.ex. baskompetenser, nischkompetenser, ledarskap, och digitalisering skapar förutsättningar för hållbarare lokala företag och hållbarare lokala karriärer. En förstudie för att utreda problem, kompetensutvecklingsbehov, tillvägagångssätt samt verifiera metoder för effektiv och kompetensutveckling skapar underlag för en projektansökan riktad mot industrin i länet.

IUC Industrihubb har gjort många behovsanalyser av industriföretagens utvecklingsbehov i länet och näst efter produktionseffektiviseringar så är kompetensutveckling av befintlig personal det största utvecklingsområdet.

Kortare kompetenshöjande insatser som stöttar personalen i dess utveckling kombinerat med utbildningsstöd för ledarskapet inom strategisk kompetensplanering och ledarskap bedöms vara en intressant väg framåt. Som ingångsvärde bedöms datoranvändning, databearbetning, ritningsläsning, ledarskap, svets och CNC vara intressanta utbildningsområden.

Förstudien kommer att arbeta med en pilotgrupp som kommer att utformas efter företagens förutsättningar, industrisektor och geografi. Utöver en pilotgrupp kommer även andra organisationer att besökas för studiebesök kopplat till genomförda eller pågående ESF-projekt. IUC Stål & Verkstad i Värmland är ytterst intressant att besöka för att göra ett erfarenhetsutbyte och ta del av deras metodik och lärdomar.

Slutleveransen från förstudien är en rapport som kan ligga tillgrund för kommande ansökningar i ESF+ POA1. Rapporten kommer att innehålla delar som problemanalys, kompetensutvecklingsbehov, utvärdering av metoder, deltagande företag och samverkansaktörer, resultat av studiebesök och underlag för en kommande projektansökan.