2020/00698 - Omstart Kumla!

Projektnummer:
2020/00698
Projektägare:
Vuxenutbildningen i Kumla, Vuxenutbildningen Kumla
Namn:
Omstart Kumla!
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-04-01 - 2021-12-15
Total projektbudget:
227 834
Beviljat ESF-stöd:
227 834
Kontaktperson:
Rolf Östman
E-post:
rolf.ostman@kumla.se
Stödmottagare postnr:
69280
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Omstart Kumla är en förstudie som syftar till att kartlägga hur den förändrade arbetsmarknaden slår mot grupper som redan tidigare hade svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Även situationen för ungdomar som i nuvarande läge har svårt att etableras sig på arbetsmarknaden kommer att studeras.
Hur förändringen av Arbetsförmedlingens uppdrag och etableringen av av fristående aktörer påverkar förutsättningarna för samverkan mellan aktörer inom arbetsmarknadspolitik, utbildning och försörjningsstöd kommer att studeras.
Kartläggning av framgångsrika arbetssätt i Sverige och Norden kommer att göras.
Avsikten är att slutrapporten ska kunna utgöra underlag för ansökan till Europeiska socialfonden i nästa programperiod. Insatserna ska då bidra till att minska ekonomisk utsatthet genom att möjliggöra för fler att etablera sig på arbetsmarknaden.