2022/00063 - Förstudie Social Innovation

Diarienummer:
2022/00063
Namn:
Förstudie Social Innovation
Projektnummer:
2022/00063
Projektägare:
Sätt färg på Göteborg ekonomisk förening, Sätt färg på Göteborg
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2022-03-01 - 2022-09-30
Total projektbudget:
399 613
Beviljat ESF-stöd:
399 613
Kontaktperson:
Erling Zandfeld
E-post:
erling.zandfeld@maleriforetagen.se
Stödmottagare postnr:
41524
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

ESF förstudien kommer att undersöka och utreda möjligheterna till fördjupad transnationell samverkan gällande kompetensutbyte, erfarenhetsutbyte och konkret samverkan kring specifika genomförandeprojekt inom bl.a. mobiliteter. Vidare möjligheten att ta den regionala verksamhet som vi bedriver idag till först ett nationellt ESF-projekt och därefter en permanent nationell verksamhet i Sverige. Vi ska fånga upp goda metoder från andra EU-länder som vi bedömer kan vara genomförbara i Sverige och dela med oss av våra metoder och medel i Sverige. Slutligen avser vi att översiktligt undersöka möjligheten att överföra kärnan i vår verksamhetsmetod för inkludering och utbildning av deltagare långt från arbetsmarknaden till andra bygghantverksyrken.
Vi har bedrivit egen utbildning av byggnadsmålare under sex år och även samverkat med ett 10-tal utbildningsinstitutioner. Rekryteringen till dessa utbildningar och praktik har skett genom nära samverkan med AF, Socialtjänsten, lokala ungdomsverksamheter och genom nära samverkan med branschföretagen och kommunala bostadsbolag. Fokus har varit på långtidsarbetslösa och unga långt från arbetsmarknaden. Rekrytering har i hög grad fokuserat på deltagare från socialt utsatta bostadsområden och särskilt utsatta områden. Kopplat till AFs nya roll och övergången till KROM-leverantörer kommer vi att ha som ett av målen att upparbeta ett nationellt nätverk av KROM-leverantörer som fokuserar på byggsektorn. En annan viktig fråga att besvara i förstudien, blir hur ersättning till deltagare som inte har rätt till CSN-lån kan och bör utformas under utbildningstiden, respektive ideala former för arbetsplatsförlagd praktik. Under 8 års verksamhet har vi faktiskt aldrig haft en deltagare som har varit berättigade till CSN-lån, så nya verksamhets- och finansieringsformer behöver utvecklas när AFs roll till stora delar övertas av KROM-systemet.
Vi kommer att bedriva förstudien inom ramen för delområde 2, Social innovation, där vi anser att vår kompetens och erfarenhet kommer bäst till sin rätt. Därutöver återknyter vi kontakten med våra partners i Lettland, Spanien och Italien i den transnationella delen av förstudien.
Två privata arbetsgivare, Alucrom med mycket stor verksamhet och mycket stora rekryteringsbehov inom rostskydd i Västra Götaland, Halland och Skåne, samt Thermo-Logic med bas i Göteborgsregionen men med verksamhet över hela Sverige och som bl.a. är specialiserade på cool roofing/koldioxidkompenserande tak, kommer båda att medverka med sin kompetens och erfarenhet i förstudien.