2020/00843 - ASF Lyfter

Diarienummer:
2020/00843
Namn:
ASF Lyfter
Projektnummer:
2020/00843
Projektägare:
SKOOPI, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation, SKOOPI, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2021-02-01 - 2022-11-30
Total projektbudget:
12 409 171
Beviljat ESF-stöd:
12 409 171
Kontaktperson:
ulrica persson
E-post:
ulrica@skoopi.coop
Stödmottagare postnr:
10311
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

SKOOPI är den nationella intresseföreningen för arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Allt sedan SKOOPI bildades 1999 har organisationen varit en stark drivande kraft för att tillsammans med andra civilsamhällsaktörer inom arbetsmarknadspolitiken bereda väg för den sociala ekonomin. I början av 2000-talet visste få vad den sociala ekonomin innehöll, men genom att föra dialog och opinionsbilda och genom att snegla mycket på Europa har SKOOPI bland andra aktörer starkt bidragit till den sociala ekonomins framväxt i Sverige. På senare år har dock utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken och den sociala ekonomin skett i allt raskare takt med helt nya aktörer involverade, vilket i sin tur har medfört nya tolkningar av redan befintliga begrepp. Tydligheten i vad ASF är har på kort tid förändrats, när mycket av ord, uttryck och kommunikation i frågor som i allra högsta grad skulle kunna stärka de mindre ASFen i deras växande, kläs i ett helt nytt innehåll utifrån nya perspektiv. ASF har både haft nytta av, men också skadats av alla nya aktörer inom civilsamhället med alla de olika begrepp som florerat under senare år med bland annat idéburna aktörer i välfärden, socialt entreprenörskap och sociala företag i dess vidare bemärkelse. Det har skapat förvirring hos många aktörer när olika definitioner florerar. Samtidigt kan vi konstatera att just det har drivit på behovet av tydlighet kring vad som är vad. Efter att i många år ha försökt få ökad tydlighet genom att jobba brett och i dialog med andra försökt hitta minsta gemensamma nämnare och vidare försökt ta ansvar för helheten i pusslet av den så kallade tredje sektorn, ser vi nu istället behovet av att tydliggöra just vår pusselbits särart och roll i det större pusslet.
Vår ambition med projektet är därför att tillsammans med relevanta civilsamhällsaktörer generera ackumulerad kunskap, genom att skapa en tydlighet kring begreppet ASF och bygga på det som redan visat sig fungera för dessa företag, men också genom att hitta verktyg för att beskriva värdet av insatserna så att våra företag blir sedda – och med utfallet av det värdet kunna ta emot fler arbetssökande och på så vis göra fler affärer med såväl privata näringslivet som offentlig sektor – och med fler affärer kunna anställa fler. Många av ASFen är dock små idag och behöver för att kunna möta upp en växande efterfrågan, stärkas i alla sina delar – i allt från jämställdhet, tillgänglighetsfrågor och icke diskriminering till olika kvalitetsledningssystem. Projektets effektmål på mycket lång sikt är att olika sektorer i samhället, såväl den civila som den privata och offentliga ser alla grupper i samhället som en tillgång inom arbetsmarknadspolitiken. Den sociala ekonomin är en kraftfull katalysator för sociala innovationer, vilket leder till ökad etableringen på arbetsmarknaden och minskad ekonomisk utsatthet för adresserad målgrupp med ökad inkludering i samhället som följd.