2020/00825 - Utv.nätverk sociala företag

Namn:
Utv.nätverk sociala företag
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsmarknadssektionen
Projektnummer:
2020/00825
Planerat antal deltagare:
84
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
14 280 613
Beviljat ESF-stöd:
6 697 669
Kontaktperson:
Åsa Bengtsson
E-post:
asa.bengtsson@skr.se
Specifikt mål:
1.1

SKR:s projekt är ett utvecklingsnätverk för tolv kommuner som under ledning av och processtöd från SKR ska arbeta för att främja sin samverkan och sina affärer med sociala företag. Projektet är ett kompetensutvecklingsprojekt för SKR och de tolv medverkande kommunerna. Tack vare projektet kommer ny kunskap att utvecklas i en relativt ny fråga.

Projektet kommer att leda till att SKR får ett brett kvalitetssäkrat stödmaterial för främjande av kommuners samverkan med sociala företag samt att vi har tolv modellkommuner
med olika modeller för kommuners samverkan och affärer med sociala företag, alla med utgångspunkt i lokal organisation och lokala behov. De långsiktiga effekterna kommer att synas i en mer hållbar utveckling i samhället och ett mer likvärdigt och delaktigt samhälle t ex: fler människor i etablering, ett främjande av framtida kompetensförsörjningsutmaningar,
minskad klimatpåverkan, en mer levande landsbygd och fler möjligheter till lösningar för det lokala samhällets utmaningar.