2022/00122 - Förstudie Miljö & Arbete

Projektnummer:
2022/00122
Projektägare:
Sätt färg på Göteborg ekonomisk förening, Sätt färg på Göteborg
Namn:
Förstudie Miljö & Arbete
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
7
Projektperiod:
2022-04-01 - 2022-10-28
Total projektbudget:
399 931
Beviljat ESF-stöd:
399 931
Kontaktperson:
Erling Zandfeld
E-post:
erling.zandfeld@sattfargpa.se
Stödmottagare postnr:
41524
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

I förstudien kommer vi att utreda möjligheterna till fördjupad samverkan gällande kompetensutbyte, erfarenhetsutbyte och konkret samverkan kring specifika pilotprojekt, som planeras att kunna genomföras med deltagare i förstudiens målgrupp engagerade. Dessa pilotgrupper med avseende på målgruppen är inom bl.a. lärlingsbyggen måleri - rostskydd - cool roofing. Vi kommer också att penetrera och om möjligt utveckla supersocial hänsyn vid offentlig och privat upphandling av entreprenader. Med supersocial avses att högre krav ställs på entreprenörer att ta emot deltagare från målgruppen för praktik. När det gäller lärlingsbyggen måleri kommer vi att förbereda, beskriva och så långt möjligt genomföra pilotentreprenader, i samverkan med förvaltningar och kommunala bolag i Göteborgs stad.
Vi ska vidare utreda möjligheten att långsiktigt ta den regionala verksamhet som vi bedriver idag till först ett nationellt ESF-projekt och därefter en permanent nationell verksamhet i Sverige. Vi ska även fånga upp goda metoder från andra EU-länder som vi bedömer kan vara genomförbara i Sverige. Slutligen avser vi att översiktligt undersöka möjligheten att överföra kärnan i vår verksamhetsmetod för inkludering och utbildning av deltagare långt från arbetsmarknaden till andra bygghantverksyrken. Alla slutsatser som görs, samt kontakter och kompetens som byggs, tar sikte på ESF genomförandeprojekt under den nya ramperioden.
Sätt färg på Göteborg har bedrivit egen utbildning av byggnadsmålare under sex år och även samverkat med ett 10-tal utbildningsinstitutioner. Rekryteringen till dessa utbildningar och praktik har skett genom nära samverkan med AF, Socialtjänsten, lokala ungdomsverksamheter, samt genom nära samverkan med branschföretagen och kommunala bostadsbolag. Fokus har varit på långtidsarbetslösa och unga långt från arbetsmarknaden. Rekrytering har i hög grad fokuserat på deltagare från socialt utsatta bostadsområden. Kopplat till AFs nya roll och övergången till KROM-leverantörer kommer vi att ha som ett av målen att upparbeta ett nätverk av KROM-leverantörer som fokuserar på byggsektorn. Vidare att utreda om det går att bedriva fortsatt samverkan med AF inom ramen för rekrytering och utbildning av deltagare, själva eller i samverkan med offentliga organisationer. En annan viktig fråga att besvara i förstudien, blir hur ersättning till deltagare som inte har rätt till CSN-lån kan och bör utformas under utbildningstiden, respektive ideala former för arbetsplatsförlagd praktik som leder till anställning och/eller vidare utbildning. Under 8 års verksamhet har vi aldrig haft en deltagare som har varit berättigade till CSN-lån, så nya verksamhets- och finansieringsformer behöver utvecklas när AFs roll till delar övertas av KROM-systemet.
Två privata arbetsgivare, Alucrom med mycket stor verksamhet och mycket stora rekryteringsbehov inom rostskydd i Västra Götaland, Halland och Skåne, kommer att medverka till utformning av utbildning inom rostskydd som hanterar den miljölagstiftning som reglerar verksamheten. Thermo-Logic med bas i Göteborgsregionen men med verksamhet över hela Sverige och som bl.a. är specialiserade på cool roofing/koldioxidkompenserande tak och tilläggsisolering, kommer att medverka med sin kompetens och erfarenhet i förstudien gällande dessa nischer av arbetsmarknaden inom byggområdet.