2023/00102 - Care for Ukrainians with Disab

Diarienummer:
2023/00102
Namn:
Care for Ukrainians with Disab
Projektnummer:
2023/00102
Projektägare:
Funkibator Öst ideell förening, Funkibator Öst ideell förening
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2023-03-06 - 2023-09-30
Total projektbudget:
991 305
Beviljat ESF-stöd:
991 305
Kontaktperson:
Fia Sjöstrand
E-post:
sofie.sjostrand@sip.se
Stödmottagare postnr:
35235
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet adresserar de huvudsakliga utmaningar som utlysningen siktar in sig på genom att rikta sina insatser till personer från Ukraina med funktionsnedsättning som inte arbetar. Denna målgrupp behöver extra stödinsatser för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Genom projektet Care for Ukrainians with Disabilities (C.U.D.) underlättas deras etablering.

Huvudman är Funkibator, en nationell förening inom området funktionsvariation och ett inkluderande samhälle. I vårt nätverk finns i dag cirka 150 personer i Sverige, som flytt kriget i Ukraina. Vi har regelbundet kontakt med dessa digitalt. Vi ser alltså att vi kan erbjuda ett unikt stöd som inte bara kommer gynna ukrainare med funktionsnedsättning i Kronobergs län, utan även nationellt.

Personerna i vårt nätverk har själva en funktionsnedsättning eller lever i en familjesituation där exempelvis ett barn har funktionsnedsättning (där det påverkar den vuxne på ett avgörande sätt). Det är vår bedömning att många av dessa var yrkesverksamma i sitt hemland före kriget, och att det finns en stor möjlighet och vilja att arbeta i Sverige.
Sedan invasionen av Ukraina startade har vi på eget initiativ arbetat för att bygga upp nya nätverk och knyta kontakter med relevanta organisationer inom civilsamhället men även företag och enskilda personer med spetskompetenser som vill hjälpa till.

Vi fick tidigt, redan i mars 2022, kontakt med flertalet personer ur målgruppen, som var på flykt och som var på väg till (eller redan hade kommit till) Sverige. Personer från Ukraina sökte aktivt kontakter i Sverige för samverkan. Till skillnad från tidigare års flyktingströmmar kunde vi se att fler personer med funktionsnedsättning kom till Sverige i samband med invasionen av Ukraina, jämfört med tidigare flyktingkriser.

För denna grupp har vi under 2022 har erbjudit stöd då det gällt hjälpmedel, tillgänglighetsanpassningar i boendet, vårdkontakter och övrig kontakt med myndigheter.
Projektet Care for Ukrainians with Disabilities (C.U.D.) tar avstamp i de erfarenheter, nätverk, samarbeten och kontakter med målgruppen som byggts upp det senaste året.

Målgrupp för projektet C.U.D är kvinnor och män som
- är över 18 år
- primärt har en funktionsnedsättning eller sjukdom som medför nedsatt arbetsförmåga, sekundärt är anhöriga till personer med funktionsnedsättning
- som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina
- som befinner sig i Sverige

Målgruppen vi vänder oss till riskerar hamna i utanförskap och att inte etableras på den svenska arbetsmarknaden, av flera skäl. Målgruppen för projektet är nya i Sverige, känner inte till vårt samhälle och arbetsmarknaden så väl och har ännu inte lärt sig svenska (generellt). Dessutom omfattas de av en ny typ av politisk åtgärd (Massflyktdirektivet), där det saknas erfarenheter och kunskaper i samhället om hur frågor gällande anpassat arbete och exempelvis lönestöd/åtgärder fungerar.
Vi har under hela 2022 legat i framkant och tagit störst enskilt ansvar för grundläggande stöd för målgruppen och deras behov. Nu tar vi nästa steg för att stödja målgruppen att etablera sig i arbetslivet.

Genom Funkibator och C.U.D. skapas ett nytt rum för målgruppen. Tack vare vår arbetsmetodik som identifierar risker och hinder för målgruppen, och vänder dessa till kunskap, kan resan till arbetsmarknaden avsevärt kortas för målgruppen. Metodiken ska utvecklas så att den kan stå som modell för andra organisationer inom det ideella föreningslivet. Det handlar konkret om att aktivt och regelbundet sprida den kunskap om målgruppen som redan finns, och som uppstår i projektet, till våra intressenter.

Totalt kommer vi att genomföra 4 deltagaraktiviteter lokalt samt 20 deltagaraktiviteter nationellt/online. Aktiviteter leds av projektets personal, av deltagarna själva eller av volontärer. I projektgruppen finns personer som själva kommer från Ukraina.

Vi erbjuder utöver dessa schemalagda deltagaraktiviteter individuella rådgivningar eller rådgivningstillfällen (samtal via telefon, videochatt, sociala medier eller konversationer via e-post).

Deltagaraktiviteterna omfattar enklare utbildningar om arbetsmarknaden, rättigheter, arbetshjälpmedel, arbetsanpassningar, myndighetsstöd eller generellt om situationen för personer med funktionsnedsättning på den svenska arbetsmarknaden. De innefattar även Yrkes-prova-på (att gå bredvid en yrkesverksam), yrkes- och myndighetssvenska (ordkunskap), samtalsgrupper för erfarenhetsutbyte och frågestunder.

Aktiviteterna erbjuds antingen lokalt i Växjö eller digitalt för en nationell målgrupp. I anslutning till aktiviteterna kommer även olika sociala inslag att planeras, för att locka nya deltagare och för att skapa delaktighet och för nätverksbyggande.

Hela vår inriktning mot en specifik målgrupp (ukrainare med funktionsnedsättning) och ett kvalitativt arbetssätt är att åstadkomma en långvarig effekt. Genom projektet motverkar vi olika former av diskriminering, genom att förse målgruppen med kunskap om sina rättigheter och möjligheter.

Löpande sker informationsaktiviteter från projektet som en del av det strategiska arbetet för att att leda till utveckling och kunskap hos systemets aktörer (kommunikation, informationstillfällen eller informationsmaterial som riktar sig till intressenter, fakta i olika format). Även påverkansarbete om målgruppens förutsättningar och behov, i form av kunskapsöverföring till andra organisationer, insändare i media etc.

Deltagarna beräknas till 80 personer (40 kvinnor och 40 män). Vår målsättning är att 80 procent av dessa kommer ha stärkt sin ställning på arbetsmarknaden, fått bättre kunskaper och förutsättningar att söka arbete, anpassat arbete eller utbildning och tagit konkreta steg framåt mot arbetsmarknaden.