2022/00443 - Care Ukraine competence

Diarienummer:
2022/00443
Namn:
Care Ukraine competence
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00443
Projektägare:
ABF Stockholm, ABF Stockholm
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2022-11-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
17 028 406
Beviljat ESF-stöd:
17 028 406
Kontaktperson:
Simon Hansson
E-post:
simon.hansson@abf.se
Stödmottagare postnr:
11183
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har inneburit den största flyktingvågen i Europa sedan andra världskriget. ABF Stockholm har i dagsläget kontakt med personer ur den vuxna målgruppen i Stockholms län. I mitten av september 2022 gjorde ABF Stockholm en större målgruppskartläggning bland de 1100 ukrainska massflyktingar som hittills tagit kontakt eller som redan deltagit i aktiviteter inom vår organisation. Vi samlade då in 355 svar. I undersökningen kunde vi se att den överväldigande delen inom gruppen består av högutbildade kvinnor (68%). Övriga grupper är kvinnor utan högskoleutbildning (19%) följt av män med varierande utbildningsbakgrund (13%). Sammantaget utgör kvinnor 87% av de svarande.
ABF Stockholm kan - som bildningskoncern med erfarenhet att bedriva bildning, utbildning och arbetsmarknadsnära insatser - göra skillnad för de människor som tvingas fly och bistå med de resurser föreningen har för att bidra till kunskaper i till exempel svenska, engelska, introduktion till arbetsmarknaden och etablering i det svenska samhället - oavsett om det är på lång eller kort sikt.

Vår projektidé bygger på att samla olika kompetenser från ABF Stockholms verksamheter och skapa ett unikt program för de ukrainska massflyktingarna som både möter deras individuella behov för att snabbt komma i arbete eller studier och samtidigt ger förutsättningar att kunna etablera sig i det svenska samhället. Det handlar då om att lära sig svenska och i viss utsträckning även engelska som verkligen kan öppna dörrar till arbete, sysselsättning, egenmakt och en meningsfull tillvaro. Därtill ser vi att de bärande områden för etablering är samhällsorientering, sociala nätverk och vägar till jobb. Vi har tidigare erfarenhet av att det i förlängningen öppnar dörrar till arbete, sysselsättning, social delaktighet och egenmakt som grund för försörjning och integration. Något som också efterfrågas av flyktingarna själva. Därför vill vi satsa på breda insatser som spänner över flera olika områden.

Förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta ska garanteras med full tillgänglighet till verksamhet och att vi avsätter resurser och planerar för tillgänglig verksamhet och tillgängliga möten. I vår målgruppsenkät framkommer behov av hybrida utbildningslösningar, troligtvis för att kunna delta oavsett funktionsnedsättning.

De aktiviteter som är aktuella under analys- och planeringsfasen är exempelvis:
-Omvärlds-, behovs-och målgruppsanalys
-Utökning av ABF Stockholms redan stora nätverk med ytterligare företag samt organisationer för företagskontakter såväl som sociala nätverk passande målgruppen.
-Framtagande och färdigställande av utbildningsinnehåll, metodik och utbildningsformer (till exempel anpassningar för klassrums-, fjärr- och hybridundervisning)
-Säkerställande av likvärdiga förutsättningar för deltagare att kunna delta i projektet oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, religion, funktionsnedsättning och etnicitet
-Sammanställning av mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter, upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp samt uppdatering av tids- och aktivitetsplan för inrapportering till Svenska ESF-rådet

Under genomförandefasen planeras bland annat:
-Diagnostiska språktest i svenska – i syfte att genomföra nivåplacering.
-Kurser i svenska jämförbara nivåer inom SFI
-Kurs i engelska
-Kurs arbetsmarknadsstärkande kortkurser
-Studiebesök (kan ske på arbetsplatser, hos företag eller platser där rekrytering förekommer)
-Individuell jobbcoachning
-Nätverksträffar
-Kurs/workshop om rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden (tillsammans med fackliga parters)
-Kurs i samhällsorientering där moduler om bland annat arbetsmarknad, jämställdhet, sexuella trakasserier och diskrimineringsgrunder i arbetslivet ingår. Kursen har fokus på arbetsliv och arbetsmarknad.
-Studiecirklar inom t.ex. konst, kultur, musik eller hantverk

Avsikten är att utifrån individens erfarenhet, kompetens, behov och önskemål sätta ihop ett individuellt program av ovanstående aktiviteter för att så effektivt som möjligt stödja den enskilda deltagaren att ta steg mot arbete eller utbildning.
Övergripande målen under genomförandefasen är att deltagarna ska:
-Förbättra sina kunskaper i det svenska språket (alternativt engelska)
-Få ökade kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden
-Bredda sina kontaktnät med svenska arbetsgivare och arbetsplatser
-Bredda sina sociala nätverk i Sverige
-Göra en stegförflyttning mot självförsörjning i Sverige

Projektet vill också:
-Bredda perspektiven hos deltagarna om vad som skulle kunna vara tänkbara yrken utifrån traditionella könsmönster
-Stärka deltagarnas kunskap om rättigheter och skyldigheter på den svenska arbetsmarknaden
-Nå ut till en bred grupp ukrainare om möjligheterna som planerat program innebär för att etablera sig i Sverige

I avslutsfasen sammanställs och utvärderas projektet