2020/00833 - Biträdande övervakare

Diarienummer:
2020/00833
Namn:
Biträdande övervakare
Projektnummer:
2020/00833
Projektägare:
Kriminalvården, Kriminalvårdens huvudkontor och NTE
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2020-12-31 - 2022-12-31
Total projektbudget:
7 088 508
Beviljat ESF-stöd:
3 331 599
Kontaktperson:
Göran Hellström
E-post:
goran.hellstrom@kriminalvarden.se
Stödmottagare postnr:
60180
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

En stor del, ca 70 %, av de ca 10,000 som utgör kriminalvårdens klientgrupp som står under övervakning, har ett utrett behov inom området arbete och försörjning. Kriminalvården arbetar med klientgruppen utifrån en evidensbaserad återfallsförebyggande arbetsmodell. Klienterna får ta del av behandlingsprogram baserade på kognitiv beteendeterapi samt strukturerade handläggarsamtal som hjälp för att ta steg in i samhället och exempelvis komma in på arbetsmarknaden. Forskningen visar att hjälp och stöttning från personer i klientens nätverk, vänner, familj eller en biträdande övervakare kan öka sannolikheten att klienten fullföljer och gör framsteg i de insatser som hen tar del av inom kriminalvården. Biträdande övervakare är personer från civilsamhället som genom att vara prosociala modeller engagerar sig och stöttar en kriminalvårdsklient i hens vardag. Under klientens övervakningsperiod har den biträdande övervakaren ett uppdrag att hjälpa klienten att se alternativ till en kriminell livsstil. Att ha ett arbete eller genomföra en utbildning är viktiga områden som kan hjälpa en klient att ändra riktning i livet. Idag har bara ca 12 % av kriminalvårdens klienter som står under övervakning en biträdande övervakare.

Projektet syftar till att öka andelen klienter som får ta del av insatsen biträdande övervakare och samtidigt öka kvalitén i det arbete som den biträdande övervakaren bidrar med. Under analys och planeringsfasen utreds hur arbetet med biträdande övervakare genomförs idag plus att den klientgrupp som kommer att vara deltagare och som har behov av stöttning för att ta sig närmare arbetsmarknaden identifieras. Kriminalvården är uppdelat i sex regioner, under analys och planeringsfasen utses ett kontor från varje region samt de frivårdsinspektörer från berörda kontor som kommer att vara projektdeltagare. Under genomförandefasen kommer nya biträdande övervakare att rekryteras utifrån kontorens behov. Ett material med metodstöd för personalen tas fram samt informations och utbildningsmaterial för både berörd personal och för biträdande övervakare. För de biträdande övervakarna kommer det utbildningsmaterial som arbetas fram finnas tillgängligt via internet för att underlätta för dem.

Projektet kommer att utvärderas genom att titta på hur många klienter som har kommit i arbete, studier eller i annan sysselsättning samt hur stor andel av klienterna som får ta del av insatsen biträdande övervakare. Utvärderingen kommer också innehålla kvalitativa intervjuer med klienter och frivårdsinspektörer för att utforska deras erfarenheter av biträdande övervakare.