23-038-S02 - Learn, Create, Engage

Diarienummer:
23-038-S02
Namn:
Learn, Create, Engage
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2026-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5567744247
Projektägare:
Media Evolution Southern Sweden AB (svb)
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
21119
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
230
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Den kulturella och kreativa sektorn står inför en komplex utmaning i att anpassa sig till den digitala omvandlingen som under de senaste åren intensifierats, inte minst till följd av pandemin. I "Digital Economy and Society Index (DESI):2022" rankas Sverige som det fjärde mest digitaliserade landet i Europa. Digitaliseringen har medfört en rad möjligheter och fördelar, men det har också väckt en mängd nya utmaningar som den kulturella och kreativa sektorn måste hantera för att förbli konkurrenskraftig och relevant. En sektor som till större del utgörs av enskilda individer. I detta sammanhang är det bekymmersamt att det finns en brist på kompetensutvecklingsinitiativ som är direkt riktade mot den kulturella och kreativa sektorn. Initiativ vilket skulle kunna förse yrkesverksamma inom området med nödvändiga kompetenser för att bemöta de snabbt föränderliga arbetsmarknadsförhållandena och att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Sektorn har en unik potential att forma och driva innovation och hållbarhet, men bristen på målinriktad kompetensutveckling hotar att skapa obalans och förlora både kreativa och ekonomiska möjligheter, vilket påverkar sektorn men även samhället i stort.

Det aktuella dilemmat förstärks av den ojämna könsfördelningen inom sektorn, där kvinnor är övervägande förekommande men samtidigt underrepresenterade i digitala och tekniska områden. Dessutom har Covid-19-pandemin förvärrat dessa frågeställningar genom att särskilt drabba de mindre digitaliserade sektorerna, vilket ytterligare framhäver vikten av att främja kompetensutveckling och anpassning till digitala arbetsmetoder och marknadstrender. Denna obalans påverkar sektorns förmåga att möta förändringar och ökar dess sårbarhet som helhet. Behovet av att minska den digitala klyftan har blivit uppenbar. Att inte tillhandahålla riktade initiativ för kompetensutveckling resulterar i en ojämlik distribution av digitala möjligheter och innebär risken att vissa grupper, särskilt kvinnor och marginaliserade samhällssegment, hamnar på efterkälken när det kommer till digital delaktighet och därmed också står inför risken att förlora framtida arbetskraft inom de digitala och kreativa näringarna. Att integrera den kulturella sektorn i kompetensutvecklingsåtgärderna är inte bara en fråga om rättvisa, det är också avgörande för samhällets framåtskridande och en inkluderande digital framtid.

Projektet “Learn, Create, Engage"’s huvudsakliga mål är att stärka den kulturella och kreativa sektorns förmåga att anpassa sig till den snabba digitala omvandlingen. Genom att erbjuda skräddarsydda kompetensutveckling och resurser syftar projektet till att vara en del av att överbrygga det befintliga kompetensgapet inom sektorn och rusta yrkesverksamma med nödvändiga färdigheter för att navigera framgångsrikt i den digitala tidsåldern. En viktig del av målet är att skapa en plattform som sträcker sig genom sektorns olika delar. Genom att kontinuerligt integrera insikter och feedback från målgruppen syftar projektet även till att vara en aktiv partner i sektorns utveckling och framsteg, med fokus på att främja jämlikhet, kreativitet och hållbarhet genom digitala verktyg och metoder.

Projektet är adaptivt strukturerat för att under projektets gång anpassa sig till sektorns utmaningar och potential. För att uppnå projektmålen är projektet uppdelat med fyra delprojekt, vilka delvis har olika metoder och tillvägagångssätt.
1. Mentorskapsprogram: Ett program där aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn möts för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Målet är att stärka individens ställning och förmåga på arbetsmarknaden samt främja sektorns utveckling genom ömsesidigt mentorskap.
2. Olika kurser: Utbildningsinsatser inom adaptivt mindset, digitala verktyg för konstnärliga processer och kreativa entreprenörer. Insatserna anpassas dynamiskt för att möta sektorns behov och individens krav på att förvärva nödvändiga digitala färdigheter och anpassa sig till digitala förändringar.
3. Data-drivna metoder för ökat kulturellt engagemang: Fokuserar på att implementera data-drivna metoder inom kulturella institutioner för att öka det kulturella engagemanget och optimerar verksamheten, däribland att bli bättre på att nå ut till prioriterade grupper.
4. Kunskapsdelning: Aktiviteter för att dela insikter och resultat inom projektet med en bredare publik, främja lärande och stärka sektorn. Påbörja utvecklingen av en plattform för kontinuerlig kunskapsdelning inom sektorn.

Målgruppen för projektet är yrkesverksamma inom den kulturella och kreativa sektorn i Skåne, en sektor vars struktur omfattar allt från egenföretagare och mikroföretag, till offentliga institutioner och de som organiserar sig som föreningar och stiftelser. Sektorn inkluderar en mångfald av individer som arbetar med olika kreativa uttryck. Behov och förutsättningar, uttryckt av alla delar av sektorn, har varit centrala för att forma projektets strategier och mål på ett meningsfullt och relevant sätt.

Resultatet av projektet kommer att gynna flera målgrupper inom den kulturella och kreativa sektorn i Skåne. Huvudsakligen kommer yrkesverksamma inom sektorn att dra nytta av kompetensutvecklingsstrategier och kurser för att förbättra sina färdigheter inom områden som digitalisering och kulturellt engagemang. Samtidigt kommer institutioner och organisationer inom sektorn att kunna utveckla sina medarbetares kompetens och kreativa förmågor. Indirekt kommer den breda allmänheten och den kulturella publiken i Skåne att dra fördel av projektet. Genom att höja kvaliteten och kompetensen inom sektorn öppnas möjligheter för innovativa och engagerande kulturvenemang och upplevelser för allmänheten. Dessutom kommer projektets insikter och erfarenheter att användas för att skapa långsiktiga strategiska planer för att främja utveckling och tillväxt inom den kulturella och kreativa sektorn. Detta inkluderar också att etablera en plattform för samordning, kunskapsdelning och nätverksbyggande inom sektorn med fokus på digitalisering.

Projektet “Learn, Create, Engage" bidrar till uppfyllandet av ESF+ s mål att stimulera kompetensutveckling inom digitalisering och öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla medborgare samt stärka deltagande organisationers omställningsförmåga.