23-039-S01 - #vi behövs

Diarienummer:
23-039-S01
Namn:
#vi behövs
Startdatum:
2024-03-01
Slutdatum:
2027-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8750017579
Projektägare:
STIFTELSEN ACTIVA I ÖREBRO LÄN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
70226
Stödmottagare ort:
ÖREBRO
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet vänder sig till målgruppen elever på anpassad utbildning på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Målgruppen kan också finnas inom daglig verksamhet. Deltagarna ska ha en intellektuell funktionsnedsättning och vara mellan 18-24 år.

Projektet vill kunna bidra till en minskad diskriminering av målgruppen, bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och bygga samarbeten som undanröjer hinder för såväl arbetssökande som arbetsgivare.

Målet är att fler elever inom anpassad utbildning har närmat sig arbetsmarknaden, gått vidare till anställning eller studier eller att arbetsförmåga är utredd och klarlagd.
Övergången från skola till arbetsliv har underlättats och det finns en samordning och ett samarbete kring eleverna.

Målet ska projektet nå genom att ge individuellt anspassat stöd med hjälp av metoden supported employment som är framtagen med särskilt fokus på målgruppen med en intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet ska stödja skolorna i att jobba med fokus på APL och samarbete med arbetsgivare och att APL är ett första steg mot en anställning. Projektet ska lägga stort fokus på arbetsgivare och få dem att se möjligheter i en breddad kompetensförsörjning.

Supported employment ger stöd i 5 steg, kartläggning, hitta arbetsplats, träna på arbetsplats, få en anställning och ge stöd under anställning. Detta ska Arbetskonsulent och Företagskonsulent säkerställa tillsammans med skolorna. Detta i sin tur ska ligga till grund för hur ett utvecklat stöd med utgångspunkt från APL kan utformas, förankras och implementeras i skolornas ordinarie verksamhet.

Projektresultat ska spridas till samarbetspartners och intressenter. Projektet ska särskilt beakta regionerna i ÖMS och skapa en plattform för spridning och undersöka möjligheter till framtida samarbete kring målgruppen.