2020/00639 - Stärkt utvecklingskraft

Diarienummer:
2020/00639
Namn:
Stärkt utvecklingskraft
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00639
Projektägare:
Hässleholms kommun, Tillväxtavdelningen
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-07-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Sofia Stridsberg
E-post:
sofia.a.stridsberg@hassleholm.se
Stödmottagare postnr:
28180
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Förstudien ska kartlägga vilka kompetensförsörjningsbehov industri- och tjänsteföretag har med 0-5 anställda för att bättre klara omställning och bidra till livslångt lärande. Detta kommer att ske genom uppsökande verksamhet.

Kartläggningen kommer att genomföras i fyra delar.
Fas 1
Omvärldsanalys: Titta på redan genomförda/pågående/planerade projekt vad gäller kompetensförsörjning samt andra utvecklingsinsatser till näringslivet. Det finns exempelvis en rad projekt både inom socialfonden men också via regionalfonden samt Tillväxtverket som har genomförts eller genomförs.
Metod: Omvärldsanalysen kommer att ske genom text- och skrivbordsanalys av befintliga projekt såväl lokalt som nationellt. Förhoppningsvis ska omvärldsanalysen ge svar på frågorna:
- Hur ser erbjudande ut idag vad gäller kompetensförsörjning till målgruppen och är offentligt finansierade?
- I vilken om fattning har målgrupp 0-5 anställda varit deltagare i projekten?
- Vilken metod har man använt och är det några som har varit mer framgångsrika än andra?
- Finns det några effektutvärderingar vad insatserna har bidragit till och vad har varit framgångsrikt för deltagarna utifrån deras behov på kompetensförsörjning och livslångt lärande?
- Har framgångsrika insatser implementerats efter avslutade projekt?
- Kan man se skillnader mellan deltagande beroende på metod/insatser exempelvis unga företagare/kvinnor/män, målgrupp 0-5 anställda?
Fas 2
Ett intervjuformulär tas fram med kvalitativa frågor som ska ligga till underlag för kartläggningen. Kartläggningen kommer att ske genom uppsökande verksamhet, det vill säga att slumpvisa företag i målgruppen rings upp. Intervjun kan ske via telefon eller fysiska besök. Uppsökande verksamhet bidrar till att vi når företag vi sällan brukar nå med olika erbjudanden och insatser.
Ambitionen är att få till 100 kvalitativa intervjuer inklusive renskrivning av intervjumaterial, och eventuell uppföljning/komplettering. Det som kan utgöra företagshemligheter bör inte finnas med i dokumentationen och företagarnas svar bör vara anonymiserade. Givetvis kommer slutrapporten vilka företag som legat till grund för kartläggningen.
Fas 3
Utifrån kartläggningen och omvärldsanalysen ska, om möjligt, kunna ge svar på frågorna:
- Har man några utvecklingsplaner/tankar och vilka är de i så fall?
- Vad hindrar/ påverkar företagen att genomföra sina utvecklingsplaner?
- Hur kartlägger/identifierar man behovet av kompetensförsörjning i företaget som eventuellt kan underlätta omställning utifrån de utvecklingstankar/planer man har?
- Utifrån företagarnas behov av kompetensförsörjningsinsatser – finns dessa idag, om inte vad saknas? I så fall på vilket hade man velat att dessa insatser skulle utformats? Metod? Innehåll? Utformning?
- På vilket sätt erhåller man kompetensförsörjning till det egna företaget idag?
- Det utbud av insatser som finns idag inom området – vad gör att man inte har tagit del av dem. Om man har tagit del av dem vad har det resulterat i?
- Skiljer sig svaren vad gäller kvinnor/ män/ ålder/ bransch??
Fas 4
Förstudien sammanfattas i en slutrapport. Utöver slutrapporten ska det finnas en färdig projektbeskrivning av ett genomförandeprojekt inom ramen för socialfonden för nästa programperiod. Projektet ska vara förankrat hos kommande samverkansaktörer som ska ingå i ett kommande genomförandeprojekt och det ska framgå i slutrapporten hur samverkan mellan samverkansaktörerna ska se ut i ett kommande genomförandeprojekt.