2020/00767 - Hela Kedjan

Diarienummer:
2020/00767
Namn:
Hela Kedjan
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00767
Projektägare:
Blå Vägen Flyktning- och arbetsmarknadsverksamhet ek förening, Blå Vägen Skogängsvägen 59
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Erik Lindberg
E-post:
kim.moller@spangablaband.nu
Stödmottagare postnr:
16341
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Syfte med projektet är att få fram bättre metoder för att samtidigt arbeta med en hel kedja av insatser för arbetssökande. I insatserna ingår även attitydpåverkan
Mål är: dokumenterade förbättringar metoder för insatser inom sju klart definierade insatsområden. Ett antal samtal kring attityder till kön och funktionshinder ingår i projektet med syfte att påverka deltagares attityder men även arbetsgivares.

Projektet arbetar i storstadsförorter med låg sysselsättningsgrad, stort ohälsotal och hög andel korttidsutbildade, Tensta och Skärholmen. Differensen mellan dessa förorter och storstadsområdet som helhet är stor. Samtidigt är differensen mellan kvinnor och män inom dessa förorter stor. Det finns också tänkesätt som gör att kvinnor upplever sig kontrollerade och begränsade till hemmet. Likaså finns det tänkesätt som gör att människor med funktionsvariation inte kan ta del av samhälls- och arbetslivet fullt ut. Bägge dessa tänkesätt vill projektet bearbeta.

Projektet skisserar sju insatsområden, där man vill vidareutveckla metoder: Socialt sammanhang, vägledning av arbetskonsulent, arbetsförlagt lärande under handledning, personlig utveckling genon enskilda samtal och gruppaktiviteter, arbetsmarknadsstöd, språkstöd och supported employment. Tanken är att dessa insatser skall sättas in samtidigt, därav projektnamnet Hela kedjan.

Projektet har identifierat vissa strukturella hinder för att insatser skall få full effekt:
1. Stereotypa könsroller som gör att människor, särskilt kvinnor, hindras att utveckla sig i samhället och på arbetsmarknaden. De hindrande attityderna kan finnas både hos deltagare och arbetsgivare.
2. Attityder till funktionsvariationer som hindrar deltagande i samhälls- och arbetslivet. Det kan handla om deltagare med funktionsvariation som inte har tilltro till sin förmåga, det kan handla om att omgivningen skäms för en familjemedlem med funktionsvariation, det kan handla om att arbetsgivare inte tror att personer med funktionsvariationer kan utföra ett produktivt arbete.
3. Stelbent tolkning av statliga regler, särskilt offentlig upphandling. Varje insats upphandlas ofta för sig, till exempel rehabiliterande åtgärder och språkstöd. Det försvårar att samla insatser i en enda kedja av insatser.