23-020-S03 - Bli stärkt i din yrkesroll

Diarienummer:
23-020-S03
Namn:
Bli stärkt i din yrkesroll
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2026-12-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000548
Projektägare:
NÄSSJÖ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
57180
Stödmottagare ort:
NÄSSJÖ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1532
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Att det är svårt att hitta rätt kompetens är en utmaning som kommunerna länge haft att hantera, och prognoser visar att utmaningen kommer att fortsätta framåt. Konsekvensen av kompetensbristen är att attrahera och rekrytera ny personal inte räcker för att lösa problemet. Kompetensbristen och förändrande krav har lett till svårigheter för kommunerna att bemanna och kompetensutveckla i den utsträckning som krävs.

Kompetensutveckling pågår kontinuerligt, men medarbetarenkäter och analyser visar att det inte pågår i tillräckligt stor utsträckning. För vissa målgrupper är behovet av kompetensutveckling stort och ett projekt ger en möjlighet att satsa på dessa grupper.

Projektet kommer fokusera på vissa områden för att med begränsade resurser uppnå bästa möjliga effekt. Samtal med verksamheterna och analys av medarbetarenkäterna har legat till grund för framtagandet av målgrupp. De områden vi kommer fokusera på är bland annat skola, vård och service. Även kommunens chefer är en viktig målgrupp.

Målsättningen med projektet “bli stärkt i din yrkesroll" är att rusta såväl individer som organisation för att möta kompetensförsörjningsutmaningen och samhällets förändrade krav.
Projektmålet kan ses som bestående av tre delar.

· Medarbetare som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser känna att deras kompetens i yrket har stärkts.
· Organisationerna ha börjat bygga och pröva strukturer för att möta medarbetare som kommer in utan tidigare erfarenhet av yrket.
· Organisationerna i högre grad kunna erbjuda lättillgängliga och digitala utbildningar.